Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Lieldienu svinības ģimenē
30.03.2021 pl. 09:55
Arī šogad Lielo jeb Kluso nedēļu mēs piedzīvojam ar ierobežojumiem pandēmijas dēļ. Daudziem nebūs iespējas piedalīties visos šīs nedēļas svarīgākajos dievkalpojumos, lai varētu izdzīvot pestīšanas vēsture vissvarīgākās dienas. Dievnamos ticīgo skaits dalībai liturģijā paliek ierobežots. Dažiem nāksies vērot dievkalpojumus televīzijā, klausīties radio vai arī piedalīties ar interneta palīdzību.

Vēlamies piedāvāt dažus pamudinājumus, kā varētu šīs dienas izdzīvot ģimenēs, tad kad nav iespējas piedalīties dievkalpojumos klātienē. Svarīgi, lai šīs dienas nepavadītu tikai kā atpūtas vai televīzijas dienas, bet kopīgi ģimenē varētu veidot kristīgas tradīcijas, iedziļinoties pestīšanas notikumos, kurus mūsu labā piedzīvoja Kristus.


Lielā Ceturtdiena

I variants

Šodien tiek svinēta piemiņa tai dienai, kurā Kungs Jēzus Kristus kopā ar mācekļiem apsēdās pie galda, lai Pēdējo Vakariņu laikā iestādītu Priesterību un Vissvētāko Euharistisko upuri. Zem maizes un vīna zīmēm viņš par pasaules grēkiem pasniedz debesu Tēvam savas dzīvības upuri, ko asiņainā veidā piepildīja Lielajā Piektdienā uz krusta koka. Pateicības un pazemības garā, ģimenes lokā tiek baudītas kopīgas vakariņas. Uz galda jāuzklāj balts galdauts, jāuzliek aizdegtas sveces svečturī un Svētie Raksti.

Iesākumā, pēc iespējas nodzied kādu dziesmu Vissv. Sakramenta godam.

Pēc tam seko Evaņģēlija lasījums, ko var nolasīt ģimenes galva:

Ģimenes tēvs (T): Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis sv. Jānis (Jņ. 13, 1- 15).

T. Tie ir Svēto Rakstu vārdi

Visi (V): Slava Kristum.

Dziesma. Pēc dziesmas ģimenes tēvs lūdzas svētījot maltīti:

T. Svētī, Kungs, mūsu ģimeni, kas sapulcējusies Tavā vārdā. Svētī šo maltīti, tos, kas to sagatavoja un dari, lai mēs mīlētu viens otru, kā Tu mūs iemīlēji. Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.

V. Amen.

Pēc tam visi sēžas pie galda un priecīgi bauda vakariņas. Šajā laikā var atskaņot kādu garīgo mūziku. Tēvs visus apkalpo un rūpējas par priecīgu noskaņojumu. Pēc maltītes uz galda paliek tikai degošas sveces. Visi klusējot pieceļas un pateicas par baudītajām dāvanām un tad ģimenes māte lūdzas:

Mīlestības Dievs, Tavs mīļotais Dēls dāvāja mums jaunu bausli, lai mēs viens otru mīlētu ar tādu mīlestību ar kādu Tu mūs - vājos, necienīgos un nomaldījušos - iemīlēji; tādu mīlestību, kura mudināja Tevi dāvāt mums savu mīļoto Dēlu, kā mūsu Pestītāju. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, dari, lai mūsu šīszemes dzīves laikā mēs spētu piedot pāridarījumus, iemantotu tīru sirdsapziņu, saglabātu domu tīrību un patiesību vārdos. Veido mūsu sirdis spējīgas mīlēt visus mūsu brāļus.

Amen.

II variants

Pie mājas altārīša mēs sagatavojam Svētos Rakstus, ūdens krūzi, dvieli un bļodu.

Uz galda, kur ēdīs vakariņas ir arī sarkanvīns un neraudzētā maize, t.s. maca (Lai to ceptu, varat iesaistīt vecmāmiņu, kas varbūt vēl zina, kā to izdarīt). Bērni Svētajos Rakstos sameklē vienu no 114.-118. Psalmiem (ko Jēzus un apustuļi varēja dziedāt Pēdējo vakariņu beigās).

Iesākumā var nodziedāt dziesmu. Tad liturģijas vadītājs izdara krusta zīmi un sveicina ģimenes locekļus:

Šodien sākas Lielās dienas cilvēces pestīšanas vēsturē. Šodien ir tā diena, kurā Kungs Jēzus kopā ar apustuļiem ēda maltīti, kuras laikā Viņš iedibināja Euharistiju un priesterības sakramentu. Lai mūsu lūgšana ir ticības izpausme un pateicība par šīm lielajām dāvanām, ka pateicoties svētajai Komūnijai mēs varam mīlēt savu tuvāko ar mīlestību, ar kādu Jēzus mazgāja apustuļu kājas.

Lūgsimies:

Visvarenais, mūžīgais Dievs, mēs svinam Pēdējo Vakariņu pieminam, kurā Tavs Vienpiedzimušais Dēls, kurš gatavojas doties nāvē, ir atstājis Baznīcai jaunu mūžīgo upuri un viņa mīlestības Mielastu; dari, lai mēs no šī lielā noslēpuma smeltos mīlestības un dzīvības pilnību. Caur mūsu Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Amen.

Tagad viens no dalībniekiem lasa fragmentu no Evaņģēlija:

Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis sv. Jānis (Jņ. 13, 1- 15).

Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Pēc evaņģēlija  nolasīšanas dažas minūtes klusumā pārdomājam par Dieva Vārdu. Tad ģimenes tēvs saka:

Mazgājot mācekļus kājas, Jēzus mums deva piemēru mīlestībai, kas nemeklē sevi un ir gatava atdot savu dzīvi brāļu labā. Mēs vēlamies iet viņa ceļu. Tāpēc tagad mēs atkārtosim to pašu žestu ģimenes lokā. Bet pirms to darīsim, sniegsim viens otram miera zīmi. Zīme, kas pauž gatavību piedot viens otram par kļūdām, aizvainojumiem, vājībām.

Ģimene dod viens otram miera zīmi. Tad vecākais bērns pasniedz ģimenes galvai ūdens krūzi un pavada viņu ar dvieli. Viņš mazgā mājas locekļu kājas. Visi var dziedāt kādu dziesmu. Beigās viens no bērniem mazgā kājas ģimenes galvai.

Pēc kāju mazgāšanas ģimenes galva saka:

Jēzus piemēru un viņa vārda mudināti lūgsimies kopā, kā Viņš mums mācīja: Tēvs mūsu...

Pēc Kunga lūgšanas (ja nepiedalījās dievkalpojumā baznīcā) ģimenes galva saka:

Mēs nevaram pieņemt Svēto Vakarēdienu reālā veidā, bet mēs to varam darīt garīgā veidā. Tāpēc tagad lūgsimies:

Mans Jēzu, es ticu, ka Tu esi klātesošs Vissvētākajā Sakramentā. Es Tevi mīlu vairāk par visu, un es vēlos uzņemt Tevi savā dvēselē. Tā kā patlaban man nav iespējams Tevi pieņemt sakramentālā veidā, ienāc manā sirdī garīgi. Es vēlos būt pilnībā vienots ar Tevi; nekad nepieļauj, ka mani no Tevis kaut kas varētu šķirt. Amen

Pēc tam ģimene dodas pie galda. Vakariņu laikā kāds no ģimenes var izskaidrot neraudzētās maizes un sarkanvīna simboliku.

Maltīti beidzam ar vienu no iepriekšminētajiem psalmiem (114.-118.).

Lielā Piektdiena

Lielā Piektdien mūsu ģimenēs jāizdzīvo kā Krustā sistā mācekļiem. Istabā uz galda, kas klāts ar baltu galdautu jānovieto krusts, Svētie Raksti un vismaz viena svece.

 

Ap plkst. 15.00 aizdedzina sveci. Ģimene sapulcējas ap galdu. Var nodziedāt kādu Gavēņa laika dziesmu. Pēc tam tiek lasīts ciešanu apraksts:

Mūsu Kunga Jēzus Kristus ciešanu apraksts ko ir uzrakstījis svētais Jānis (Jņ. 19, 1-42).

Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

V. Pateicība Dievam.

Pēc Ciešanu apraksta nolasīšanas, stāvot kājās, ģimenes vienojas kopīgā lūgšanā:

T. Patiesā mīlestība pagodināsim mūsu Pestītāju, kurš mūsu dēļ cieta un tika guldīts kapā. Pazemīgi lūgsim Viņu:

V. Apžēlojies par mums, Kungs, apžēlojies par mums.

T. Kristu, mūsu Kungs un Mācītāj, mūsu dēļ paklausīgs līdz nāvei, māci mums vienmēr būt paklausīgiem Tēva gribai.

V. Apžēlojies par mums, Kungs, apžēlojies par mums.

T. Kristu, mūsu Karali, Tu kļuvi par izsmieklu cilvēkiem, bet pazemīgi pacieti visus apvainojumus, māci arī mums paciest visu Tava vārda godam.

V. Apžēlojies par mums, Kungs, apžēlojies par mums.

T. Kristu, mūsu Pestītāj, izstiepjot rokas pie krusta Tu visus pievilki pie sevis, sapulcini savā Valstībā visu izklīdinātos Dieva bērnus.

V. Apžēlojies par mums, Kungs, apžēlojies par mums.

T. Kristu, mūsu dzīvība, Tu mirstot pie krusta koka uzvarēji nāvi un elli, māci arī mūs nomirt kopā ar Tevi, lai augšāmceltos Tavā godībā.

V. Apžēlojies par mums, Kungs, apžēlojies par mums.

T. Kristu, mūsu Pestītāj, Tu atdevi savu dzīvību par mīļotajiem brāļiem, dari, lai mēs viens otru mīlētu, kā tu mūs iemīlēji.

V. Apžēlojies par mums, Kungs, apžēlojies par mums.

T. Tēvs mūsu...

T. Kungs, Tevi lūdzam, uzlūko mūsu ģimeni, kuras dēļ, Tavs Dēls Jēzus Kristus atdevās mocītāju rokās un gāja krusta nāvē un kas ar Tevi dzīvo un valda, Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.

V. Amen.

Krusts paliek uz galda līdz Lielās Sestdiena vakara stundai, kad tā vietā tiks novietots Lieldienu svece - Pashāls.

Lieldienu vigīlija (sesdiena)

Augšāmcēlušā Kristus klātbūtnes zīme ir Lieldienu svece - Pashāls. Tādēļ Lieldienu vigilijas vakarā kristiešu mājās tiek novietoti Svētie Raksti, ģimenes pashāls, kura svētību veic ģimenes tēvs ģimenes lokā.

Pashāls ir ar dažādiem Lieldienu simboliem izgreznota svece. Uz tās var būt attēlots jērs, pieci mazi krustiņi, kas simbolizē Kristus rētas, Augšāmcēlies Kungs, uzraksts Alleluia, var būt arī tekošā gada skaitlis. Šos simbolus var pagatavot ģimene. Tāda greznota svece Lieldienu laikā ir izteiksmīga Kristus klātbūtnes zīme. To var dedzināt Lieldienu brokastu laikā, citās maltītēs, kopīgās lūgšanas laikā. Var degt arī visu Lieldienu svētdienu.

 

Pashāla svētīšana var notikt šādā veidā:

Jāsagatavo Lieldienu svece, sērkociņi, Svētie Raksti, dziesmas. Iesākumā var nodziedāt kādu dziesmu.

Ģimenes tēvs (T): + Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.

Visi. Amen.

T. Mūsu mājas krēslu drīz izgaismos Augšāmcēlušā Kristus gaisma. Degošais pashāls liecinās par Augšāmcēlušā Kristus - pasaules gaismas - klātbūtni mūsu vidū.

Telpās tiek nodzēsta gaisma, bet ģimenes tēvs aizdedzina pashālu.

T. Tēva godības svētās gaismas atspīdums, Jēzus Kristu, Tev mūžīgs gods.

V. Tev mūžīgs gods.

T. Kungs, mēs Tevi lūdzam, lai šī svece upurēta Tava vārda godam nemitīgi deg, lai izkliedētu šīs nakts tumsu. Tevis pieņemta, kā patīkama smarža, lai savienojas ar debesu gaismu, lai tās liesma sagaida austošo sauli, kura nepazīst rietu, Tavu Dēlu Jēzu Kristu, kurš atgriezies no nāves apgaismo cilvēci. Viņš dzīvo un valda mūžu mūžos.

V. Amen.

T. Kristību brīdī Svēta Gara spēkā saņēmām jauno Augšāmcēlušā Kristus dzīvi. Pateicoties Dieva žēlastībai, lai tā nemitīgi ir mūsos.

Visi aizdedzina savas kristību vai citas sveces no Pashāla.

T. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ. 20, 19-23).

T. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

V. Slava Kristum.

T. Pagodināsim mūsu Pestītāju, kurš mūsu dēļ cieta, nomira, tika guldīts kapā un augšāmcēlās un pazemīgi lūgsim Viņu:

V. Apžēlojies par mums, Kungs, apžēlojies par mums.

T. Kungs Jēzu, no Tava caurdurtā sāna iztecēja asinis un ūdens, visas Baznīcas sakraments, atdzīvini Tavas Baznīcas ticību Tavai Augšāmcelšanai.

V. Apžēlojies par mums, Kungs, apžēlojies par mums.

T. Dieva Jērs, kas tiki nokauts par visiem cilvēkiem kā Lieldienu upuris, pievelc pie sevis visu cilvēci.

V. Apžēlojies par mums, Kungs, apžēlojies par mums.

T. Vispasaules Dievs. Neierobežots un neaptverams, Tu vēlējies  tikt ieslēgts kapā, atbrīvo visu cilvēci no elles varas un dāvā nemirstības godību.

V. Apžēlojies par mums, Kungs, apžēlojies par mums.

T. Kristu, dzīvā Dieva Dēls, tu piesists krustā atvēri debesis laupītājam, dāvā visiem mirušajiem līdzdalību Tavas augšāmcelšanās godībā.

V. Apžēlojies par mums, Kungs, apžēlojies par mums.

Tēvs mūsu...

T. Visvarenais mūžīgais Dievs, Tavs Vienpiedzimušais Dēls nokāpa zemes dzīlēs un no turienes godībā atgriezās, dari, lūdzam, lai Tavi ticīgie Kristība kopā ar Viņu apbedīti, Viņa Augšāmcelšanās spēkā pieaugtu mūžīgai dzīvei. Caur Jēzus Kristu, mūsu Kungu, kas dzīvo un valda mūžīgi mūžos.

V. Amen.

Var nodziedāt kādu dziesmu.

T. Lai šajā Lieldienu laikā mūs svētī un savā labvēlībā sargā no ikviena grēka Visvarenais Dievs + Tēvs un Dēls un Svētais Gars.

V. Amen.

Lieldienu Brokastis (svētdienas rīts)

 Lieldienu brokastu galds ir klāts ar baltu galdautu, uz tā ir Svētie Raksti, Lieldienu svece - Pashāls un Lieldienu maltīte.

 

Iesākumā var nodziedāt kādu dziesmu. Pa to laiku ģimenes tēvs aizdedzina Pashālu.

Ģimenes tēvs (T): + Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.

Visi (V): Amen.

T. Kungs Jēzu, Tavas augšāmcelšanās dienā, Alleluia.

V. Priecājas debesis un zeme, Alleluia.

T. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija svētais Lūkas (Lk. 24, 35- 48).

T. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

V. Slava Kristum.

Ja ģimenei ir pieejams Lieldienu vigīlija svētītais ūdens, tad ģimenes tēvs var svētīt ģimenes locekļus, māju, citas būves un pagalmu.

T. Lai šis svētītais ūdens atgādina mums kristību iegremdēšanos Kristus nāvē un augšāmcelšanā un aicina mūs dzīvei Dieva bērnu brīvībā.

Tagad viss tiek apslacīts ar svētīto ūdeni. Tai laikā var lūgties vai dziedāt:

Debess Karaliene, priecājies, Alleluia,
Tas ko Tu kā bērnu nesi, Alleluia,
Augšāmcēlies ir kā teicis, Alleluia,
Lūdz Dievu par mums, Alleluia.

Vai citu Lieldienu dziesmu.

Tēvs mūsu...

Lūgšana pirms maltītes.

T. Mēs ar prieku slavējam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, kas pēc savas augšāmcelšanās parādījies mācekļiem maizes laušanā. Kungs, esi kopā ar mums un svētī šīs dāvanas, ko ar pateicību saņemsim un, kā šodien brāļos uzņemam viesos Tevi, tā reiz pieņem mūs savā valstībā. Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.

V. Amen.

Lūgšana pēc maltītes

T. Dievs, dzīvības avots, piepildi mūsu sirdis ar Lieldienu prieku un līdzīgi kā esi dāvājis mums zemes maizi, tā dari, lai mūsos nezūd jaunā dzīva, ko mums savā žēlsirdībā devis Kristus ar savu nāvi un augšāmcelšanos. Kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.

V. Amen.

Var nodziedāt kādu Lieldienu dziesmu.

T. Lai šajā Lieldienu laikā mūs svētī un savā labvēlībā sargā no ikviena grēka Visvarenais Dievs + Tēvs un Dēls un Svētais Gars.

V. Amen.

Katedrāle.lv