Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Intervijas

Jaunā Derība jaunā tulkojumā
18.04.2007 pl. 11:37

Aigars Brikmanis, Vatikāna radio, Rīga.

Latvijas Bībeles biedrība Lieldienās ir izdevusi Jauno Derību jaunā tulkojumā. Uz sarunu esmu aicinājis Valdi Tēraudkalnu, Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretāru (attēlā pa labi).

- Pastāstiet lūdzu, kas Jūs ierosināja ķerties pie jaunā tulkojuma izdošanas?

Jebkuram jaunam tulkojumam mūsdienās ir virkne iemeslu un tādi bija arī šim latviešu Bībeles tulkojumam. Tie ir, pirmkārt, pārmaiņas valodā. Valoda – arī latviešu valoda mainās, un būtībā, katrai paaudzei būtu vajadzīga jauna Bībele, bet finansiālu apsvērumu dēļ tas nav iespējams. Pēdējais Bībeles izdevums tika izdots 1965. gadā. To veidoja latvieši trimdā un, protams, valoda bija tā latviešu valoda, kuru lietoja latvieši ārpus Latvijas. Trimdas kopienām valoda bija tajā līmenī, kāda tā bija, kad viņi atstāja Latviju Otrā Pasaules kara laikā.

Valoda bija pirmais faktors, kas noteica tulkojuma vajadzību. Otrais faktors ir tekstoloģijas attīstība, jaunas zināšanas par Bībeles manuskriptiem. Tas attiecas arī uz Veco Derību, kur, piemēram, Kumrānas tekstu analīze, dažādi citi pētījumi ir tie, kuri iespaido modernos Bībeles tulkojumus.

Vēl viens faktors ir ekumēnisms. Visi līdzšinējie Bībeles tulkojumi ir bijuši konfesionāli, galvenokārt, luterāņu. Jauno Derību ir tulkojuši arī katoļu teologi. Tātad, tas arī ir nevis starpkonfesionāls, bet gan vienas konfesijas projekts. Atsevišķas Bībeles daļas ir tulkojuši baptisti. Šis ir pirmais ekumēniskais Bībeles tulkošanas projekts latviešu valodā. Tādā veidā tas atspoguļo pārmaiņas, kādas konfesiju attiecībās bija 20. gadsimtā. Katoļu baznīcas situācijā it īpaši pēc II Vatikāna koncila 20. gadsimta sešdesmitajos gados.

- Vai Jūs domājat kaut kad nākotnē pievērsties Vecajai Derībai? Vai varbūt, jūs to jau darat?

Vecās Derības teksti jau ir iztulkoti. Šobrīd mēs tos literāri rediģējam un nākotnē tiks veidots makets. Visa Bībele tiks izdota apmēram pēc diviem, trim gadiem.

- Vai tas arī ir starpkonfesionāls darbs?

Jā, arī pie šī darba darbojas dažādu konfesiju cilvēki. Šeit jāpiebilst, ka mēs tulkojam arī Deiterokanoniskās grāmatas, kuras lielākā daļa protestantu baznīcu neatzīst par kanoniskām, bet kuras lieto gan Romas katoļi, gan pareizticīgie. Arī šīs grāmatas jau ir iztulkotas un izdotas, kā tāds paraugizdevums atsevišķā grāmatā. Nākotnē, daļā bībeļu tās tiks ievietotas starp Veco un Jauno Derību, kā tas ir paredzēts līgumā starp apvienotajām Bībeles biedrībām un Svēto Krēslu.

- Daudzi līdzcilvēki, pēc tam, kad uzzināja, ka tiek izdota Jaunā Derība jaunā tulkojumā, ir izteikuši bažas par to, vai tulkojot un piemērojot mūsdienu valodai neizmainīsies tekstā izteiktā jēga. Kā jūs varētu viņus nomierināt, ka nekas nemainīsies? Kā šis darbs tika veikts? Ko jūs ņēmāt par pamatu?

Pirmkārt, atšķirībā no Islama, Kristietība nav grāmatas reliģija. Kristietībā nav, kā tas ir Islamā ar Korānu, ko netulko, jo baidās, ka pārnesot uz citu kultūrvidi, tekstu citā valodā, tas kaut ko zaudēs no autentiskuma. Patiesībā, šā vai tā, oriģināli mums nav pieejami. Atbildot konkrēti uz jūsu jautājumu, jāsaka, ka garantiju sniedz pirmkārt tas, ka šis nav autortulkojums, bet ir autoru kolektīvs, dažādu konfesiju, dažādu teoloģisko uzskatu cilvēki. Gan teologi, gan valodnieki, gan arī dažādu zinātnisku institūciju pārstāvji. Otrkārt, pēc tam šo tekstu ir izvērtējuši konfesiju nozīmēti eksperti. To vidū arī Baznīcu vadītāji. Piemēram, Jaunās Derības tekstu pārlasīja arī Kardināls Pujats. Atsevišķus tekstus mēs izdevām jau iepriekš un cilvēkiem bija izdevība iepazīties ar tiem, izteikt savus atzinumus, aizrādījumus, komentārus, konstruktīvu kritiku, ko mēs ņēmām vērā.

Šis darbs netika veidots sasteigti. Tas tika veidots ilgstošākā laika posmā. Jaunās derības izdevums tapa apmēram divpadsmit gadus. Vēl jāpiezīmē, ka jebkurš jauns tulkojums paver jaunas iespējas lasītājam, kādas tulkojuma nianses, kuras iepriekšējie tulkojumi varbūt neatklāja, jo seno valodu vārdi ir ļoti ietilpīgi. Tulkojot mēs šiem vārdiem varam atklāt dažādas nianses. Tāpēc tas ir tikai ieguvums, ja lasītāji var arī paši domāt līdzi. Atsevišķas nianses var nest jaunu atskārsmi. Pamatteksti, tie teksti, kurus droši vien lasītāji pirmos meklēs Jaunās Derības izdevumā, paliek tādi, kādi ir. Tie ir – Svētā Vakarēdiena iedibināšanas vārdi, Tēvreize un citi. Pamatos jau šie teksti nav mainīti tieši tāpēc, ka tie ir pazīstami, iegājuši mūsu tradīcijā, nolēmām tos atstāt, kādi ir.

- Paldies par sarunu! Lai Dievs Jums dod veiksmi turpmākajā darbā!


www.catholic.lv
Foto: www.bibelesbiedriba.lv