Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

29.07.2007 - XVII svētdiena

Lasījums no Radīšanas grāmatas (Rad 18, 20-32)

Tajās dienās Dievs sacīja Ābrahamam: "Sūdzības pret Sodomu un Gomoru ir tapušas skaļākas un viņu grēks ir kļuvis pārlieku smags. Es iešu un paraudzīšos, vai viņi ir vai nav tā darījuši, kā viņus apsūdz kliedzieni, kas nonāk pie manis. Es par to pārliecināšos.

Tad vīri pagriezās un aizgāja uz Sodomu, bet Ābrahams vēl palika stāvam Kunga priekšā. Tuvodamies viņam, Ābrahams jautāja: "Vai tiešām Tu pazudināsi taisnīgo kopā ar bezdievi? Bet, ja pilsētā varbūt atradīsies piecdesmit taisnīgie, vai tad patiešām Tu pazudināsi un nesaudzēsi šo vietu piecdesmit taisnīgo dēļ, ja viņi tur būs? Lai tālu no Tevis ir tas, ka Tu darītu šo lietu un nonāvētu taisnīgo kopā ar bezdievi, un taisnīgais tiktu pielīdzināts bezdievim! Lai tas ir tālu no Tevis! Vai tad visas pasaules tiesnesis nespriedīs taisnu tiesu?" Un Kungs sacīja: "Ja es atradīšu Sodomā piecdesmit taisnīgos pilsētas vidū, es piedošu visai šai vietai viņu dēļ."

Un Ābrahams atbildot sacīja: "Lūk, es esmu iesācis runāt ar savu Kungu, lai gan esmu puteklis un pelni. Bet, ja no šiem piecdesmit taisnīgajiem pietrūktu piecu? Vai tad, pietrūkstot šiem pieciem, Tu iznīcināsi visu pilsētu?" Kungs sacīja: "Neiznīcināšu, ja atradīšu tur četrdesmit."

Tad Ābrahams atkal sacīja Viņam: "Bet, ja tur atrastos četrdesmit?" Kungs teica: "Nesodīšu šo četrdesmit dēļ." "Lūdzu, lai mans Kungs nedusmojas," sacīja Ābrahams, "ja es vēl runāšu. Bet, ja tur atrastos trīsdesmit?" Kungs atbildēja: "Es nedarīšu, ja tur atradīšu trīsdesmit." "Lūk, esmu iesācis runāt ar savu Kungu," sacīja Ābrahams. "Bet, ja tur atrastos divdesmit?" Kungs teica: "Nelikšu mirt šo divdesmit dēļ." "Es lūdzu, lai mans Kungs nedusmojas," sacīja Ābrahams, "ka runāšu vēl vienu reizi. Bet, ja tur atrastos desmit?" Kungs sacīja: "Neiznīcināšu šo desmit dēļ." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 138 (137)

Refrēns: Dievs, uzklausi manu lūgšanu!

Kungs, es teikšu Tevi no visas savas sirds,
jo Tu uzklausīji manas mutes vārdus.
Es dziedāšu Tev eņģeļu priekšā,
Tavas svētnīcas priekšā kritīšu pie zemes. R.

Un slavēšu Tavu vārdu
Tavas žēlsirdības un uzticības dēļ,
jo savu vārdu un solījumu
Tu paaugstināji pāri visam. R. 

Kungs ir dižens, bet pazemīgo Viņš uzlūko
un lepno jau no tālienes pazīst.
Ja es staigāšu ciešanu vidū,
Tu stiprināsi mani
un pret manu ienaidnieku dusmām
pacelsi savu roku. R.

Un Tava labā roka mani izglābs.
Kungs to paveiks manā labā.
Kungs, Tava žēlsirdība pastāv mūžam,
nenicini savu roku darbu! R. 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules kolosiešiem (Kol 2, 12-14)

Brāļi, reizē ar Kristu jūs esat apbedīti kristībā un kopā ar Viņu esat augšāmcēlušies, pateicoties ticībai Dieva spēkam, kas Viņu uzmodināja no miroņiem. Dievs kopā ar Kristu darīja dzīvus arī jūs, kas bijāt miruši grēku un savas miesas neapgraizīšanas dēļ. Viņš piedeva mums visus grēkus, izdzēsa pret mums vērsto parādrakstu, kas mūs apgrūtināja ar visādiem noteikumiem, aizvāca to projām no mūsu vidus, pienaglodams to krustā. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.


Alleluja.

Jūs saņēmāt Dieva bērnu Garu, kurā mēs saucam: "Abba, Tēvs!"

Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 11, 1-13)

Tajā laikā gadījās tā, ka Jēzus, uzturoties kādā vietā, lūdzās un, kad Viņš bija pabeidzis, viens no mācekļiem sacīja Viņam: "Kungs, iemāci mums lūgties, tāpat kā Jānis iemācīja savus mācekļus!"

Un Viņš sacīja tiem: "Kad jūs lūdzat Dievu, sakiet: "Tēvs, svētīts lai top Tavs vārds! Lai atnāk Tava valstība! Mūsu dienišķo maizi dod mums ik dienas un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram mūsu parādniekam, un neieved mūs kārdināšanā!""

Un Viņš tiem sacīja: "Ja kādam no jums ir draugs, un viņš aizies pie tā nakts vidū un sacīs viņam: "Draugs, aizdod man trīs maizes, jo mans draugs ienāca pie manis no ceļa un man nav, ko viņam celt priekšā," bet tas no iekšpuses atbildot sacīs: "Neapgrūtini mani! Durvis jau aizslēgtas, un bērni ir ar mani jau gultā. Es nevaru celties un tev iedot," — es jums saku: pat ja viņš neceltos un nedotu tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tomēr tā uzmācības dēļ viņš piecelsies un iedos tam, cik tam vajadzīgs. Arī es jums saku: lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klauvējiet, un jums tiks atvērts. Jo katrs, kas lūdz, saņem, un, kas meklē, tas atrod, un, kas klauvē, tam tiks atvērts.

Bet, ja kādam no jums — tēviem — dēls palūgs zivi, vai tad zivs vietā viņš pasniegs tam čūsku? Un, ja tas lūgtu olu, vai tad viņš pasniegs tam skorpionu? Tāpēc, ja nu jūs, kaut esat ļauni, protat dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk Tēvs no Debesīm dos Svēto Garu tiem, kas to lūdz." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv