Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Klusā Sestdiena
15.04.2006 pl. 09:40

Priesteris Jaceks Salijs OP

Jāzeps ņēma miesas, ietina tās tīrā audeklā un ielika tās savā jaunajā kapā, ko viņš bija izcirtis klintī, un viņš pievēla lielu akmeni pie kapa durvīm un aizgāja. (Mt 27,59-60)

Šodien Baznīca godina Dieva Dēlu, kuru pēc piesišanas krustā guldīja kapā. Tas, kurš ir Dzīvība un Augšāmcelšanās tika guldīts kapā. Bet ne jau tādēļ Kristus nomira un tika apbedīts, ka cieta zaudējumu, bet gan tādēļ, ka mīlēja mūs līdz galam un gribēja svētdarīt un pārveidot vistumšākās mūsu grēka sekas. Gribēja svētdarīt un pārveidot gan mūsu nāvi, gan mūsu kapus.

Nāve, kas tik traģiski šķir dvēseli un miesu, nāca pār mums kā apstiprinājums un papildinājums traģēdijai, kas notika agrāk un bija daudz briesmīgāka – mūsu aiziešana un novēršanās no Dieva. Nevar būt patiesa dzīvība tur, kur notiek novēršanās no paša Dzīvības Avota.

Un, lūk, Jēzus caur Savu nāvi, pie tam briesmīgu un ciešanu pilnu nāvi, pilnīgā paļāvībā devās pie Sava Mūžīgā Tēva būdams ar To absolūti vienots. No šī brīža mūsu nāve var kļūt par ko pilnīgu pretēju tam, kas bija nāve bez Kristus. Bez Kristus mūsu nāve atklātu un apstiprinātu mūsu pilnīgu aiziešanu no Dieva. Toties pateicoties Kristum Kungam, pateicoties Viņa nāvei pie krusta, mūsu nāve var kļūt it kā par Dieva sakramentu, tā var apstiprināt visu saišu saraušanu ar grēku un mūsu galēju atgriešanos pie Dieva.

Arī tas, ka Kristus tika guldīts kapā, svētdara un pārveido mūsu kapus. Lai arī Viņš kapā gulēja pavisam īsu brīdi, ar to pietika, lai mūsu kapi vairs nebūtu absolūtas nāves vieta, bet kļūtu par vietu no kurienes sagaidām augšāmcelšanos.

Visi evaņģēlisti uzsver, ka Kungs Jēzus tika guldīts jaunā kapā, kurā vēl neviens nebija guldīts. Šeit svarīgākais nav, ka šis kaps bija jauns materiālā izpratnē. Svarīgākais ir tas, ka šāda kapa vēl nav bijis. Tajā tika guldīta Dieva Dēla miesa, kurš, lai arī nokauts, nepārstāja būt Augšāmcelšanās un Dzīvība.

Evaņģēlists Jānis pat piemin to, ka kaps atradās dārzā. Neapšaubāmi tā ir atsauce uz paradīzes dārzu. Kunga Jēzus Kristus kaps ir vieta no kurienes Viņš Augšāmcēlās – tas ir bagātīgs dzīvības ūdens avots, no kura izplūst ūdeņi pa visu zemi un piepilda ar mūžīgo dzīvi visus tos, kas Kristū Kungā ir atzinuši savu Augšāmcelšanos un Dzīvību.

pr. Jaceks Salijs OP
Foto: catholicculture.org