Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Aicinājums lūgties par priesteru svētdarīšanu
04.06.2018 pl. 07:52
Klēra kongregācijas prefekts, kardināls Benjamins Stella aicina Vissvētās Jēzus Sirds svētkos (8.jūnijā) svinēt Priesteru svētdarīšanas dienu.

Šajā sakarā ir skaisti atsaukt atmiņā Kunga žēlsirdīgo skatienu, kas apstājās pie dažiem Viņa dēliem, kurus Viņš paaicināja Viņam sekot ordinētās priesterības ceļā.

Apustuliskā pamudinājuma par svētumu mūsdienu pasaulē „Gaudete et exsultate” vadībā – pamudinājuma, ko pāvests uzdāvināja Baznīcai, - kongregācija nolēma piedāvāt pārdomāt par Pārveidošanos, īsumā iedziļinoties trīs garīgās un pastorālās dzīves momentos: kāpt Kalnā, ļaut sevi pārveidot, būt par pasaules gaismu. Tas palīdzēs priesteriem viņu ceļā uz svētumu.

Līdz ar to kongregācija aicina vietējos bīskapus, tuvojoties minētajai dienai, ieplānot laiku lūgšanai un brālībai, lai tādējādi varētu pārdomāt vēstījuma saturu un apmainīties savstarpējiem viedokļiem.

Vienlaicīgi ir jāieplāno, lai draudzēs šai dienā notiktu lūgšanas par priesteru svētdarīšanu. Dienu, protams, katra vietējā Baznīca var organizēt atbilstoši saviem apstākļiem un vajadzībām. Liepājas diecēzes priesteri pulcēsies uz kopīgu lūgšanas un brālības dienu 7. jūnijā Lēnās.

Cerībā, ka priesteriem tā būs lieliska iespēja padziļināt savu garīgo dzīvi un stiprināt savstarpējās brālības saites, kardināls visus priesterus kopā ar viņu bīskapiem sirsnīgi sveicina Kungā un apliecina visiem savu visdziļāko cieņu.

Līdz ar to Vissv. Jēzus Sirds svētkos lūgsimies par mūsu priesteru svētumu, lai viņi mūs visus varētu vest tuvāk Kristum un uz svētumu.

Bīskaps V.Stulpins