Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Ar bīskapa dekrētu Kuldīgas svētās Trīsvienības un svēto apustuļu Sīmaņa un Jūdas draudzes baznīca pasludināta par svētvietu
10.10.2018 pl. 21:03
6. oktobrī Kuldīgas katoļu draudze piedzīvoja īpašu dienu. Tika kronēta Bērna Jēzus statuja, kuru gadsimtiem ilgi varēja redzēt uz Dievmātes, Kurzemes Karalienes, rokām vienā no baznīcas altāriem, kā arī šīs vietas pasludināšana par svētvietu Vissvētākās Jaunavas Marijas Dzīvības Mātes godam.

"Veicot šo kronēšanu, mēs, vietējā Baznīca, gribam pateikties Dievam par Viņa neizmērojamo žēlastību un mīlestību, kura izpaudās uz mums Kurzemes ļaudīm caur to, ka šeit senās Kurzemes hercogistes galvaspilsētā vairākus gadsimtus atrodas Kuldīgas Dievmātes figūra," pirms dievkalpojuma, uzrunājot klātesošos, teica draudzes administrators Vjačeslavs Bogdanovs. "Veicot Bērniņa Jēzus figūras kronēšanu, ar kroni, kuru pavisam nesen savas vizītes laikā pasvētīja pāvests Francisks, mēs apliecinām savu pateicību Dieva dzemdētājai, Jaunavai Marijai par viņas gādību un aizbildniecību, ko viņa ir dāvājusi un noteikti vēl dāvās gan mūsu Kuldīgas pilsētai, gan Kurzemes reģionam, gan visai mūsu Latvijai. Veicot šo kronēšanu, mēs vēlamies veltīt sevi, mūsu tautu viņas Dēlam, mūsu Kungam Jēzum Kristum. Mēs veltām sevi un mūsu nākotni arī Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdij."

Kronēšanas dievkalpojumu vadīja Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, Liepājas bīskaps Viktors Stulpins klātesot Latvijas diecēžu priesteriem, konsekrētām personām un svētceļniekiem, kuri bija atbraukuši gandrīz no visiem Latvijas reģioniem.

Pirms kronīša uzlikšanas Bērna Jēzus statujas galvā, bīskaps E. Pavlovskis apcerēja kronēšanas būtību: “Šodien mēs ar prieku uzliekam šo kroni Bērnam Jēzum, bet reizē arī gribu pateikt, ka ir tā savādi - bīskaps uzliek Jēzum kroni. Bet kas es esmu, lai Jēzum kroni liktu galvā? Bet ar to es tomēr gribu pateikt, ka tas ir atgādinājums mums pašiem, cik izcils Viņš ir - debesu un zemes Karalis! Kuram pienākas šis kronis, kuru uzlūkojam vienmēr kā kronētu. Viņš ir karaļu Karalis un kungu Kungs. Viņš ir visu mūsu Karalis. Bet mēs tuvojamies Viņam un lūdzam nevis ar bailēm un trīsām kā karaļa priekšā, bet gan ar lielu cerību, jo Viņš mūs bezgalīgi mīl!”

Jelgavas bīskaps savā runā izcēla arī Liepājas bīskapa brīnišķīgo domu veidot Kurzemes centrā šo Dievmātes sanktuāriju, kur godātu Kuldīgas Dievmāti un, vēl vairāk, Dzīvības Dievmāti: “Tik ļoti svarīga ir šī doma it sevišķi mūsu laikos - ģimenes un dzīvība! Es domāju par savas diecēzes Skaistkalnes Dievmāti, kura ir nosaukta par Ģimeņu Dievmāti. Un šeit ir Dzīvības Dievmāte, un tas ir tik ļoti tuvu viens otram. Ģimene taču ir tā, kur sākas jauna dzīvība. Un tik ļoti mātes priecājas, uzzinājušas, ka kļuvusi māte, it sevišķi kad ir pirmais bērns (un varbūt arī tad, kad arī ne pirmais) - katru reizi ir šis prieks par jaunu dzīvību, bet tanī pašā reizē tas ir mazliet uztraukums, nedrošība par to, kā būs... Un tad ir labi šeit ierasties, nokrist ceļos šīs Dzīvības Dievmātes priekšā, kura rāda mums savu bērnu un kura saka: “Es arī uztraucos, bet vairāk priecājos, tāpēc ka dziedāju šo dziesmu Augsti slavē Kungu mana dvēsele!” Un kā dzirdēju, bīskaps jau to ir apliecinājis, ka Kurzemes Dievmāte jau ir sākusi "strādāt". Viņa jau ir kādam devusi šo prieku, dziedinājusi bērnu, kuram ārsti atteikušies dot cerības.  Dievam un Dievmātei vienmēr ir cerība! Ja jums zūd cerība, ka jūs varētu saglabāt ģimeni, nāciet pie Jēzus mātes! Tad, kad nav cerības, viņai ir cerība. Tad viņa var darīt to, ko mēs nevaram darīt. Ja jums ir problēmas, nāciet pie šī Kristus Karaļa un Viņš atrisinās šīs problēmas! Jums atkal atgriezīsies prieks, atkal atgriezīsies enerģija dzīvē, dzīves jēga. Lai Dievs jūs visus svētī, lai esiet priecīgi un lai vienmēr varat atbraukt no tuvākām un tālākām vietām, lai šeit godinātu Dzīvības māti un izlūgtu svētību dzīvei!”

Pēc bīskapa Edvarda Pavlovska sprediķa Alsungas draudzes administrators, priesteris Edijs Silevičs nolasīja Liepājas diecēzes bīskapa Viktora Stulpina dekrētu, ar kuru Kuldīgas svētās Trīsvienības un svēto apustuļu Sīmaņa un Jūdas draudzes baznīca pasludināta par svētvietu Vissvētākās Jaunavas Marijas Dzīvības Mātes godam.

DEKRĒTS
pasludinot Kuldīgas svētās Trīsvienības un svēto apustuļu Sīmaņa un Jūdas draudzes baznīcu
par svētvietu Vissvētākās Jaunavas Marijas Dzīvības Mātes godam.

Kuldīga ir viena no vecākajām Kurzemes pilsētām. Senākais pilsētas nosaukums Jēzusburga netika ieviests, bet jau tad tika domāts par to, ka šī vieta ir īpaši veltīta Dievam. Tās laiks sākās 1242. gadā, kad Vācu ordenim bija dota atļauja celt pili. Šajā pilī bija pirmā baznīca. Pirms reformācijas Kuldīgā katoļiem bija vēl sv. Katrīnas baznīca un divas koka kapelas ārpus pilsētas.

16. gs. beigās un 17. gs. sākumā Kuldīga bija Kurzemes hercoga Vilhelma rezidence, bet 1656.g. Kuldīgu iekaroja zviedri, un pils tika izlaupīta. 1701.g. zviedri pilsētu ieņēma otrreiz un pili izpostīja.

Šī Kuldīgas svētās Trīsvienības un svēto apustuļu Sīmaņa un Jūdas draudzes baznīca turpat 400 gadus pulcina cilvēkus uz Dieva godināšanu.

Dievmātes un Bērna Jēzus statujas izcelsme ir datēta ārkārtīgi fragmentāri, un avoti nav droši. Līdz šim pieņēma, ka šīs statujas liktenis cieši saistīts ar Kurzemes vēsturi. Dievmāte ar Bērnu Jēzu uz rokas stāv uz mēness sirpja, un iespējams izgatavota, vēlīnos viduslaikos (ap 1520/1530). Gan mutiska, gan vēlāk uz papīra pierakstītā tradīcija vēsta, ka tā pārvietota no Kuldīgas pils baznīcas, bet pirms tam, saskaņā ar tradīciju tā bijusi aizbērtā telpā pils pagrabstāvā. Šajā sakarā ievērību pelna 1938.gada vēsturiska piezīme, ka ap 1860.g. mācītājs Harfs Dievmātes statuju nonesis jau no Katrīnas baznīcas bēniņiem un nodevis katoļu baznīcai.

Šodien, 2018. gada 6. oktobrī, šī vieta piedzīvo vēl vienu vēsturisku un garīgu notikumu. Apmeklējot Latviju apustuliskajā vizītē, 2018. gada 24. septembrī, pāvests Francisks pasvētīja zeltīto kronīti ar kuru tiek kronēts Bērns Jēzus, kuru Dievmāte tur uz rokas. Šo kronēšanu paveiks Jelgavas diecēzes bīskaps Viņa Ekselence Eduards Pavlovskis, klātesot, man, Liepājas diecēzes bīskapam Viktoram Stulpinam, priesteriem un ticīgajai tautai.

Dievnama un Dievmātes statujas vēsture ir liecība par Dieva darbību šajā vietā. Jau Dievmātes altārī piestiprinātās votas - pateicības zīmes liecina, ka šis dievnams ir žēlastību vieta un Dievmāte ir izlūgusi dzīvības un ticības dāvanas tiem, kas uzticējušies Viņas gādībai. Ticu, ka arī turpmāk šajā svētvietā Dievmāte - Dzīvības Māte kopā ar savu Dēlu pulcinās svētceļniekus, kuri piedzīvos, ka Dievs - visas radības Valdnieks, ticīgajiem dāvā dzīvību gan šīszemes, gan mūžīgo. Ar Kuldīgas Dievmātes - Dzīvības Mātes vidutājību sargāsim šo vietu,  lai ticīgie, kuri šeit ieradīsies gan kā draudzes locekļi, gan kā svētceļnieki, piedzīvotu Dievmātes vareno aizbildniecību, mierinājumu bēdās un caur paļāvības pilnu lūgšanu saņem nepieciešamās žēlastības sev, visai Liepājas diecēzei - tās ticīgajiem, priesteriem un bīskapiem, Baznīcai Latvijā, mūsu Tēvzemei, kā arī Svētajam Tēvam un visai universālajai Baznīcai.

Saskaņā ar Kanonisko Likuma kodeksa 1230. kanonu, ticīgo garīgajam labumam, Kuldīgas svētās Trīsvienības un svēto apustuļu Sīmaņa un Jūdas draudzes baznīcu pasludinu par Liepājas diecēzes svētvietu Vissvētākās Jaunavas Marijas Dzīvības Mātes godam.

Šī svētvieta, kā īpaša Dievmātes godināšanas un Dieva žēlastību iemantošanas vieta, ticīgo garīgajam labumam, tiek apveltīta ar privilēģiju, ka tie, kas šeit ieradīsies varēs iemantot pilnas atlaidas. Tās varēs iemantot izpildot parastos atlaidu iemantošanas noteikumus, proti, apmeklējot šo dievnamu, dievbijīgi lūdzoties “Tēvs mūsu” lūgšanu un Ticības apliecinājumu “Es ticu”, smeļoties žēlastību no sakramentālās grēksūdzes un atraisoties pat no ikdienišķiem grēkiem, piedaloties Svētajā Misē un pieņemot svēto Komūniju, kā arī brīvi lūdzoties pāvesta nodomos, sekojošajās svētku dienās: draudzes titula svētkos - Vissv. Trīsvienības svētku dienā, svēto apustuļu Sīmaņa un Jūdas svētkos 28. oktobrī, vai tuvākajā iepriekšējā/sekojošajā svētdienā, Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētkos jeb 8. septembrī vai tuvākajā iepriekšējā/sekojošajā svētdienā, pēc prāvesta/administratora apdomīga lēmuma, kā arī reizi gadā brīvi izvēlētā dienā, kad ticīgie ieradīsies šai svētvietā vieni paši, vai ar svētceļnieku grupu. (kan. 1233).

Ticīgie, kas šeit ieradīsies, lai piedzīvo Dievmātes aizbildniecību un gādību.

Ikviens aktuālais draudzes prāvests vai administrators, saskaņā ar Kanoniskā likuma kodeksa priekšrakstiem ir atbildīgs par šīs svētvietas uzturēšanu kārtībā, bet pāri visam draudzes ticīgo un svētceļnieku garīgo aprūpi, cītīgi sludinot Dieva vārdu, piemēroti veicinot liturģisko dzīvi, it īpaši ar Euharistijas un Gandares sakramentiem, kā arī piekopjot apstiprinātas tautas dievbijības formas. Tautas mākslas un dievbijības pierādījumus, votas uzglabā apskatīšanai svētceļojumu svētnīcā vai blakus telpās; tām ir jābūt droši sargātām. (kan. 1234. §1 un 2).

Visiem klātesošajiem priesteriem, draudzes administratoram, draudzes ticīgajiem un svētceļniekiem dodu savu svētību.

Romas katoļu Baznīcas Latvijā
Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins

Katedrāle.lv