Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

06.12.2009 - Adventa II svētdiena

Lasījums no pravieša Baruha grāmatas (Bar 5, 1-9)

Novelc, Jeruzaleme, savas sēru un ciešanu drēbes un ietērpies mūžīgās godības krāšņumā, ko Dievs tev ir piešķīris! Ietinies taisnības apmetnī, kura nāk no Dieva, un uzliec savā galvā Mūžīgā slavas kroni! Jo Dievs rādīs tavu spožumu katram, kas ir zem debesīm. Tavu vārdu Dievs pieminēs mūžam: “Taisnības miers un dievbijības gods!”

Celies, Jeruzaleme, un nostājies augstā vietā, un skaties uz austrumiem, un uzlūko savus bērnus, kas sapulcināti no saules lēkta līdz rietam, sekodami Svētā vārdam un priecādamies, ka Dievs viņus ir atcerējies.

Jo viņi izgāja no tevis kājām, ienaidnieku dzīti, bet Kungs liks viņus ievest tevī, nesot ar godu kā ķēniņa troni. Jo Dievs nolēma nolīdzināt visus augstos kalnus un mūžsenās klintis un piepildīt ielejas, lai zeme ir līdzena un lai Izraēlis var droši staigāt Dieva godībā. Pēc Dieva pavēles meži un visi smaržīgie koki dos Izraēlim ēnu. Jo Dievs pats ar prieku ievedīs Izraēli savas godības gaismā ar žēlsirdību un taisnību, kas Viņam piemīt. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 126 (125)

Refrēns: Kungs ir dāvājis mums lielu prieku.

Kad Kungs atbrīvoja Sionas gūstekņus,
mēs bijām kā sapnī.
Tad mūsu mute pildījās ar prieku
un mūsu mēle – ar gavilēm. R.

Tad tautas runāja savā starpā:
“Kungs ir darījis viņiem lielas lietas.”
Kungs ir darījis mums lielas lietas,
mēs kļuvām līksmi. R. 

Kungs, liec atgriezties mūsu gūstekņiem,
līdzīgi strautiem dienvidu zemē.
Kas sēj ar asarām,
tie pļaus ar gavilēm. R.

 Viņi raudādami gāja projām,
nesot sēklu sējai,
bet atpakaļ viņi nāks ar gavilēm,
nesot savus labības kūļus. R. 


Lasījums no svētā apustuļa Pāvila 
vēstules filipiešiem (Flp 1, 4-6.8-11)

Brāļi, visās savās lūgšanās es vienmēr par jums visiem ar prieku lūdzos par jūsu līdzdarbošanos Evaņģēlija labā no pirmās dienas līdz šim brīdim. Es esmu pārliecināts, ka Tas, kurš iesāka jūsos labo darbu, to arī pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.

Jo Dievs ir mans liecinieks tam, kā es ilgojos pēc jums visiem Kristus Jēzus mīlestībā. Un es lūdzos par to, lai jūsu mīlestība arvien vairāk un vairāk pieņemtos atziņā un visādā izpratnē, tā ka jūs varētu izšķirties par labāko un būtu tīri un nevainojami Kristus dienai, pilni taisnības augļiem, kas nāk caur Jēzu Kristu Dievam par godu un slavu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Gatavojiet Kunga ceļu,

dariet taisnas Viņa takas;

Dieva pestīšanu redzēs katrs cilvēks.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 3, 1-6)

Ķeizara Tibērija valdīšanas piecpadsmitajā gadā, kad Poncijs Pilāts pārvaldīja Jūdeju, bet Hērods bija tetrarhs Galilejā, viņa brālis Filips – Iturejā un Trahonitīdas apgabalā, bet Lizānijs – tetrarhs Abilēnā, augsto priesteru Annas un Kaifas laikā, Dieva vārds nāca pār Jāni, Zaharija dēlu, tuksnesī.

Un viņš apstaigāja visu Piejordānas apgabalu, slu­dinādams grēku nožēlas kristību grēku piedošanai, kā rakstīts pravieša Isaja runu grāmatā: “Saucēja balss tuksnesī: gatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa takas! Katra ieleja lai piepildās, katrs kalns un paugurs lai kļūst zemāks; kas līks, tam jātop taisnam, un, kas nelīdzens, – par līdzenu ceļu. Un ikkatra miesa redzēs Dieva pestīšanu.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.