Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

25.01.2009. - III svētdiena

Lasījums no pravieša Jonasa grāmatas (Jon 3, 1-5.10)

Kungs runāja pravietim Jonasam šos vārdus: “Celies un ej uz lielo pilsētu Ninīvi, un sludini tajā brīdinājumu, kuru Es tev pateikšu.” Un Jonass piecēlās un aizgāja uz Ninīvi, kā Kungs bija sacījis. Ninīve Dieva priekšā bija ļoti plaša pilsēta – triju dienu gājumā. Un Jonass sāka iet pilsētā vienas dienas gājumu un sauca, un sludināja: “Vēl četrdesmit dienas, un Ninīve tiks nopostīta.”

Un ninīviešu vīri ieticēja Dievam, pasludināja gavēni un no liela līdz mazam ieģērbās maisos. Un Dievs redzēja viņu darbus, ka viņi ir atkāpušies no sava ļaunā ceļa. Un Dievam kļuva žēl tā posta, kuru Viņš bija apņēmies tiem uzsūtīt, un Viņš to neuzsūtīja. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 25 (24)

Refrēns: Kungs, māci man staigāt Tavas takas!

 

Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus
un māci man staigāt Tavas takas!
Savā patiesībā mani vadi un māci,
jo Tu esi Dievs, mans glābējs. R.

Piemini, Kungs, savus žēlsirdības darbus
un savu labvēlību, kas pastāv no mūžiem.
Savā žēlsirdībā, Kungs, atceries mani,
piemini savā labvēlībā! R. 

Kungs ir labs un taisnīgs,
tāpēc grēciniekiem Viņš parādīs ceļu.
Lēnprātīgos Viņš vadīs taisnībā,
pazemīgos mācīs staigāt Viņa ceļus. R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 7, 29-31)

To es jums saku, brāļi, – laiks ir īss. Tāpēc turpmāk tie, kam ir sievas, lai dzīvo tā, it kā nebūtu precēti; un tie, kas raud, kā tādi, kas neraud; un, kas priecājas, kā tādi, kas nepriecājas; un, kas pērk, kā tādi, kam nekā nav; un tie, kas izmanto šo pasauli, kā tādi, kas to neizmanto. Jo šīs pasaules iekārta ir pārejoša. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Dieva valstība ir tuvu,

nožēlojiet grēkus un ticiet Evaņģēlijam!

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 1, 14-20)

Pēc Jāņa Kristītāja apcietināšanas Jēzus aizgāja uz Galileju un sludināja Evaņģēliju par Dieva valstību, sacīdams: “Laiks ir piepildījies, un Dieva valstība ir tuvu – nožēlojiet grēkus un ticiet Evaņģēlijam!”

Iedams garām Galilejas ezeram, Viņš redzēja Sīmani un viņa brāli Andreju metam tīklus ezerā, jo viņi bija zvejnieki. Jēzus viņiem sacīja: “Nāciet man līdzi, es jūs padarīšu par cilvēku zvejniekiem.” Un viņi tūlīt atstāja tīklus un Viņam sekoja.

Pagājis mazliet tālāk, Viņš ieraudzīja Zebedeja dēlu Jēkabu un viņa brāli Jāni laivā lāpām tīklus. Viņš tūlīt tos aicināja, un viņi, atstājuši savu tēvu Zebedeju ar algādžiem laivā, sekoja Viņam. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.