Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Parastā liturģiskā laika 6. svētdiena (B gads)

Lasījums no Levītu grāmatas (Lev 13, 1-2.44-46)
Kungs sacīja Mozum un Āronam: “Ja kāda cilvēka miesas ādā iemetas uztūkums vai pūslīši, vai balti plankumi, kas ir spitālības pazīme, tad viņš ir jāved pie priestera Ārona vai pie kāda no viņa dēliem priesteriem.
Spitālīgajiem, ko piemeklējusi šī sērga, būs jābūt ar pārplēstām drēbēm, sajauktiem, izspūrušiem matiem un aizsegtu bārdu un būs jāsauc: “Nešķīsts! Nešķīsts!”
Visu to laiku, kamēr spitālīgais būs slims, viņš paliks nešķīsts, un viņam būs jādzīvo vienatnē ārpus apmetnēm.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 32 (31)
Refrēns: Dievs ir mūsu patvērums.

Svētīgs ir tas, kam pārkāpums ir piedots
un kam segti ir grēki.
Svētīgs ir vīrs, kam Kungs nav pieskaitījis vainu
un kas savā garā ir bez viltības. R.

Es atzinos Tev savā grēkā
un nenoslēpu savu noziegumu.
Es sacīju: “Atzīšos Kungam savā netaisnībā!” –
un Tu atlaidi mana grēka vainu.
Priecājieties, taisnīgie, Kungā un līksmojiet,
un gavilējiet visi, kam skaidra sirds! R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 10, 31–11, 1)
Brāļi, vai jūs ēdat vai dzerat, vai citu ko darāt – visu dariet Dieva godam! Neesiet par ieļaunojumu nedz jūdiem, nedz grieķiem, nedz Dieva Baznīcai, tāpat kā es, kas visiem cenšos būt patīkams visā, nemeklēdams labumu sev, bet gan daudziem, lai viņi tiktu pestīti.
Esiet mani sekotāji, tāpat kā es esmu Kristus sekotājs. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Jēzus sludināja Evaņģēliju par Dieva valstību
un dziedināja ļaudīm visas kaites.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 1, 40-45)
Tajā laikā pie Jēzus atnāca spitālīgais un, ceļos nometies, lūdza Viņu, sacīdams: “Ja gribi, Tu vari mani darīt tīru.”
Jēzus, iežēlojies par viņu, izstiepa roku, pieskārās viņam un sacīja: “Es gribu. Topi tīrs!” Spitālība tūlīt izzuda, un cilvēks kļuva tīrs.
Jēzus viņu stingri brīdināja un tūlīt sūtīja projām, sacīdams: “Pielūko, ka nevienam neko nestāsti, bet ej, parādies priesterim un par savu šķīstīšanu saliec upuri, ko Mozus ir pavēlējis, viņiem par liecību.”
Bet viņš aizgājis sāka stāstīt un izplatīt ziņu par notikušo, tā ka Jēzus vairs nevarēja atklāti ieiet pilsētā. Tāpēc Viņš uzturējās ārpus pilsētas nomaļās vietās, un ļaudis no visām malām nāca pie Viņa. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.