Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

21.10.2007 - XXIX svētdiena

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem (Rom 4, 20-25)

Brāļi, Ābrahams Dieva apsolījumu neuzņēma ar šaubām vai neticību, bet nostiprinājās ticībā, atdodams Dievam godu un būdams pārliecināts, ka Viņš arī spēj izpildīt to, ko ir solījis. Tāpēc tas viņam tika ieskaitīts kā taisnīgums.

Bet ne jau tikai Ābrahama dēļ ir rakstīts: "Viņam tika ieskaitīts", bet arī mūsu dēļ, tā ka ieskaitīts tiks arī mums, kuri ticam Tam, kurš no miroņiem uzmodināja mūsu Kungu Jēzu, kas savukārt bija nodots mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts mūsu attaisnošanai. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Dziedājums Lk 1

Refrēns: Dievs ir apmeklējis savu tautu.

Dievs mums ir devis pestīšanas balstu
Dāvida, sava kalpa, namā,
kā Viņš no mūžiem bija solījis
caur savu svēto praviešu lūpām, R.

ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,
no visu to rokām, kas mūs ienīst,
parādot žēlsirdību mūsu tēviem
un atceroties savu svēto derību, R.

ka mēs, atbrīvoti no ienaidnieka rokām,
bez bailēm Viņam kalpotu
svētumā un taisnībā Viņa priekšā
visās sava mūža dienās. R.

Alleluja.

Svētīgi tie, kas nekāro pēc mantas, jo viņiem pieder Debesu valstība!

Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 12, 13-21)

Tajā laikā kāds no ļaužu pulka sacīja Jēzum: "Mācītāj, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā!" Bet Viņš tam atbildēja: "Cilvēk, kas mani ir iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju?"

Un tad Jēzus tiem sacīja: "Pielūkojiet un sargieties no mantkārības, jo pat tad, ja kādam visa ir papilnam, viņa dzīve nav atkarīga no viņa mantas."

Un Viņš pastāstīja tiem līdzību, sacīdams: "Kāda bagāta cilvēka tīrums deva labu ražu. Un viņš sevī domāja, sacīdams: "Ko lai es daru, jo man nav, kur novietot savu ražu?"

Un viņš sacīja: "Es darīšu tā: nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visus kviešus un visu savu mantu. Un es sacīšu savai dvēselei: dvēsele, tev manta iekrāta ilgiem gadiem; atpūties, ēd, dzer un dzīro!"

Bet Dievs viņam sacīja: "Tu, neprātīgais! Šajā naktī tavu dvēseli atprasīs no tevis, un kam paliks tas, ko esi krājis?"

Tā iet tam, kas krāj mantu, bet nav bagāts pie Dieva." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv