Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

06.02.2011 - Parastā liturģiskā laika 5. svētdiena

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 58, 7-10)

To saka Kungs: “Dalies savā maizē ar izsalkušo, uzņem mājās nabagus un tos, kam nav pajumtes! Kad redzēsi kādu esam kailu, tad apģērb viņu un neatraujies no sava tuvinieka! Tad tava gaisma atausīs kā rīta blāzma un ātri atplauks tava veselība. Tava taisnība ies tev pa priekšu, un Kunga godība tevi pavadīs. Tad tu sauksi un Kungs tevi uzklausīs. Tu sauksi pēc palīdzības, un Viņš sacīs: “Te Es esmu.”
Ja tu no sava vidus aizvāksi jūgu, vairs nestiepsi draudīgi pirkstu un nerunāsi to, kas neklājas, ja dosi izsalkušajam savu maizi un apmierināsi apspiestu dvēseli, tad tumsā uzausīs tava gaisma un tava tumsa kļūs kā dienas vidus.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 112 (111)
Refrēns: Taisnīgajiem Viņš uzaust kā gaisma.
vai: Alleluja!

Taisnīgajiem tumsībā uzaust gaisma:
Viņš ir lēnīgs, žēlsirdīgs un taisnīgs.
Tīkams ir cilvēks, kurš apžēlojas un aizdod,
un savas lietas taisnīgi kārto. R.

Jo nemūžam viņš netiks satricināts.
Taisnīgais būs mūžīgā piemiņā,
viņš nenobīsies no ļaunām vēstīm.
Viņa sirds ir droša un uzticas Kungam. R.

Viņa sirds ir stipra, tā nebīsies,
kamēr viņš ar gandarījumu noskatīsies
uz saviem ienaidniekiem.
Viņš ir devīgs, dāvina nabagiem;
viņa taisnība pastāvēs mūžam,
viņa vara pieaugs ar godu. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 2, 1-5)

Brāļi, atnācis pie jums, es negāju Dieva liecību sludināt ar daiļrunību vai gudrību. Jo, esot starp jums, es nolēmu nekā vairāk nezināt kā tikai Jēzu Kristu un arī To vēl krustā piesistu.
Un es nostājos jūsu priekšā nespēkā un bailēs, un lielā nedrošībā. Un mana runāšana un mana sludināšana nebalstījās uz pārliecinošiem gudrības vārdiem, bet gan uz gara un spēka izpausmi, lai jūsu ticība būtu pamatota ne cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Es esmu pasaules gaisma, saka Kungs,
kas man seko, tam būs dzīvības gaisma.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 5, 13-16)

Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Jūs esat zemes sāls. Bet, ja sāls zaudē spēku, ar ko tad padarīs to sāļu? Tā vairs neder nekam, tikai izmešanai ārā, lai cilvēki to samīdītu.
Jūs esat pasaules gaisma. Pilsētu, kas celta kalnā, nevar paslēpt. Aizdegtu sveci neviens neliek zem sieka, bet gan svečturī, lai tā spīdētu visiem, kas ir mājā. Tā jūsu gaisma lai spīd ļaužu priekšā, ka viņi redzētu jūsu labos darbus un slavētu jūsu Tēvu, kas ir Debesīs!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.