Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Noslēdzies Reformācijas atceres gads
31.10.2017 pl. 21:39
31. oktobrī ir noslēdzies Reformācijas atceres gads. Šai sakarā Pasaules Luterāņu federācija un Pontifikālā Kristiešu vienotības veicināšanas padome ir izdevušas kopīgu paziņojumu, kurā pateicas par garīgajām un teoloģiskajām dāvanām, kas saņemtas šai laikā.

Bez tam, tiek lūgta piedošana par kristiešu nestajām rētām Kunga miesai, kā arī par apvainojumiem, kas nodarīti cits citam 500 gadu laikā.

“Mēs, luterāņi un katoļi, esam pateicīgi par ekumenisko gājumu, kas noiets kopā pēdējo 50 gadu laikā,” turpināts abu kristīgo konfesiju pārstāvju ziņojumā. Tajā atzīmēts, ka šis svētceļojums, ko atbalstījušas kopīgās lūgšanas un ekumeniskais dialogs, ir vedis pie aizspriedumu atmešanas, padziļinājis savstarpējo sapratni un licis pieņemt izšķirošas teoloģiskās vienošanās.

Ziņojuma autori atskatās uz pagājušā gada 31. oktobri, līdz ar kuru Lundā, Zviedrijā, ekumenisko partneru klātbūtnē sākās Reformācijas atceres gads. Pāvests Francisks un toreizējais Pasaules Luterāņu federācijas prezidents Munibs Junans parakstīja deklarāciju, kurā apņēmās turpināt ekumenisma ceļu pretim vienotībai, par kuru lūdzās Kristus. Tai pašā dienā tika parakstīta vēstule starp Pasaules Luterāņu federācijas “World Service” organizāciju un Katoļu “Caritas Internationalis” par sadarbības nostiprināšanu, kalpojot tiem, kam nepieciešama palīdzība.

Pāvests Francisks un prezidents Junans deklarācijā atzīmēja: “Daudzi mūsu kopienu locekļi ilgojas saņemt Euharistiju pie viena galda kā konkrētu pilnīgas vienotības izpausmi. Mēs saskaramies ar to cilvēku sāpēm, kuri dalās kopējā dzīvē, bet nespēj dalīties Dieva atpestījošajā klātbūtnē Euharistiskajā mielastā. Mēs atzīstam mūsu kopējo pastorālo atbildību mums uzticēto ļaužu garīgajās slāpēs un izsalkumā būt vienotiem Kristū. Mēs ilgojamies, lai šis ievainojums Kristus miesā tiktu izdziedināts. Tas ir mūsu ekumenisko centienu mērķis. Mēs vēlamies, lai tie sekmīgi turpinātos atjaunojot arī mūsu ieguldījumu teoloģiskajā dialogā.”

Reformācijas atceres gada svētībām tiek pieskaitīts arī fakts, ka luterāņi un katoļi uz Reformāciju pirmoreiz raudzījās ekumeniskajā perspektīvā. Tas ļāva gūt jaunu skatījumu uz XVI gadsimta notikumiem, kas veda pie kristiešu šķelšanās. Atzīstot, ka pagātni nav iespējams mainīt, Baznīcu pārstāvji apliecina, ka šodien tās ietekmi var pārvērst par stimulu kopības attīstībā un par cerības zīmi pasaulei, lai pārvarētu šķelšanās un fragmentāciju. Ziņojumā vēlreiz atgādināts, ka tā, kas abu konfesiju kristiešus vieno, ir vairāk nekā tā, kas joprojām šķir.

Pasaules Luterāņu federācija un Pontifikālā Kristiešu vienotības veicināšanas padome izsaka prieku, ka 1999. gadā parakstīto Deklarāciju par Attaisnošanas doktrīnu, 2006. gadā parakstīja Pasaules Metodistu padome un šai Reformācijas atceres gada laikā arī Pasaules Reformēto Baznīcu sadraudzība. Šai dienā, 2017. gada 31. oktobrī, svinīgā ceremonijā Vestminsteras abatijā deklarāciju parakstīja arī Anglikāņu sadraudzība. Tas ir pamats, uz kura kristīgās konfesijas var veidot vēl ciešāku garīgās vienošanās un kopējās Evaņģēlija liecināšanas saikni.

 Ziņojumā izteikts gandarījums par daudzajiem kopīgajiem pasākumiem, kurus katoļi un luterāņi kopā ar saviem ekumeniskajiem partneriem ir rīkojuši dažādās pasaules vietās. Šeit ietilpst lūgšanas, teoloģiskie saieti un publikācijas.

Raugoties nākotnē, tiek izteikta apņemšanās Dieva Gara vadībā turpināt kopējo ceļu pretim lielākai vienotībai saskaņā ar Kunga Jēzus Kristus gribu. “Ar Dieva palīdzību caur lūgšanām vēlamies padziļināt sapratni par Baznīcu, Euharistiju un kalpošanu, tiecoties pēc nozīmīgas vienošanās, lai pārvarētu starp mums palikušās atšķirības,” teikts ziņojumā. Noslēgumā tiek izteikta paļāvība, ka “Tas, kurš labo darbu ir iesācis, to arī pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai” (sal. Fil 1,6).

Raiovaticana.va