Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

15.05.2011 - Labā Gana svētdiena

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 2, 14a.36-41)
Vasarsvētku dienā Pēteris kopā ar tiem vienpadsmit nostājās un, pacēlis balsi, sacīja: “Lai viss Izraēļa nams droši zina, ka šo Jēzu, kuru jūs piesitāt krustā, Dievs padarīja par Kungu un Kristu!”
To dzirdot, viņiem aizlūza sirds, un viņi jautāja Pēterim un pārējiem apustuļiem: “Vīri, brāļi, ko tad mums darīt?” Bet Pēteris viņiem teica: “Atgriezieties no grēkiem, un ikviens no jums lai pieņem Kristību Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu. Jo apsolījums pieder jums un jūsu bērniem, un visiem, kuri ir tālu un kurus aicinās Kungs, mūsu Dievs.”
Un vēl daudzos citos vārdos viņš deva liecību un viņus pamācīja, sacīdams: “Glābieties no šīs samaitātās cilts!”
Tad tie, pieņēmuši viņa mācību, tika nokristīti. Un tajā dienā pievienojās ap trīs tūkstoši dvēseļu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 23 (22)
Refrēns: Kungs mani vada, man nekā netrūkst.
vai: Alleluja!

Kungs mani vada, man nekā netrūkst,
zālainās ganībās Viņš dod man vietu,
Viņš aizved mani pie ūdens, kas veldzē,
manai dvēselei Viņš atjauno spēkus.
Sava vārda dēļ Viņš mani vada
pa taisnības ceļiem. R.

Pat ja es staigāšu tumšā nāves ielejā,
es nebīšos ļaunuma, jo Tu esi pie manis.
Tavs spieķis un gana rīkste
liek man paļauties uz Tevi. R.

Tu esi klājis man galdu,
maniem ienaidniekiem redzot;
Tu svaidi manu galvu ar eļļu,
mans kauss ir pildīts līdz malām. R.

Tava laipnība un žēlastība mani pavadīs
no dienas dienā.
Un es palikšu Kunga namā
visās sava mūža dienās. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pētera pirmās vēstules (1 Pēt 2, 20b-25)
Tas Dievam patīk, ja jūs darāt labu un esat pacietīgi ciešanās. Jo tam jūs esat aicināti.
Kristus taču cieta par jums, jums atstādams piemēru, lai jūs sekotu Viņa pēdās. Viņš netika darījis grēku, un Viņa mutē nebija atrodama viltība. Viņš neteica lāstus, lai gan pats tika nolādēts, un nedraudēja, lai gan izcieta mokas, bet atdevās Tam, kurš tiesā taisnīgi. Viņš mūsu grēkus aiznesa pats savā miesā pie krusta, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai. Caur Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.
Jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad esat atgriezušies pie sava dvēseļu Gana un Sargātāja. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Es esmu Labais Gans,
Es pazīstu savas avis,
un manējās pazīst mani.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 10, 1-10)
Tajā laikā Jēzus sacīja: “Patiesi, patiesi, Es jums saku: kas avju kūtī neieiet pa durvīm, bet iekāpj pa citurieni, tas ir zaglis un laupītājs.
Bet, kas ieiet pa durvīm, tas ir avju gans. Durvju sargs viņam atver, un avis klausa viņa balsij. Un savas avis viņš sauc vārdā un tās izved ārā.
Un, kad visas savējās ir izvedis, viņš iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo pazīst viņa balsi. Svešam tās nesekos, bet bēgs no tā, jo tās nepazīst svešinieka balsi.”
Jēzus viņiem pastāstīja šo līdzību, bet viņi nesaprata, ko nozīmē tas, ko Viņš tiem saka.
Tad Jēzus viņiem atkal sacīja: “Patiesi, patiesi, Es jums saku: Es esmu durvis avīm. Visi, kas nāca pirms manis, ir zagļi un laupītāji, un avis viņus neklausīja. Es esmu durvis. Kas ieies caur mani, tas būs pestīts; viņš ieies un izies, un atradīs ganības. Zaglis nāk tikai zagt, slepkavot un iznīcināt. Es atnācu, lai avīm būtu dzīvība un lai tā būtu pārpilnībā.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.