Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

08.06.2008 - 10. svētdiena

Lasījums no pravieša Oseja grāmatas (Os 6, 3-6)

Iepazīsim un centīsimies iepazīt Kungu! Viņa atnākšana ir tikpat droša kā rīta ausma, un Viņš nāks pie mums kā agrīnais lietus un kā vēlīnais lietus, kas atveldzē zemi.

Ko lai es daru tev, Efraim? Ko lai es daru tev, Jūda? Jūsu mīlestība ir kā rīta mākonis un kā rīta rasa, kas ātri nozūd. Tādēļ es šaustīju viņus ar praviešu mēli, nonāvēju ar savas mutes vārdiem, un mans Likums uzausa kā gaisma. Jo es vēlos mīlestību, nevis kaujamo upuri un Dieva pazīšanu vairāk nekā dedzināmos upurus. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 50 (49)

Refrēns: Dieva pestīšanu redzēs taisnīgie.

 

Sāka runāt Kungs, Dievs pāri dieviem,
un sasauca zemi no saules lēkta līdz rietam:
“Es nevainošu tevi par taviem upuriem,
jo tavi dedzināmie upuri manā priekšā ir vienmēr. R.

Ja es izsalcis būšu, no tevis es nesākšu prasīt,
jo mana ir pasaule un viss, kas to piepilda.
Vai tad vēršu gaļu es ēdīšu,
vai dzeršu kazlēnu asinis? R

Nes Dievam slavas upuri
un izpildi savus solījumus Visaugstajam,
un piesauc mani bēdu dienā:
es izglābšu tevi, un tu godināsi mani.” R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem (Rom 4, 18-25)

Brāļi, Ābrahams pretēji cerībai ieticēja cerībai, ka viņš kļūs daudzu tautu tēvs saskaņā ar to, kas bija sacīts: “Tādi būs tavi pēcnācēji.”

Un viņš nekļuva vājš ticībā, vērodams savu jau pamirušo miesu, jo viņš bija gandrīz simts gadu vecs, un Sāras pamirušo mātes klēpi. Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām vai neticību, bet nostiprinājās ticībā, atdodams Dievam godu un būdams pārliecināts, ka Dievs arī spēj izpildīt to, ko ir solījis. Tāpēc tas viņam tika ieskaitīts taisnībā.

Bet ne jau viņa dēļ vien ir rakstīts: “Viņam tika ieskaitīts,” – bet arī mūsu dēļ, jo ieskaitīts tiks arī mums, kuri ticam Tam, kas uzmodināja no miroņiem mūsu Kungu Jēzu, kas savukārt bija nodots mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts mūsu attaisnošanai. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Kungs mani ir sūtījis

sludināt nabagiem Prieka Vēsti,

pasludināt gūstekņiem brīvību.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 9, 9-13)

Tajā laikā, iedams projām no Kafarnaumas, Jēzus ieraudzīja pie muitnīcas sēžam cilvēku, vārdā Matejs, un sacīja viņam: “Seko man!” Tas piecēlās un Viņam sekoja.

Viņam sēžot mājās pie galda, raug, sanāca daudz muitnieku un grēcinieku, kas apsēdās pie galda blakus Jēzum un Viņa mācekļiem. Un farizeji, to redzēdami, jautāja Viņa mācekļiem: “Kāpēc jūsu Mācītājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem?”

To dzirdot, Jēzus sacīja: “Nevis veseliem vajadzīgs ārsts, bet slimiem. Ejiet un mācieties saprast: es vēlos žēlsirdību, nevis upuri! Es neesmu nācis aicināt taisnīgos, bet grēciniekus.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv