Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

12.12.2010 - Adventa III svētdiena

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 35, 1-6a.10)

Lai priecājas tuksnesis un neiestaigātā zeme, lai līksmojas izkaltušais klajums un uzzied kā lilija! Lai tas plaukst un līksmojas priekā un gavilēs! Tam ir dāvāta Libāna godība, Karmela kalna un Sārona košums. Viņi redzēs Kunga godību, mūsu Dieva spožumu.
Spēciniet nogurušās rokas, stipriniet gurdenos ceļus! Sakiet mazdūšīgajiem: “Esiet droši un nebīstieties! Lūk, jūsu Dievs! Nāks atriebība, Dieva atmaksa. Viņš nāks pats un jūs atpestīs.”
Tad atvērsies neredzīgo acis un atdarīsies nedzirdīgo ausis. Tad klibais lēkās kā briedis un mēmā mēle iesauksies priekā. Nāks atpakaļ tie, kurus ir atpircis Kungs. Viņi nāks uz Sionu ar slavas dziesmām, un pār viņu galvām būs mūžīgs prieks: viņi saņems prieku un gaviles, bet sāpes un bēdas atkāpsies. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 146 (145)
Refrēns: Dievs, nāc mūs atpestīt!
vai: Alleluja!

Kungs uzticību sargā uz mūžiem,
nes taisnību apspiestajiem,
Viņš dod izsalkušajiem maizi
un brīvus dara važās iekaltos. R.

Kungs atdod aklajiem gaismu,
Kungs paceļ nomāktos,
Kungs mīl taisnīgos,
Kungs sargā svešiniekus. R.

Bāreņus un atraitnes Viņš atbalsta,
bet izjauc grēcinieku ceļu.
Kungs valdīs mūžīgi,
tavs Dievs, Siona, –
paaudžu paaudzēs. R.

Lasījums no svētā apustuļa Jēkaba vēstules (Jk 5, 7-10)

Brāļi, esiet pacietīgi līdz Kunga atnākšanai! Lūk, zemkopis gaida dārgos zemes augļus ar pacietību, kamēr nolīst agrais un vēlīnais lietus.
Esiet pacietīgi arī jūs un stipriniet savu sirdi, jo Kunga atnākšana ir tuvu. Brāļi, nesūdzieties cits par citu, lai jūs netiktu tiesāti. Lūk, tiesnesis jau stāv pie durvīm.
Brāļi, par izturības un pacietības paraugu ņemiet praviešus, kas runāja Kunga vārdā. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Kunga Gars ir pār mani:
Viņš mani ir sūtījis
sludināt nabagiem Prieka Vēsti.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 11, 2-11)

Tajā laikā Jānis, cietumā dzirdēdams par Kristus darbiem, sūtīja pie Viņa savus mācekļus Viņam pajautāt: “Vai Tu esi Tas, kam jānāk, vai arī mums jāgaida cits?” Bet Jēzus viņiem atbildot sacīja: “Aizgājuši ziņojiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat: aklie top redzīgi, klibie staigā, spitālīgie top šķīsti, kurlie dzird, mirušie ceļas augšā, un nabagiem tiek sludināts Evaņģēlijs. Un svētīgs ir tas, kas manis dēļ neieļaunosies.”
Kad viņi aizgāja, Jēzus sāka stāstīt ļaudīm par Jāni: “Ko skatīties jūs izgājāt tuksnesī? Vēja locītu niedri? Bet ko tad jūs izgājāt skatīties? Mīkstās drēbēs tērptu cilvēku? Lūk, tie, kas valkā mīkstās drēbes, dzīvo ķēniņu pilīs. Bet ko jūs izgājāt skatīties? Vai pravieti?
Jā, Es jums saku, pat vairāk nekā pravieti. Viņš ir tas, par kuru ir rakstīts: “Redzi, Es sūtu savu eņģeli tava vaiga priekšā, un viņš sagatavos tavu ceļu tev priekšā.”
Patiešām, Es jums saku: starp tiem, kas dzimuši no sievietes, neviens nav lielāks par Jāni Kristītāju. Tomēr pats mazākais Debesu valstībā ir lielāks par viņu.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.