Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Parastā liturģiskā laika XXV svētdiena (Gads B)

Lasījums no Gudrības grāmatas (Gudr 2, 12.17-20)

Bezdievji sacīja: "Uzbruksim no visām pusēm taisnīgajam, jo viņš mums nav derīgs. Viņš pretojas mūsu darbiem, pārmet mums grēkus pret likumu un mums atgādina mūsu ieradumu kļūdas.

Paskatīsimies, vai viņa vārdi ir patiesi, un pārbaudīsim, kas būs, viņam aizejot bojā. Jo, ja viņš patiešām ir Dieva bērns, Tas viņam palīdzēs un viņu atbrīvos no pretinieku rokām.

Papētīsim viņu ar ņirgām un mocībām, lai uzzinātu viņa lēnprātību un pārbaudītu viņa pacietību. Pazudināsim viņu kaunpilnā nāvē, jo, pēc viņa vārdiem, viņam nākšot glābiņš!" Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 54 (53)

Refrēns: Dievs, uzturi manu dzīvību!

Dievs, savā vārdā izglāb mani
un ar savu spēku aizstāvi manu lietu!
Dievs, uzklausi manu lūgšanu,
ieklausies manas mutes vārdos! R.

Jo pret mani ir sacēlušies lepnie,
un varmākas meklē manu dzīvību,
un Dievu viņi netur savu acu priekšā.
Lūk, Dievs man palīdz,
un Kungs ir manas dzīvības uzturētājs. R.

Es Tev labprātīgi nesīšu upurus,
es slavēšu, Kungs, Tavu Vārdu, jo tas ir labs;
jo tas mani ir izglābis no visām bēdām,
un mana acs ir redzējusi manu ienaidnieku negodu. R.

Lasījums no svētā apustuļa Jēkaba vēstules (Jk 3, 16 - 4, 3)

Kur ir skaudība un nesaticība, tur ir nekārtība un visādas ļaundarības.

Bet no augšienes nākusī gudrība pirmām kārtām ir tīra, tad miermīlīga, pieklājīga, paklausīga, pilna žēlsirdības un labu augļu, brīva no aizspriedumiem un bez liekulības. Bet taisnības augli sēj mierā tie, kas mieru veicina.

No kurienes ceļas kari un no kurienes strīdi jūsu starpā? Vai ne no šejienes — no iekārēm, kas cīnās jūsu locekļos? Jūs iekārojat, bet jums nav; jūs nogalināt un apskaužat, bet nespējat sasniegt; jūs ķildojaties un vedat strīdus.

Jums nekā nav, tādēļ ka jūs nelūdzaties. Bet tad, kad jūs lūdzaties, jūs nesaņemat, tādēļ ka slikti lūdzat, gribēdami apmierināt savas iekāres. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.

Dievs mūs ir aicinājis, atklādams Labo vēsti, lai mēs iemantotu mūsu Kunga Jēzus Kristus godību.

Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 9, 30-37)

Tanī laikā Jēzus ar mācekļiem gāja pāri Galilejai, un Viņš nevēlējās, lai kāds par to zinātu. Jo Viņš mācīja savus mācekļus un viņiem sacīja: "Cilvēka Dēls tiks nodots ļaužu rokās, un tie Viņu nonāvēs, bet nonāvēts Viņš pēc trim dienām augšāmcelsies." Bet viņi šos vārdus nesaprata un baidījās Viņam jautāt.

Un viņi nonāca Kafarnaumā. Kad viņi bija namā, Viņš jautāja tiem: "Par ko jūs ceļā runājāt?" Bet viņi klusēja, jo ceļā bija strīdējušies savā starpā, kurš no viņiem ir lielāks.

Un Viņš apsēdies pasauca tos Divpadsmit un viņiem sacīja: "Ja kāds grib būt pirmais, tas lai ir starp visiem pēdējais un visu kalps!"

Tad Viņš, paņēmis bērnu, novietoja to viņu vidū un, to apskāvis, sacīja viņiem: "Kas vienu no šiem bērniem uzņem Manā vārdā, tas Mani uzņem, un, kas Mani uzņem, tas uzņem nevis Mani, bet To, kas Mani ir sūtījis." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.