Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Gavēņa laika I svētdiena (Gads C)
Lasījums no Atkārtotā likuma grāmatas (At 26, 4-10)

Mozus uzrunāja tautu, sacīdams: "Priesteris paņems no tavas rokas groziņu ar pirmajiem zemes augļiem un noliks to Kunga, tava Dieva, altāra priekšā. Un tu Kunga, sava Dieva, priekšā sacīsi: "Sīriešu klejotājs bija mans tēvs, un viņš aizceļoja uz Ēģipti un tur nonāca ļoti nelielā skaitā. Un viņš izauga par lielu, spēcīgu un skaitliski milzīgu tautu.

Bet ēģiptieši mūs apspieda un vajāja, uzliekot smagas klaušas. Tad mēs saucām uz Kungu, mūsu tēvu Dievu. Viņš mūs uzklausīja un uzlūkoja mūsu postu, spaidus un grūtumus. Un Kungs mūs izveda no Ēģiptes ar spēcīgu roku un izstieptu elkoni lielu izbaiļu un brīnumu vidū. Un Viņš mūs atveda uz šo vietu un atdeva mums šo ar pienu un medu pārplūstošo zemi.

Un, lūk, es esmu atnesis pirmos augļus no zemes, kuru Tu, Kungs, man devi."

Un tu tos atstāsi Kunga, sava Dieva, priekšā un Kungu, savu Dievu, pielūgsi." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 91 (90)

Refrēns: Dievs, palīdzi man manās bēdās!

Kas Visaugstā aizsardzībā dzīvo
un mājo Visvarenā ēnā,
tas saka Kungam:
"Mans patvērums un mans stiprums,
mans Dievs, uz kuru es paļaujos." R.

Nelaime nenāks pie tevis,
un tavai teltij netuvosies likstas,
jo par tevi saviem eņģeļiem Viņš ir devis pavēli,
lai viņi sargātu tevi visos tavos ceļos. R.

Viņi nesīs tevi uz rokām,
lai nejauši tu neievainotu savu kāju uz akmens.
Pār čūskām un rāpuļiem tu varēsi staigāt
un samīsi lauvu un nezvēru. R.

Es viņu izglābšu, jo viņš turējās pie manis,
Es sargāšu viņu, jo viņš atzina manu vārdu.
Viņš mani piesauks, un Es viņu uzklausīšu,
ciešanās būšu kopā ar viņu,
Es izglābšu viņu un iecelšu godā. R.


Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem (Rom 10, 8-13)

Brāļi, ko saka Raksti? "Vārds ir tuvu pie tevis, uz tavām lūpām un tavā sirdī." Un tas ir ticības vārds, ko mēs sludinām. Tāpēc, ja tu ar savu muti atzīsi, ka Jēzus ir Kungs, un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu ir piecēlis no miroņiem, tu būsi izpestīts. Jo sirdī pieņemta ticība tuvina attaisnošanai, bet apliecināšana ar muti ved uz pestīšanu. Raksti taču saka: "Katrs, kas tic Viņam, nepaliks kaunā."

Nav vairs taču starpības starp jūdu un grieķi, jo tas pats Kungs ir pār visiem, bagāts visiem, kas Viņu piesauc. Katrs, kas piesauks Kunga vārdu, tiks izpestīts. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Lai ir slavēts Dieva Vārds!

Ne no maizes vien dzīvo cilvēks, bet no ikviena vārda, kas iziet no Dieva mutes.

Lai ir slavēts Dieva Vārds!

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 4, 1-13)

Tanī laikā Jēzus, Svētā Gara pilns, atgriezās no Jordānas un Garā četrdesmit dienas uzturējās tuksnesī, un tika velna kārdināts. Un Viņš nekā neēda tajās dienās un, tām beidzoties, bija izsalcis.

Bet velns sacīja Viņam: "Ja Tu esi Dieva Dēls, saki šim akmenim, lai tas top par maizi."

Jēzus viņam atbildēja: "Ir rakstīts: "Ne no maizes vien dzīvo cilvēks.""

Tad tas paņēma Viņu un vienā acumirklī Viņam parādīja visas pasaules valstis. Un velns Viņam sacīja: "Es Tev došu visu šo varu un godību, jo tā ir nodota man, un es to dodu, kam gribu. Tāpēc, ja Tu mani pielūgsi, tad viss būs Tavs."

Bet Jēzus atbildot viņam sacīja: "Ir rakstīts: "Tev būs pielūgt Kungu, savu Dievu, un Viņam vienam kalpot.""

Pēc tam tas aizveda Viņu uz Jeruzalemi un nostādīja Viņu svētnīcas jumta galā, un Viņam sacīja: "Ja Tu esi Dieva Dēls, tad meties šeit lejā! Ir taču rakstīts: "Saviem eņģeļiem Viņš dos pavēli par tevi, lai tie tevi sargātu," un "Viņi nesīs tevi uz rokām, lai nejauši tu neievainotu savu kāju uz akmens.""

Bet atbildot Jēzus viņam sacīja: "Ir sacīts: "Nekārdini Kungu, savu Dievu!""

Un velns, izbeidzis visus kārdinājumus, atkāpās no Viņa līdz laikam. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.