Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana (Lieli svētki)

Lasījums no Radīšanas grāmatas (Rad 3, 9-15)
Pēc tam, kad pirmais cilvēks bija ēdis aizliegto augli, Kungs Dievs sauca Ādamu un viņam jautāja: “Kur tu esi?” Viņš atbildēja: “Es dārzā dzirdēju Tavu balsi un nobijos, jo esmu kails, un tad es paslēpos.” Dievs viņam sacīja: “Kas tev teica, ka tu esi kails? Vai tikai tu neesi ēdis no tā koka, no kura tev biju aizliedzis ēst?” Un cilvēks sacīja: “Sieviete, ko Tu man devi par biedreni, deva man no šī koka, un es ēdu.” Tad Kungs Dievs jautāja sievietei: “Kāpēc tu to izdarīji?” Viņa atbildēja: “Čūska mani pievīla, un es ēdu.” Tad Kungs Dievs sacīja čūskai: “Tādēļ, ka tu to izdarīji, tu esi nolādēta starp visiem mājas un visiem lauka zvēriem! Tu rāposi uz vēdera un rīsi putekļus visās sava mūža dienās. Es celšu ienaidu starp tevi un sievieti, starp tavu dzimumu un viņas dzimumu; viņš samīs tev galvu, bet tu iekodīsi viņam papēdī.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 98 (97)
Refrēns: Dziediet Kungam jaunu dziesmu!

Dziediet Kungam jaunu dziesmu,
jo Viņš ir veicis brīnumdarbus.
Viņam uzvaru nesa Viņa labā roka,
Viņa roka, kas ir svēta. R.

Savu pestīšanu Kungs ir darījis zināmu,
tautu priekšā atklājis savu taisnību.
Viņš ir atcerējies savu labvēlību
un savu uzticību Izraēļa namam. R.

Visas zemes malas redzēja
mūsu Dieva pestīšanu.
Gavilējiet Dievam, visa zeme,
priecājieties, līksmojiet un dziediet! R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules efeziešiem (Ef 1, 3-6.11-12)
Lai ir slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mums Kristū ir devis ikvienu garīgo svētību Debesu lietās. Tāpat Viņš Kristū ir izredzējis mūs jau pirms pasaules radīšanas, lai Viņa priekšā mēs būtu svēti un nevainojami mīlestībā.
Viņš ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu mūs pieņemt par bērniem caur Jēzu Kristu, lai tiktu pagodināta Viņa slavas pilnā žēlastība, ko Viņš mums dāvāja mīļotajā Dēlā. Viņā arī mēs esam kļuvuši mantojuma līdzdalībnieki. Saskaņā ar Tā nodomu, kas visu dara pēc savas gribas lēmuma, mēs esam iepriekš nozīmēti veicināt Viņa godības slavu – mēs, kas jau agrāk bijām cerējuši uz Kristu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā,
Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 1, 26-38)
Tajā laikā Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete, pie Jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida cilts. Un Jaunavas vārds bija Marija.
Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: “Esi sveicināta, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi!” Viņa izbijās par šiem vārdiem un domāja, kas tas varētu būt par sveicienu. Bet eņģelis viņai sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi Dēlu un Viņu nosauksi vārdā Jēzus. Viņš būs liels, un Viņu sauks par Visaugstā Dēlu, un Kungs Dievs Viņam dos Viņa tēva Dāvida troni. Un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.”
Tad Marija sacīja eņģelim: “Kā tas notiks, jo es taču vīra nepazīstu?” Un eņģelis, viņai atbildot, sacīja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas piedzims, tiks saukts par Dieva Dēlu. Lūk, Elizabete, tava radiniece, vēl savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un šis ir sestais mēnesis tai, kuru sauc par neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams.”
Tad Marija sacīja: “Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda!” Un eņģelis no viņas aizgāja. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.