Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

29.04.2007 - Labā Gana svētdiena

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 13, 14.43-52)

Tajās dienās Pāvils un Barnaba, ceļodami tālāk, no Pergas nonāca Pizidijas Antiohijā un, sabata dienā iegājuši sinagogā, apsēdās.

Un, kad sinagoga izklīda, daudzi no jūdiem un dievbijīgajiem prozelītiem sekoja Pāvilam un Barnabam, kas runādami skubināja viņus izturēt Dieva žēlastībā.

Nākošajā sabatā sanāca gandrīz visa pilsēta klausīties Kunga vārdu. Bet jūdi, redzot ļaužu pulkus, iedegās skaudībā un zaimodami runāja pretī tam, ko teica Pāvils. Tad Pāvils un Barnaba drošsirdīgi sacīja: "Dieva vārdu vajadzēja sludināt vispirms jums.

Bet, tā kā jūs to atmetat un sevi uzskatāt par necienīgiem mūžīgajai dzīvei, tad, lūk, mēs pievēršamies pagāniem. Jo tā mums pavēlēja Kungs: "Es tevi iecēlu par gaismu pagāniem, lai tu būtu par pestīšanu līdz pat zemes robežām.""

To dzirdot, pagāni priecājās un slavēja Kunga vārdu, un visi, kas bija izredzēti mūžīgajai dzīvei, ieticēja. Un Kunga vārds izplatījās pa visu apvidu.

Bet jūdi sakūdīja ietekmīgākās starp dievbijīgajām sievietēm un pilsētas ievērojamos un izraisīja Pāvila un Barnabas vajāšanu, un padzina viņus no savām robežām. Bet viņi, nokratījuši pret tiem putekļus no kājām, devās uz Ikoniju. Bet mācekļi bija prieka un Svētā Gara pilni. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Psalms 100 (99)

Refrēns: Mēs esam Dieva tauta.

vai: Alleluja!     

Gavilējiet Kungam, visa zeme,
kalpojiet Kungam ar prieku,
Viņa vaiga priekšā ejiet ar gavilēm! R.

Ziniet, ka Kungs ir Dievs:
Viņš mūs ir radījis, mēs piederam Viņam,
Viņa tauta un Viņa ganību avis. R.  

Ejiet Viņa vārtos ar pateicības dziesmām,
ar himnām — Viņa pagalmos;
slavējiet Viņu un teiciet Viņa vārdu! R.

Jo Kungs ir labvēlīgs;
Viņa žēlsirdība pastāv mūžam,
un Viņa uzticība —
uz paaudžu paaudzēm. R.  

Lasījums no svētā apustuļa Jāņa Atklāsmes grāmatas (Atkl 7, 9.14b-17)

Es, Jānis, redzēju lielu ļaužu pulku, ko neviens nevarēja saskaitīt, no visām dzimtām, ciltīm, tautām un valodām. Viņi stāvēja troņa un Jēra priekšā, tērpušies baltās drēbēs, ar palmu zariem rokās.

Tad viens no Vecajiem man sacīja: "Šie ir tie, kas nākuši no lielām ciešanām un savas drēbes ir mazgājuši un tās balinājuši Jēra asinīs. Tādēļ viņi ir Dieva troņa priekšā un kalpo Viņam dienu un nakti Viņa svētnīcā.

Un Tas, kurš sēž tronī, mājos pie viņiem. Viņiem vairs nebūs izsalkuma, nebūs vairs slāpju, un viņus neskars saules tveice, nedz kāda cita svelme, jo viņus ganīs Jērs, kas ir troņa vidū, un aizvedīs viņus pie dzīvības ūdens avotiem. Un Dievs noslaucīs ikvienu asaru no viņu acīm." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

 

Alleluja.

Es esmu Labais Gans, es pazīstu savas avis, un manējās pazīst mani.

Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 10, 27-30)

Tanī laikā Jēzus sacīja: "Manas avis klausa manu balsi. Es tās pazīstu, un tās man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvi, un tās nemūžam neaizies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas.

Mans Tēvs, kas man tās deva, ir lielāks par visiem, un neviens tās nespēj izraut no Tēva rokas. Es un Tēvs esam viens." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

www.mieramtuvu.lv