Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Ezeres katoļu draudze ar ELFLA atbalstu noslēdz baznīcas labiekārtošanu
11.11.2021 pl. 15:59
Tagadējās baznīcas ēka tika iegādāta 2012. gadā, taču bija nepieciešams laiks un līdzekļi, un, pats galvenais, cilvēku vēlme no sirds darboties, lai nonāktu līdz skaistam rezultātam. Jaunā lūgšanu nama telpas bijām izremontējuši, bet ēkas fasādei un teritorijas labiekārtošanai pietrūka līdzekļu.

Draudzei radās iespēja “Saldus rajona attīstības biedrībā” iesniegt projektu par baznīcas atjaunošanu un labiekārtošanu, kas tālāk tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta realizācija sakrita ar Covid-19 sākumu, kas ieviesa savas korekcijas gan dokumentu kārtošanā, gan darbu realizēšanā. Par nožēlu, ar vīrusu saslima priesteris Gatis M. Bezdelīga un ātri aizgāja mūžībā. Šai laikā mums atbalsts bija Kurzemes bīskaps Viktors Stulpins. Piesaistot naudu papildus ES finansēm, uzrunājām Ezeres pagasta uzņēmējus un draudzes locekļus, kuri arī atsaucās un ziedoja trūkstošos palielos līdzekļus.

Sirsnīgu pateicību gribam teikt z/s “Vēži”, z/s “Griezes Dzintari”, z/s “Krastmaļi”. Šie uzņēmumi ir vairākkārtīgi ne tikai ziedojuši naudu, bet nelieguši arī padomu un tehniku.

Baznīcas ārpuse ir atjaunota un nu ir gaiša, redzama no ceļa, labi iekļaujas apkārtējā vidē, apkārt ēkai ir bruģēts celiņš un mazs stāvlaukums, izveidota virszemes notekūdeņu sistēma un veikti citi uzlabojumi. Cilvēki ar īpašām vajadzībām var viegli iekļūt baznīcā. Šos labiekārtošanas darbus veica SIA “Vetrem” no Talsiem.

Baznīca bez cilvēkiem ir tukša celtne, tādēļ ļoti svarīga ir draudze – cilvēki, kas mācās kopt savu ticību, apmeklē dievkalpojumus, kopīgi pateicas un lūdzas, labprāt rūpējas par savu dievnamu, atbalsta tos, kas nonākuši grūtībās.

Pirms šī Covid-19 pārbaudījuma baznīcā darbojās svētdienas skolas klase bērniem, kur viņus iepazīstinājām ar Svētajiem Rakstiem, runājām par labo un ļauno, par desmit Dieva baušļiem un to nozīmi cilvēka dzīvē. Piedalījāmies arī “Baznīcu nakts” pasākumos, kas bija labi apmeklēti. To turpināsim, kad pandēmija atkāpsies. Mūsu draudzē ir audžuģimeņu bērni, kas aktīvi darbojas kā ministranti, palīdz baznīcas uzkopšanā un piedalās draudzes sabiedriskajās aktivitātēs, labprāt ieklausās priesteru teiktajā. Esam atbalstījuši vairākas ģimenes ar ierobežotiem līdzekļiem, sagādājot tiem lietotu apģērbu un citas nepieciešamās lietas. Tās sarūpēja nu jau mūžīgajā mierā aizgājušā priestera G. M. Bezdelīgas vācu draugi. Iespēju robežās rūpējamies par vecākiem cilvēkiem, kas veselības dēļ netiek, bet vēlas saglabāt saikni ar baznīcu, palīdzam dažādu sadzīvisko jautājumu kārtošanā. Tagad mums ir pastāvīgs priesteris Valdis Drīksna un kopīgi risinām ikdienas jautājumus. Galvenais notikums baznīcā ir priestera vadīts dievkalpojums, kurā mēs saņemam no Dieva pašu galveno – mūžīgo dzīvību un izlīgumu ar savu Radītāju. Ne velti psalmists ir teicis: “Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam” (Ps 90,12).

Projekts ir realizēts, tas nebija viegli, esam pateicīgi daudziem cilvēkiem, kas iesaistījās jau no paša sākuma, kad radās ideja par savu baznīcu: toreizējam priesterim Andrejam Mediņam, kuram doma bija skaidra – Ezerei vajag baznīcu centrā, tuvāk cilvēkiem –, pārējiem priesteriem, kas kalpojuši draudzē un stiprinājuši mūs ticībā, sākotnējam arhitektam A. Andersonam, arhitektei G. Brokai, projektētājai I. Mežolei-Untei, kādreizējam būvuzraugam E. Cīrulim, būvuzraugam J. Lejam, Saldus novada būvvaldes darbiniekiem par atbalstu dokumentu kārtošanā un BIS lietošanā, Lauku atbalsta dienestam un daudziem citiem cilvēkiem, kuri neatteicās palīdzēt, jo šis nams ir visai sabiedrībai, vienalga, vai cilvēks ienāk šai namā vai tikai paiet garām un paskatās, jā, šī vieta Ezerē ir sakopta.

Ezeres Kristus Karaļa draudzes vēsture aizsākās 1996.gada rudenī, kad pirmās Svētās Mises svinēja priesteris Gatis Mārtiņš Bezdelīga, viņa vadībā tika iekārtota kapela Ezeres pagasta ēkā. Draudze paplašinājās, tāpēc nepieciešamība pēc dievnama kļuva arvien aktuālāka. Toreizējā prāvesta Andreja Mediņa vadībā sākās lielie darbi. Lai iegūtu īpašumā bijušo Ezeres vidusskolas bibliotēkas ēku, draudze piedalījās izsolē. Finansiāli to atbalstīja Vācijas katoļu labdarības organizācija ”Bonifatiuswerk”, ziedoja arī draudzes locekļi.

Ezeres katoļu draudze


Ezeres draudzes baznīcas ēka 2012. gadā