Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Advents: Jēzus lielākās ciešanas
09.12.2021 pl. 16:25

Svētais Alfonss Liguori (1696–1787)

“Kāds labums Tev būtu no manām asinīm, ja es grimtu kapā?” (Ps 30, 10)

Jēzus Kristus atklāja godājamai Agatei no Krusta, ka laikā, kad Viņš atradās savas Mātes miesās, vairāk par visām citām ciešanām Viņu sāpināja cilvēku sirds nocietināšanās, jo tās [sirdis] pēc Viņa Pestīšanas nicinās žēlastības, kuras Viņš ir nācis nest visā pasaulē.

Un Viņš jau iepriekš ir darījis zināmas šīs skumjas ar Dāvida muti vārdos, ko šeit citēju un kurus tieši tā ir sapratuši un iztulkojuši svētie [Baznīcas] Tēvi: “Kāds labums Tev būtu no manām asinīm, ja es grimtu kapā? (Quae utilitas in sanguine meo, dum descendo in corruptionem)” Svētais Izidors paskaidro, - Es grimstu kapā, “jo es nonāku pieņemt cilvēka dabu, tik sagandētu netikumu un grēku dēļ;” it kā Viņš būtu teicis: “Ak, mans Tēvs, es patiešām gatavojos ieģērbt sevi cilvēka miesā, lai izlietu savas asinis par cilvēkiem; taču kāds ir ieguvums no manām asinīm?” - lielākā pasaules daļa nenovērtēs manas asinis un turpinās mani apvainot tā, it kā es neko nebūtu darījis aiz mīlestības uz viņiem.

Šīs ciešanas bija tas rūgtais biķeris, ko Jēzus Mūžīgajam Tēvam lūdza aiztaupīt, sakot: “Lai šis biķeris iet man secen (Transeat a me calix iste (Mt 26, 39)).” Kurš biķeris? Nicinājuma pilnais skats, ar kādu izturējās pret Viņa mīlestību. Tas vēlreiz lika Viņam iesaukties pie krusta: “Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu Mani atstāji? (Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? (Mt 27, 46))” Mūsu Kungs atklāja svētajai Katrīnai no Sjēnas (in vita lib. 2. 29.), ka tā bija atstāšana, par kuru Viņš sūdzējās, zinādams, ka Viņa Tēvs cietīs dēļ tā, ka šīs Viņa Ciešanas un Viņa mīlestību nicinās tik daudz cilvēku, par kuriem Viņš nomira.

Tagad šīs pašas dziļās sāpes mocīja arī Bērnu Jēzu Marijas klēpī, jau tolaik iepriekšparedzot tik daudz sāpju, ciešanu, negoda, asinsizliešanas un tik nežēlīgas un apkaunojošas nāves, un tas viss tik niecīgiem augļiem. Kopš tā brīža šis Svētais Bērns redzēja, kā saka apustulis [Pāvils], ka daudzi (patiesībā, lielākais skaits) samīdīs kājām Viņa asinis un nicinās Viņa žēlastību, ko šīs asinis viņiem ieguva: Dieva Dēlu kājām minot un žēlastības Garu nievājot (Filium Dei conculcaverit, [..] et spiritui gratiae contumeliam fecerit? (sal. Ebr 10, 29). Taču, ja arī mēs esam šo nepateicīgo cilvēku skaitā, nekritīsim izmisumā; Jēzus piedzimstot nāca nest mieru visiem labas gribas cilvēkiem, tāpēc Viņš lika eņģeļiem dziedāt: “Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes laba prāta cilvēkiem! (Et in terra pax hominibus bonae voluntatis (Lk 2, 14))” Mainīsim savu gribu, nožēlosim savus grēkus un apņemsimies mīlēt šo labo Dievu, un mēs atradīsim mieru – dievišķo draudzību.

Veltīšanās un lūgšana

Ak, mans vismīļākais Jēzu, cik daudz es Tev vēl liku ciest Tavā dzīves laikā! Tu esi tik milzīgās sāpēs un ar tik lielu mīlestību izlējis savas asinis par mani, bet kādus augļus esi saņēmis no manis? Tik vien kā nicinājumu, ņirgas un apvainojumus. Mans Pestītāj, es vairs negribu Tevi skumdināt un sarūgtināt; es ceru, ka turpmāk Tavas Ciešanas nesīs manī augļus Tavas žēlastības spēkā, kas, es jūtu, man jau palīdz. Tu esi tik daudz cietis, un Tu esi laimīgs miris par mani, lai es mīlētu Tevi. Es gribu mīlēt Tevi pāri par visiem citiem labumiem, un, lai sagādātu Tev prieku, esmu gatavs tūkstošreiz atdot savu dzīvību. Mūžīgais Tēvs, es nebūtu uzdrošinājies parādīties Tavā priekšā, lai lūgtu piedošanu vai žēlastību, bet Tavs Dēls man saka, ka jebkādu žēlastību, ko lūgšu no Tevis Viņa vārdā, Tu man piešķirsi: “Ja jūs ko lūgsiet no Tēva manā vārdā, to Viņš jums dos. (Si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis (16, 23))” Tāpēc es piedāvāju Tev Jēzus Kristus nopelnus un Viņa vārdā es lūdzu no Tevis vispirms vispārēju visu manu grēku piedošanu, es lūdzu svētu neatlaidību līdz pat nāvei un galvenokārt es meklēju Tavas svētās mīlestības dāvanu, lai tā vienmēr man liek dzīvot saskaņā ar Tavu dievišķo gribu. Kas attiecas uz manu gribu, es esmu apņēmies izvēlēties drīzāk tūkstoš nāvju, nekā aizvainot Tevi, un ilgoties pēc Tevis no visas sirds, darot visu, ko varu, lai Tevi iepriecinātu. Bet, lai to īstenotu, es lūdzu un ceru saņemt no Tevis žēlastību. Mana Māte Marija, ja tu lūgsies par mani, esmu drošībā. Ak, lūdzies par mani, lūdzies, un nekad nemitējies lūgties, līdz tu redzi, ka esmu mainījies, pārveidojies un kļuvis tāds, kādu Dievs vēlas mani redzēt.

"The Aesthetical Works of St. Alphonsus De Liguori.
Volume IV – The Incarnation, Birth and Infancy of Jesus Christ"
Foto: Fr Lawrence Lew, O.P. | Flickr CC BY-NC-ND 2.0