Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Vēstījumi

Pāvests Lieldienu vēstījumā aicina atrisināt humanitāro krīzi
01.04.2018 pl. 14:55

Dārgie brāļi un māsas, priecīgas Lieldienas! Jēzus ir augšāmcēlies no mirušiem.

Līdz ar alleluja dziesmu Baznīcā visā pasaulē atskan šis vēstījums: Jēzus ir Kungs, Tēvs Viņu ir augšāmcēlis un Viņš uz mūžiem ir dzīvs mūsu vidū.

Pats Jēzus jau iepriekš pasludināja savu nāvi un augšāmcelšanos, izmantojot salīdzinājumu ar kviešu graudu. Viņš sacīja: "Ja kviešu grauds neiekrīt zemē un nenomirst, tas paliek viens; bet ja nomirst, tas atnes daudz augļu" ( 12, 24-25). Lūk, tieši tas arī notika: Jēzus, Dieva zemē iesētais kviešu grauds, pasaules grēka nonāvēts, nomira un divas dienas palika kapā; bet šī Viņa nāve ietvēra sevī visu Dieva mīlestības potenciālu, kas atraisījās vaļā un atklājās trešajā dienā. Tas ir tas, ko šodien svinam – Kristus Kunga Lieldienas.

Mēs, kristieši, ticam un zinām, ka Kristus augšāmcelšanās ir pasaules patiesā cerība, kas nekad nepieviļ. Tas ir kviešu grauda spēks, mīlestības spēks, kas pazemojas un atdod sevi līdz galam, un tas patiesi atjauno pasauli. Šis spēks nes augļus arī šodien mūsu izvagotajā dzīvē, ko iezīmē daudzas netaisnības un vardarbība. Tas nes cerības un cieņas augļus tur, kur valda trūkums un atstumšana, kur ir bads un nav darba, bēgļu un patvēruma meklētāju vidū, kurus ne reizi vien atstumj pašreizējā atmešanas kultūra, narkotiku tirdzniecības, cilvēku tirdzniecības un mūsdienu verdzības upuriem.

Šodien mēs lūdzam miera augļus visai pasaulei, sākot ar mīļoto un nomocīto Sīriju, kuras iedzīvotājus ir novārdzinājis karš, kam nav gala. Lai Augšāmcēlušā Kristus gaisma šajās Lieldienās apgaismo visu politisko un militāro vadītāju sirdsapziņas, lai tādējādi nekavējoties tiktu izbeigta šobrīd notiekošā iznīcināšana, ievērotas cilvēktiesības un atvieglota palīdzības sniegšana, kas šiem mūsu brāļiem un māsām ir steidzami nepieciešama, un vienlaikus, lai tiktu nodrošināti atbilstoši apstākļi tam, ka tie, kuri devušies bēgļu gaitās, varētu atgriezties savās mājās.

Lūdzam miera un izlīgšanas augļus Svētajai Zemei – Kunga Krusta un Augšāmcelšanās lieciniecei, Jemenai un visiem Tuvajiem Austrumiem, lai dialogs un savstarpējā cieņa gūst virsroku pār šķelšanos un vardarbību. Lai mūsu brāļi Kristū, kuri nereti cieš netaisnības un vajāšanas, varētu kļūt par spožiem Augšāmcēlušā un labā pār ļauno uzvaras lieciniekiem.

Šajā dienā lūdzam cerības augļus visiem tiem, kuri ilgojas pēc cienīgākas dzīves – sevišķi tajās Āfrikas kontinenta daļās, kuras nospiež bads, lokālie konflikti un terorisms. Lai Augšāmcēlušā Kristus miers dziedina ievainojumus Dienvidsudānā: lai atver sirdis dialogam un savstarpējai sapratnei. Neaizmirsīsim konflikta upurus, sevišķi, bērnus! Lai nepietrūkst solidaritātes pret tiem daudzajiem cilvēkiem, kuri ir spiesti pamest savas zemes un kuriem trūkst izdzīvošanai nepieciešamā minimuma.

Lūdzam dialoga augļus Korejas pussalai, lai šobrīd notiekošās sarunas atvieglo harmonijas veicināšanu un reģiona samierināšanos. Lai tie, uz kuru pleciem gulstas tieša atbildība, spētu gudri un izlēmīgi rīkoties, lai tādējādi veicinātu korejiešu tautas labumu un veidotu uzticības pilnas attiecības starptautiskās kopienas mērogā.

Lūdzam miera augļus Ukrainai, lai tiktu stiprināti soļi ceļā uz vienprātību un atvieglotas humanitārās iniciatīvas, kas ir nepieciešamas šīs zemes iedzīvotājiem.

Lūdzam mierinājuma augļus Venecuēlas tautai, kas, kā raksta tās gani, savā valstī dzīvo kā tādā "svešā zemē". Lai, pateicoties Kunga Jēzus Augšāmcelšanās spēkam, tiktu atrasts taisnīgs, mierīgs un cilvēcīgs ceļš pēc iespējas drīzākai izejai no politiskās un humanitārās krīzes, kurā tā ir nonākusi, un lai netrūkst atvērtas uzņemšanas un palīdzības sniegšanas tiem šīs zemes dēliem, kuri ir spiesti pamest savu dzimteni.

Lai Augšāmcēlušais Kristus nes jaunās dzīves augļus bērniem, kuri karu un bada dēļ aug bez cerības, nevar iegūt izglītību un saņemt veselības aprūpi, kā arī – vecajiem ļaudīm, kurus atmet egoisma kultūra, kas nostumj malā visus, kuri nav "produktīvi".

Lūdzam gudrības augļus visiem tiem visā pasaulē, kuru rokās ir politiskā atbildība, lai viņi vienmēr respektētu cilvēka cieņu, nesavtīgi kalpotu kopējam labumam un nodrošinātu saviem pilsoņiem iespēju attīstīties un dzīvot drošībā.

Dārgie brāļi un māsas,

tāpat kā pie kapa atskrējušajām sievietēm, tāpat arī mums ir adresēti šie vārdi: "Kāpēc jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Viņa šeit nav, Viņš ir augšāmcēlies!" (Lk 24, 5-6). Nāvei, vientulībai un bailēm nepieder pēdējais vārds. Ir kāds vārds, kas sniedzas visam pāri, un ko tikai Dievs var izteikt: tas ir Augšāmcelšanās vārds (sal. Jānis Pāvils II, Uzruna pēc Via Crucis, 2003. gada 18. aprīlis). Dieva mīlestības spēkā tas "uzvar ļauno, nomazgā vainas, atjauno nevainību grēciniekiem, atgriež prieku noskumušajiem, kliedē naidu, saliec vareno nocietināšanos, veicina saskaņu un mieru" (Lieldienu slavas dziesma).

Visiem priecīgas Lieldienas!

Radiovaticana.va