Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Katoļu Baznīca ir ekumēniska jau 40 gadus
11.11.2004 pl. 10:51

Avots: Vatikāna radio

Vatikāna preses zālē vakar notika preses konference, kurā kardināls Valters Kaspers žurnālistus iepazīstināja ar starptautiskā kongresa par tematu “Vatikāna koncila dekrēts par ekumēnismu četrdesmit gadus pēc tā publicēšanas: retrospekcija un nākotnes perspektīvas” norises programmu.

Pontifikālās kristiešu vienības veicināšanas padomes rīkotais kongress notiek no 11. līdz 13. novembrim Rocca di Papa, Romas piepilsētā. Piedāvājam nelielu ieskatu sarunā ar padomes sekretāru monsinjoru Eleuterio Fortino.

Kas paveikts šajos gados pēc dekrēta “Unitatis Redentegratio” publicēšanas un kāda tam ir nozīme?
Katoļu Baznīcai Vatikāna Otrā koncila dekrēts par ekumēnismu ir Lielā harta ekumēnisma jomā. Tas ne tikai stiprināja attiecības ar citām Baznīcām un ekleziālajām kopienām, bet arī veicināja ekumēnisko garu un darbību arī katoļu Baznīcā. Pēc dekrēta publicēšanas ir notikuši vairāki pasākumi ar mērķi palīdzēt ticīgajiem atklāt vienības nepieciešamību. Kopīgas lūgšanas par vienības dāvanu, attiecību stiprināšana diecēžu un valstu ietvarā – tie ir tikai daži no tiem. Ne mazāk svarīga ir arī ekumēnisko komisiju un bīskapu sinožu darbība. Koncila garā katoļu Baznīca nodibināja attiecības un ir dialogā ar visām Austrumu un Rietumu Baznīcām. Dialogs ir ceļš. Tas ir Baznīcas ceļš. Vatikāna koncilā piedalījās citu reliģisko kopienu novērotāji. Uzskatu, ka viņu klātbūtne bija Dieva dāvana, jo koncila darba gaitā tika atklātas Baznīcā pastāvošās problēmas. Šodien arī citu reliģiju kopienas ir dialogā ar katoļu Baznīcu. Tas palīdz atrisināt daudzas problēmas. Notiek kopīgas diskusijas par dažāda veida grūtībām. Kristieši kopā slavē Kungu, gaidot dienu, kad varēs svinēt kopā Euharistijas svinības.

Dekrētā “Unitatis Redintegratio” ir ietverti katoliskie ekumēnisma principi. Tas ir svarīgs dokuments attiecību veicināšanā ar citu reliģiju kopienām...
Bez šaubām. Dekrēts sludina mācību par Baznīcu, vadoties no ticīgo ilgām pēc pilnīgas vienības visu Kristus mācekļu vidū. Tas norāda uz līdzekļiem, ceļiem un veidiem, ar kuru palīdzību viņi paši varētu atbildēt uz šo Dieva aicinājumu un žēlastību. Tas atklāj Baznīcas identitāti un attiecību teoloģisko dimensiju, kā arī ekumēnisma praktisko darbību.

Vatikāna preses zālē žurnālistiem jūs stāstījāt par kongresa, kas notiek Rocca di Papa, nozīmi. Kādi ir galvenie kongresa rīkošanas motīvi?
Sākumā bija doma rīkot tikšanos, lai dziļāk pārdomātu dekrētā “Unitatis Redintengratio” ietvertos ekumēniskos principus, katoļu Baznīcas lomu attiecību veicināšanā ar citām ekleziālajām kopienām. Taču drīz vien sapratām, ka tā nebūs vienkārša tikšanās, bet gan starptautisks kongress, kurā piedalīsies vairāk nekā 300 dažādu reliģiju pārstāvji no visas pasaules. Kongresa laikā analizēsim un pieņemsim jaunus veidus, lai pēc iespējas labāk varētu izpildīt katoļu Baznīcas ekumēnisko pienākumu.