Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Vēstījumi

"Patiesība, sludināšana un dzīves autentiskums digitālajā laikmetā" - pāvesta vēstījums Pasaules sociālo komunikāciju dienā
25.01.2011 pl. 15:24

„Patiesība, sludināšana un dzīves autentiskums digitālajā laikmetā” – tāds ir Benedikta XVI vēstījuma 45. Pasaules sociālo komunikāciju dienā temats. Tā tiks atzīmēta 5. jūnijā.

Sv. Franciska no Sales liturģiskās piemiņas dienā, 24. janvārī, Vatikāna Preses zālē notika dokumenta prezentācija, kurā piedalījās Pontifikālās sociālo komunikāciju padomes prezidents arhib. Klaudio Marija Čelli un citi dikastērija pārstāvji. Vēstījumā pāvests pasvītro, ka jaunajām tehnoloģijām jākalpo cilvēka un visas cilvēces integrālajam labumam. Viņš runā par sociālo tīklu nozīmi un parāda, kādam jābūt „kristieša stilam”, veidojot tajos savu personīgo profilu. Svētais tēvs uzdod un aicina pārdomāt virkni jautājumu: „Kas ir mans «tuvākais» šajā jaunajā pasaulē? Vai nepastāv risks, ka mēs varētu attālināties no tiem, kurus sastopam savā parastajā ikdienas dzīvē? Vai nepastāv risks kļūt izklaidīgākiem, jo mūsu uzmanība tiek sadrumstalota un pārņemta ar citu pasauli, kas atšķiras no tās, kurā dzīvojam? Vai mums pietiek laika kritiski pārdomāt savu izvēli un veidot patiesi dziļas un ilgstošas cilvēciskās attiecības?”

Benedikts XVI norāda, ka līdz ar komunikācijas paplašināšanos globālajā tīmeklī, sabiedrībā notiek straujas pārmaiņas. Šodien ļoti populāri kļuvuši sociālie tīkli, kur cilvēki dalās domu apmaiņā, uztur dialogu un veido attiecības. Līdzās pozitīvajiem aspektiem, pastāv arī zināmas briesmas, proti, vienpusīgums, tendence atklāt tikai dažus savas iekšējās pasaules aspektus un risks veidot tādu personīgo tēlu, kas var novest pie sevis apjūsmošanas. Aizvien lielāka, īpaši, jauniešu iesaistīšanās sociālajos tīklos ved pie savstarpējo attiecību jaunu formu veidošanas, iespaido sevis uztveri un neizbēgami rada jautājumu ne tikai par savas rīcības godīgumu, bet arī par to, cik es pats esmu patiess. Pāvests atgādina, ka, ja mēs esam pietiekami uzmanīgi un izvairāmies no riskiem – no bēgšanas kaut kādā paralēlajā pasaulē, tad mūsu klātbūtne šajā virtuālajā telpā var kļūt par autentisku personīgu tikšanos ar otru cilvēku. Tiecoties dalīties ar citiem un veidot draudzības saites nonākam izaicinājuma priekšā. Šis process prasa, lai mēs būtu patiesi, uzticīgi sev un nepadotos ilūzijai, veidojot publiskajā telpā „mākslīgu” personīgo profilu.

Pāvests pauž gandarījumu par to, ka jaunās tehnoloģijas ļauj cilvēkiem pārkāpt kultūru un telpas robežas, satikties un komunicēties. Taču vienlaikus visi esam aicināti uzstādīt iepriekš minētos jautājumus un paturēt prātā to, ka virtuālie kontakti nevar un nedrīkst aizstāt reālās attiecības. Digitālajā telpā nepieciešams būt patiesiem un domājošiem. Komunikācijā vienmēr iesaistās pats cilvēks kā persona. Tad, kad apmaināmies ar informāciju, vienlaikus mēs dalāmies ar kaut ko no sevis, atspoguļojam savu skatījumu, paužam savas cerības un ideālus. Runājot par cilvēka klātbūtni digitālajā pasaulē, Benedikts XVI pievēršas tam, ko viņš nosauc par „kristīgo stilu”. Šis stils konkretizējas godīgā un atklātā, atbildīgā un otru cilvēku cienošā komunikācijas veidā.

Šajā kontekstā Svētais tēvs nonāk pie skaidrojuma par to, kā ar jauno tehnoloģiju palīdzību sludināt Evaņģēliju. Pirmais jautājums attiecas uz personīgo piemēru. Sludināt nozīmē ne tikai ievietot internetā reliģiska satura materiālus, bet arī sniegt ar savu kristīgo aicinājumu saskanīgu liecību. Kristieša izveidotajam profilam sociālajā tīklā, komunicēšanās veidam, izdarītajai izvēlei, dotajai priekšrokai un spriedumiem jābūt saskaņā ar Evaņģēliju arī tad, ja viņš par to atklāti nerunā. Ticīgais ir aicināts digitālajā vidē dot norēķinu par to cerību, kas ir viņā (sal. 1 Pēt 3, 15). Vispirms viņš to dara ar savu personīgo piemēru. Otrais jautājums skar mūsu attieksmi pret patiesību. Mums pienākas apzināties, ka patiesības, kurā mēs dalāmies ar citiem, vērtība ir atkarīga nevis no „popularitātes” vai tai pievērstās uzmanības daudzuma. Tā vietā, lai mēģinātu padarīt patiesību citiem pieņemamu, mums par to jāliecina visā integritātē. Patiesībai jākļūst par cilvēku ikdienas barību, nevis par mirkļa sajūsmas ēsmu. Benedikts XVI pasvītro, ka Evaņģēlija patiesība nevar būt patēriņa vai virspusēja prieka objekts. Tā ir dāvana, kuras pieņemšanai nepieciešama cilvēka brīva atbilde. Pat ja šī patiesība tiek sludināta virtuālajā telpā, ir būtiski, lai tā „iemiesotos” reālajā pasaulē un attiecībās ar konkrētiem cilvēkiem, kuriem dzīvojam līdzās ikdienā. Tāpēc ticības tālāknodošanas procesā aizvien ir svarīgas tiešās attiecības – uzsver Svētais tēvs.

Jaunās tehnoloģijas ar sociālajiem tīkliem ir mūsdienu cilvēka dzīves neatņemama sastāvdaļa. Tādēļ ticīgie arī internetā ir aicināti liecināt, ka Kristus ir Dievs un cilvēka Pestītājs – atgādina pāvests. Sludināšanas darbu jāveic diskrēti un ar cieņu pret citiem, lai tādējādi uzrunātu otra cilvēka sirdi. Mūsu darbības veidam jālīdzinās paša Kristus „stilam”. Tam jābūt tādam, kādu Viņš atklāj, ejot kopā ar Emmausas mācekļiem. Vēstījumā Pasaules sociālo komunikāciju dienā Benedikts XVI atgādina, ka tieši Kristus ir pilnīgā un īstā atbilde cilvēka ilgām pēc attiecībām un komunikācijas. Noslēgumā pāvests mudina jauniešus, lai viņu klātbūtne digitālajā arēnā būtu godīga un kārtējo reizi aicina viņus uz tikšanos Madridē, Pasaules Jauniešu dienās. To organizēšanā liela nozīme ir jaunajām tehnoloģijām.