Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Sešas īsas un spēcīgas lūgšanas par vīru
05.04.2017 pl. 15:09
Lūgties par saviem bērniem? Vairums mammu piekritīs, ka tas padodas viegli. Bet lūgties par savu vīru? Kura to dara regulāri? Gribat lūgties par savu dzīvesbiedru, bet neizdodas sameklēt atbilstošus vārdus? Varbūt šie palīdzēs.

Mūsu aizņemtajās dzīvēs vīri dažreiz tiek atstāti novārtā. Mēs atrodam laiku, lai lūgtos par mūsu bērniem, un varam pat piedalīties māmiņu lūgšanu grupās, bet lūgties par mūsu vīriem ir kas pavisam cits. Atskārsme par to, cik svarīgi ir lūgties par mūsu dzīvesbiedriem, var mazināt mūsu cīniņus. Tāpēc šeit ir sešas īsas un efektīvas lūgšanas, kuras iedvesmu radušas apustuļa Pāvila vēstulēs, un kuras varat izmēģināt jau tūlīt, negaidot Tēva dienu.

1. Lai mans vīrs pazītu Dieva mīlestību

"Lai jūsu sirdīs caur ticību mājotu Kristus, lai jūs būtu iesakņojušies un nostiprināti mīlestībā, lai jūs līdz ar visiem svētajiem spētu aptvert, kāds ir platums un garums, un augstums, un dziļums, un pazītu Kristus mīlestību, kas pārspēj katru saprašanu, un tiktu piepildīti katrā Dieva pilnībā." (Pāvila vēstule Efeziešiem 3,17-19)

Lūgšana: Kungs Jēzu, es ielieku sevi Tavās rokās un lūdzu iekļaut mana vīra sirdi Tavā Svētajā Sirdī. Palīdzi viņam iegūt pilnīgu ticību Tev. Lai Tava mīlestība ir dziļi iesakņojusies viņā, un lai šī Mīlestība mirdz mūsu dzīvēs. Palīdzi manam vīram iepazīt Tavu bezgalīgo žēlsirdību, lai viņš saprastu, ka Tava Mīlestība ir daudz reālāka, nekā jebkura pasaulīgā pieredze. Āmen.

2. Lai viņš var īstenot savu vīra aicinājumu

“Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā arī Kristus mīlējis Baznīcu un sevi atdevis par viņu. Lai viņu darītu svētu, šķīstot to ūdens kristībā un dzīvības vārdiem. Sagatavodams sev krāšņu Baznīcu, kurai nav ne traipa, ne grumbas, ne cita kā tamlīdzīga, bet lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem jāmīl savas sievas kā sava miesa. Kas savu sievu mīl, tas mīl pats sevi.” (Pāvila vēstule Efeziešiem 5,25-28)

Lūgšana: Kungs, palīdzi manam vīram saskaņā ar Tavu gribu un ar mūsu Laulības sakramenta palīdzību arvien vairāk tuvoties svētumam. Piepildi viņa sirdi ar savu mīlestību un palīdzi viņam piepildīt viņa aicinājumu, sekojot Tev tavā ceļā. Āmen.

3. Par manu vīru, lai viņš māca mūsu bērniem Tavu mīlestību

“Arī jūs, tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet viņus Kunga kārtībā un mācībā!” (Pāvila vēstule Efeziešiem 6,4)

Lūgšana: Svētais Gars, piepildi mana vīra sirdi ar savu mieru, ka ar to viņš varētu paust mūsu bērniem Tavu mīlestību. Dāvā viņam pacietību un nepieciešamo gudrību audzināt mūsu bērnusšķīstumā un ticībā. Palīdzi viņam vadīt mūsu bērnus pa pareizo ceļu un iedrošināt viņus palikt tuvu Tev. Āmen.

4. Par mūsu ģimenes labklājību

„Bet mans Dievs savā bagātībā lai piepilda visas jūsu vēlēšanās Jēzus Kristus godībā!” (Pāvila vēstule Filipiešiem 4,19)

Lūgšana: Kungs, Tu zini, kas mums patiešām vajadzīgs. Es lūdzu Tev, dāvā manam vīram žēlastību gudri apieties ar mūsu līdzekļiem, lai mēs būtu „garā nabadzīgi“ (Mt 5,3) un dāsni pret tiem, kam trūkst. Āmen.

5. Ka viņš būtu tāds vīrietis, par kādu Tu esi aicinājis viņu būt

“Esiet modri, pastāviet ticībā, darbojieties vīrišķīgi un esiet stipri! Visi jūsu darbi lai notiek mīlestībā!” (Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem 16,13-14)

Lūgšana: Kungs, es uzticu Tev visus mana vīra lēmumus, viņa projektus, viņa uztraukumus un visu viņa būtību. Palīdzi viņam būt stipram Tavā mīlestībā un nostiprinātam ticībā. Dod viņam spēku būt tādam vīrietim, kādu tu esi aicinājis viņu būt: drosmīgam, laimīgam un cēlsirdīgam. Palīdzi viņam pieaugt ticībā, cerībā un žēlsirdībā. Āmen.

6. Ka mans vīrs rīkotos ar gudrību un izpratni

„Es nemitējos pateikties par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās. Lai Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus godības Tēvs, dod jums gudrības un atklāsmes garu Viņa pazīšanai, apgaismotu jūsu sirds acis, lai jūs zinātu, kāda ir Viņa aicinājuma cerība un cik bagāta Viņa mantojuma godība starp svētajiem. Un cik pārmērīgi liels ir Viņa spēks mūsos, kas ticam saskaņā ar Viņa spēka varenības izpausmi.” (Pāvila vēstule Efeziešiem 1, 16-19)

“Ja kādam no jums trūkst gudrības, lai izlūdzas to no Dieva, kas visiem dod bagātīgi un bez pārmetumiem, un tā viņam tiks dota.” (Jēkaba vēstule 1,5)

Lūgšana: Kungs Jēzu, Tu staigāji darīdams labu, - lūdzu Tev dāvāt manam vīram žēlastību sekot Tavās pēdās. Dod viņam spēku doties uz priekšu ar gudrību un izpratni par to, kā viņa izvēles var ietekmēt mūsu ģimeni. Lai viņa sirds mirdz Svētā Gara gaismā, ka viņš vienalga kādos apstākļos ar pārliecību un uzticību var iet uz priekšu. Āmen.

Un noslēgumā vēl viena lūgšana, izlūdzoties Jaunavas Marijas aizbildniecību:

Jaunava Marija, Dieva Māte, ņem patvērumā zem sava apmetņa manu vīru, ka viņš iegūtu nepieciešamās žēlastības, lai būtu mūsu ģimenes aizstāvis, kāds savai ģimenei bija svētais Jāzeps. Savā Mātes apskāvienā, ak, Marija, lūdzies, lai viņam vienmēr būtu liela drošības sajūta un lai viņš nekad nejustos pamests. Āmen.

Aleteia.org
Tulk.: D.B.
Foto: Freedigitalphotos.net/David Castillo Dominici