Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

Lieldienu VII svētdiena (Gads C)

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 7, 55-60)

Tajās dienās diakons Stefans Svētā Gara pilns skatījās debesīs un redzēja Dieva godību un Jēzu stāvam pie Dieva labās rokas, un iesaucās: "Lūk, es redzu atvērtas debesis un Cilvēka Dēlu stāvam pie Dieva labās rokas!"

Bet viņi sacēla lielu troksni, aizbāza savas ausis un visi reizē metās viņam virsū. Izmetuši ārā no pilsētas, tie nomētāja viņu ar akmeņiem. Un liecinieki savas drēbes nolika pie jaunekļa kājām, kuru sauca par Saulu.

Tā viņi nomētāja ar akmeņiem Stefanu, kas lūdzās un sacīja: "Kungs Jēzu, pieņem manu garu!" Un, nokritis ceļos, viņš iesaucās skaļā balsī: "Kungs, neieskaiti viņiem šo grēku!" To pateicis, viņš aizmiga. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 97 (96)

Refrēns: Dievs valda pār visu zemi.
vai: Alleluja!

Kungs ir valdnieks!
Lai gavilē zeme, lai priecājas daudzās salas!
Mākonis un tumsa ir Viņam apkārt,
taisnība un likums ir Viņa sēdekļa pamats.

R.Kalni izkūst kā vasks Kunga vaiga priekšā,
visas zemes valdnieka priekšā.
Debesis sludina Viņa taisnību,
un visas tautas redz Viņa godību. R. 

Pielūdziet Viņu jūs, visi Viņa eņģeļi!
Jo Tu, Kungs, esi visaugstais pār visu zemi,
bezgala pārāks par visiem dieviem. R.

Lasījums no svētā apustuļa Jāņa Atklāsmes grāmatas (Atkl 22, 12-14.16-17.20)

Es, Jānis, dzirdēju balsi, kas man sacīja: "Lūk, es drīz nākšu, un mans atalgojums ir pie manis, lai katram atlīdzinātu pēc viņa darbiem. Es esmu Alfa un Omega, Pirmais un Pēdējais, Sākums un Gals. Svētīgi tie, kas mazgā savas drēbes, lai viņiem būtu vara pār dzīvības koku un viņi pa vārtiem ieietu Pilsētā.

Es, Jēzus, nosūtīju savu eņģeli, lai jums to apliecinātu par baznīcām. Es esmu Atvase un Dāvida Dzimums, spožā Rīta Zvaigzne."

Un Gars un Līgava saka: "Nāc!" Un, kas to dzird, lai saka: "Nāc!" Un tas, kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai smeļ dzīvības ūdeni bez maksas!

Tas, kurš par šo visu sniedz liecību, saka: "Jā, es drīz nākšu!" Amen! Nāc, Kungs Jēzu! Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Es jūs neatstāšu kā bāreņus; es atgriezīšos pie jums un iepriecināšu jūsu sirdi.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 17, 20-26)

Pēdējo vakariņu laikā Jēzus, pacēlis acis uz debesīm, lūdzās par saviem mācekļiem, sacīdams: "Svētais Tēvs, es lūdzu ne tikai par viņiem, bet arī par tiem, kas viņu vārdu dēļ ticēs man; lai viņi visi ir viens, tāpat kā Tu, Tēvs, manī un es Tevī, lai arī viņi ir mūsos, tā ka pasaule ticētu, ka Tu mani sūtīji.

Un godību, ko Tu man devi, es devu viņiem, lai viņi būtu viens, kā mēs esam viens. Es viņos un Tu manī, lai viņi būtu pilnīgi vienoti, tā ka pasaule atzītu, ka Tu esi mani sūtījis un viņus esi mīlējis, tāpat kā mīlēji mani.

Tēvs, es vēlos, lai tie, kurus Tu man devi, būtu kopā ar mani tur, kur esmu es, lai viņi redzētu manu godību, ko Tu man devi, jo mani mīlēji jau pirms pasaules radīšanas.

Taisnīgais Tēvs! Pasaule Tevi nepazina, bet es Tevi pazinu, un viņi atzina, ka Tu mani esi sūtījis. Un Tavu vārdu es viņiem darīju zināmu un darīšu zināmu, lai mīlestība, ar kādu Tu mani mīlēji, būtu viņos un arī es būtu viņos." Tie ir Svēto Rakstu vārdi.