Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

16.10.2011 - Parastā liturģiskā laika 29. svētdiena

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 45, 1.4-6)
Tā saka Kungs par savu svaidīto Kīru: “Es satvēru viņa labo roku, lai viņa priekšā pakļautu tautas un saliektu ķēniņu skaustus, un atvērtu durvis viņa priekšā, un lai vārti netiktu aizslēgti.
Mana kalpa Jēkaba dēļ un Izraēļa, mana izvēlētā, dēļ Es tevi nosaucu tavā vārdā, tevi pagodināju, lai gan tu mani nepazini. Es esmu Kungs, un cita nav: ārpus manis nav Dieva. Es tevi apjozu, lai gan mani nepazini, lai no saules lēkta līdz rietam būtu zināms, ka bez manis nav neviena. Es esmu Kungs, un cita nav.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 96 (95)
Refrēns: Sludiniet tautām Dieva brīnišķos darbus!

Dziediet Kungam jaunu dziesmu,
dziediet Kungam, visa zeme!
Teiciet Viņa godu pagānu ļaudīm,
visām tautām – Viņa brīnišķos darbus! R.

Jo liels ir Kungs un augsti teicams,
Viņa jābīstas vairāk par visiem dieviem.
Jo visi pagānu dievi ir māņi,
bet Kungs ir radījis debesis. R.

Dodiet Kungam jūs, visas tautas,
dodiet Kungam godu un atzīstiet Viņa varu,
dodiet Kungam Viņa vārda godu,
nesiet upurus un ejiet Viņa pagalmos! R.

Pielūdziet Kungu svētajā spožumā,
Viņa vaiga priekšā nodrebiet, visa zeme,
sakiet pagānu ļaudīm: “Kungs ir valdnieks!”
Viņš tiesās tautas pēc patiesības. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules tesalonīkiešiem (1 Tes 1, 1-5b)
Pāvils, Silvāns un Timotejs tesalonīkiešu draudzei Dievā Tēvā un Kungā Jēzū Kristū. Žēlastība jums un miers!
Mēs vienmēr pateicamies Dievam par jums visiem, pieminēdami jūs savās lūgšanās un pastāvīgi atcerēdamies Dieva un mūsu Tēva priekšā jūsu ticības darbu, mīlestības pūles un izturīgo cerību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu.
Mēs zinām, Dieva mīlētie brāļi, par jūsu izraudzīšanu, jo mūsu Evaņģēlija sludināšana jūsu vidū notika ne tikai vārdos, bet arī spēkā un Svētajā Garā, un lielās pārliecināšanas spējās. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Jūs spīdiet pasaulē kā zvaigznes,
turoties pie dzīvības Vārda!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 22, 15-21)
Tajā laikā farizeji aizgājuši noturēja apspriedi, lai Jēzu pieķertu vārdos. Un tie sūtīja pie Viņa savus mācekļus kopā ar hērodiešiem, sacīdami: “Mācītāj, mēs zinām, ka Tu esi patiess un Dieva ceļu māci patiesībā, un ka Tev nerūp kādam izpatikt, jo Tu neraugies uz cilvēka personu. Tāpēc saki mums, kā Tev šķiet: vai drīkst maksāt ķeizaram nodokli vai ne?”
Bet Jēzus, sapratis viņu nekrietnību, sacīja: “Kāpēc jūs mani kārdināt, liekuļi? Parādiet man nodokļu monētu!” Un tie Viņam atnesa denāriju. Un Viņš tiem sacīja: “Kā ir šis attēls un uzraksts?” Tie Viņam atbildēja: “Ķeizara.” Tad Viņš tiem teica: “Tātad atdodiet ķeizaram to, kas ir ķeizara, un Dievam to, kas ir Dieva!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.