Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Parastā liturģiskā laika XXIX svētdiena (Gads B)

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 53, 10-11)

Kungs gribēja viņu satriekt ciešanās. Jo savu dzīvību viņš atdos upurī par grēkiem, viņš pieredzēs ilgu mūžu pēcnācējos, un caur viņa roku piepildīsies Kunga griba. Savas dvēseles ciešanu dēļ viņš ieraudzīs gaismu un būs apmierināts par savu atzīšanu. Mans taisnīgais kalps attaisnos daudzus un pats nesīs viņu grēkus. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 33 (32)

Refrēns: Lai mūs pavada Dieva žēlastība!

Patiesi ir Kunga vārdi,
un visiem Viņa darbiem var uzticēties.
Viņš mīl taisnību un tiesu,
zeme ir Kunga žēlsirdības pilna. R.

Raug, Kunga acis ir pār tiem, kas Viņa bīstas,
pār tiem, kas cer uz Viņa žēlsirdību,
lai viņu dvēseles izglābtu no nāves
un viņus pabarotu bada laikā. R.

Mūsu dvēsele gaida uz Kungu,
jo Viņš ir mūsu palīgs un aizstāvis.
Kungs, Tava žēlsirdība lai mūs pavada,
kā esam cerējuši uz Tevi. R.

Lasījums no vēstules ebrejiem (Ebr 4, 14-16)

Brāļi, tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas ir izgājis cauri debesīm, — Jēzus, Dieva Dēls, tad cieši turēsimies pie savas ticības apliecinājuma.

Jo mūsu augstais priesteris nav tāds, kas nespēj just līdzi mūsu vājībām, bet ir tāpat pārbaudīts visā, izņemot grēku.

Iesim tāpēc ar paļāvību pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un lai atrastu žēlastību kā palīdzību īstajā brīdī. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.


Alleluja.

Cilvēka Dēls ir atnācis kalpot un savu dzīvību atdot daudzu atpestīšanai.

Alleluja.


Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 10, 35-45)

Tanī laikā Zebedeja dēli Jēkabs un Jānis, piegājuši pie Jēzus, Viņam sacīja: "Mācītāj, mēs vēlamies, lai Tu mums darītu to, ko vien mēs lūgsim." Un Viņš tiem sacīja: "Ko jūs gribat, lai Es jums izdaru?"

Tie Viņam sacīja: "Dari mums, lai mēs Tavā godībā sēdētu viens Tavā labajā un otrs Tavā kreisajā pusē!"

Bet Jēzus viņiem atbildēja: "Jūs nezināt, ko lūdzat. Vai tad jūs varat dzert to biķeri, ko Es dzeru, un pieņemt to kristību, kurā Es tieku kristīts?" Un tie Viņam sacīja: "Mēs varam."

Tad Jēzus viņiem teica: "Biķeri, kuru Es dzeru, jūs gan dzersiet un tiksiet kristīti kristībā, kurā Es tieku kristīts, bet sēdēt pie Manas labās vai kreisās rokas Man nepiederas dot jums, bet tiem, kam tas sagatavots."

Kad pārējie desmit to dzirdēja, viņi sāka dusmoties uz Jēkabu un Jāni.

Un Jēzus pieaicināja viņus pie sevis, sacīdams: "Jūs zināt, ka tie, kas tiek uzskatīti par tautu valdniekiem, valda pār tām, un to augstmaņiem ir vara pār tām.

Bet tā lai nav jūsu starpā! Kas grib būt lielāks, lai ir jūsu sulainis, un, kas grib jūsu starpā būt pirmais, lai ir visu kalps! Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš kalpotu un savu dzīvību atdotu daudzu atpestīšanai." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

vai īsāk: Mk 10, 42-45