Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

22.11.2009 - Kungs Jēzus Kristus – visas pasaules Karalis

Lasījums no pravieša Daniēla grāmatas (Dan 7, 13-14)

Es skatījos nakts redzējumā – un, lūk, ar debesu mākoņiem nāca it kā Cilvēka Dēls un aizgāja līdz pat Mūžsenajam, un Viņš tika nostādīts Tā priekšā.

Un Viņam tika dota vara un gods, un valdīšana; un visas tautas, ciltis un valodas Viņam kalpoja: Viņa vara mūžīga vara, kas netiks atņemta, un Viņa valstība, kas neiznīks. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 93 (92)

Refrēns: Dievs ir godības pilns Valdnieks!

Kungs ir Valdnieks! Viņš ir ietērpies godībā;

Kungs ir ietērpies un apjozis sevi ar spēku.

Viņš ir nostiprinājis zemi,

un tā netiks satricināta. R.

 

Tavs tronis stāv stiprs no sendienām,

Tu esi no mūžības.

Tavas liecības ir ticības cienīgas,

Kungs, Tavam namam visās dienās

pienākas svētums! R.

 

Lasījums no apustuļa Jāņa Atklāsmes grāmatas (Atkl 1, 5-8)

Jēzus Kristus ir uzticīgs Liecinieks, Pirmdzimtais no mirušajiem un zemes ķēniņu Valdnieks.

Viņam, kas mūs mīlēja un ar savām asinīm mūs atbrīvoja no grēkiem un padarīja mūs par Valstību, par priesteriem Dievam un savam Tēvam, – Viņam gods un valdīšana mūžīgi mūžos. Amen.

Lūk, Viņš atnāk virs mākoņiem. Un Viņu redzēs ikviena acs un tie, kas Viņu pārdūra. Un Viņu apraudās visas zemes ciltis. Tik tiešām. Amen.

Es esmu Alfa un Omega, saka Kungs Dievs, kas ir un kas bija, un kas nāks, Visvarenais. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Slavēts, kas nāk Kunga vārdā!

Slavēta lai ir mūsu tēva Dāvida valstība!

Alleluja.


Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 18, 33b-37)

Tajā laikā Pilāts jautāja Jēzum: “Vai Tu esi jūdu Ķēniņš?” Jēzus atbildēja: “Vai tu pats no sevis to saki, vai arī citi tev par Mani ir stāstījuši?”

Pilāts teica: “Vai tad es esmu jūds? Tava tauta un augstie priesteri Tevi man nodeva. Ko Tu izdarīji?”

Jēzus atbildēja: “Mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi cīnītos, lai es netiktu nodots jūdiem. Bet tagad mana valstība nav no šejienes.”

Tad Pilāts Viņam sacīja: “Tātad Tu esi Ķēniņš?” Jēzus atbildēja: “Jā, es esmu Ķēniņš. Tādēļ es esmu dzimis un tādēļ atnācis uz pasauli, lai liecinātu par patiesību.

Katrs, kas ir no patiesības, klausa manu balsi.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.