Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Kā Baznīca var būt svēta, ja tā sastāv no grēciniekiem?
03.10.2013 pl. 10:52
Baznīca visus kristiešus aicina iet pa svētuma ceļu. Vai tas nav nesasniedzams ideāls? Ko es varu darīt, ja jūtos vājš, trausls un grēcīgs? – atbildi uz šo jautājumu rodam pāvesta 2. oktobra katehēzes mācībā.

Trešdienas vispārējās audiences laikā Francisks pievērsās Credo ietvertajai formulai: „Es ticu… svētai Baznīcai”. Viņš atgādināja, ka Baznīca neatgrūž nevienu grēcinieku. Tā dara visu iespējamo, lai katrs justos Dieva mīlēts bērns. To, ka Baznīca ir svēta, kristieši labi apzinājās jau kopš pašiem tās sākumiem. Viņi bija pārliecināti, ka Baznīcas svētdarītājs ir Svētais Gars – sacīja pāvests. Taču ko tas nozīmē? Kā Baznīca var būt svēta, ja tai ir bijušas un ir dažādas problēmas un grūtības? Kā Baznīca var būt svēta, ja tā sastāv no grēciniekiem? Atbildot uz šiem jautājumiem, Francisks pievērsās sv. Pāvila Vēstules efeziešiem fragmentam, kur tiek teikts, ka Kristus mīlēja Baznīcu un par viņu atdeva pats sevi, lai darītu viņu svētu (sal. 5, 25-26).

Pāvests skaidroja, ka Baznīca ir svēta, jo tās avots ir Dievs, kurš ir svēts. Dievs ir uzticīgs. Viņš mūs nepamet nāves un ļaunuma varā. Baznīca ir svēta, jo ar to nešķiramām saitēm ir saistīts Jēzus Kristus. Baznīca ir svēta, jo to vada, šķīstī, pārveido un atjauno Svētais Gars. Francisks uzsvēra, ka Baznīcas svētums ir atkarīgs nevis no mūsu nopelniem, bet no Dieva. Nevis mēs to svētdarām, bet Dievs savā mīlestībā to svētdara.

„Jūs varētu man teikt: Bet Baznīca sastāv no grēciniekiem,” turpināja pāvests. „Mēs to redzam katru dienu. Un tā ir taisnība, vai ne? Mēs esam grēcinieku Baznīca. Taču mēs, grēcinieki, esam aicināti ļaut, lai Dievs mūs pārveido, atjauno, svētdara. Vēstures gaitā daži mēģināja apgalvot, ka Baznīca sastāv tikai no tīrajiem, bet pārējiem jāturas pa gabalu. Tā nav taisnība! Tā ir herēzija. Baznīca, kas ir svēta, neatmet grēciniekus. Tā mūs neatmet. Tā nevienu neatgrūž. Baznīca pieņem visus. Tā ir atvērta visiem – arī tiem, kuri atrodas vistālāk. Tā aicina visus ietīties Tēva žēlsirdības, maiguma un piedošanas audeklos un dod visiem iespēju satikt Viņu, un iet pa svētuma ceļu!”

Kāds varētu iebilst, ka es taču esmu grēcinieks, man ir daudz grēku, kā gan lai es jūtos piederīgs Baznīcai. „Dārgo brāli, dārgā māsa,” teica Francisks, „tieši to Kungs arī grib. Viņš vēlas, lai tu Viņam saki: Kungs, es esmu šeit, ar saviem grēkiem”. Neviens neesam bez grēka. Mēs visi esam grēcīgi. Taču Kungs grib, lai lūdzam piedošanu, lai lūdzam Viņa palīdzību, un lai lūdzam, lai Viņš pārveido mūsu sirdi. Kungs var pārveidot sirdi! – uzsvēra pāvests. Dievs vienmēr mūs gaida. Viņš ir mīlošais Tēvs, un Viņš grib, lai Baznīca būtu atvērta visiem – vājajiem, grēciniekiem, vienaldzīgajiem, tiem, kuri jūtas mazdūšīgi un pazuduši. Dievs grib, lai Baznīcā cilvēks piedzīvo atjaunotni un pārveidošanos.

Kristieša ceļš ir svētuma ceļš. Tāda ir Dieva griba – sacīja pāvests. Baznīca caur Dieva vārdu, sakramentiem un žēlsirdības darbiem ved cilvēku pie Dieva. Baznīca dod mums iespēju satikties ar Kristu. Vai mēs esam tam atvērti? Vai ļaujam sevi svētdarīt? Vai mēs esam Baznīca, kas atplestām rokām pieņem grēciniekus, atjauno drosmi un cerību, vai turpretī esam noslēgušies sevī? Vai esam Baznīca, kur tiek izdzīvota Dieva mīlestība, kur tiek izrādītas rūpes par citiem, kur cits par citu lūdzamies?

Noslēgumā Francisks atbildēja uz jautājumu, ko es varu darīt, ja jūtos vājš, trausls un grēcīgs? „Dievs tev atgādina: Nebīsties būt svēts! Nebīsties tiekties pēc cēliem ideāliem! Nebīsties un ļauj, lai Viņš tevi mīl un šķīstī. Nebīsties ļaut, lai tevi vada Svētais Gars!” Pāvests atgādināja, ka būt svētam nenozīmē darīt ārkārtējas lietas. Būt svētam nozīmē ļaut, lai Dievs mani vada un ļaut Viņam darboties manā dzīvē.

Radiovaticana.org