Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Kristus dziedinošais spēks
24.04.2013 pl. 14:45

Pr. M. Piotrovskis

Kungs Jēzus, kurš nemitīgi ir klātesošs Euharistijā, aicina katru no mums, lai mēs nāktu pie Viņa ar visām savām problēmām: „Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu.” (Mt 11,28).

Lai atnāktu pie Jēzus, vispirms ir jāietic Viņa reālajai klātbūtnei Euharistijā. Euharistiskais brīnums Sokulkā ir kā spēcīga Dieva balss, kas aicina visus apzināties, ka Euharistija ir visvērtīgākā, vislielākā dāvana, ko esam saņēmuši.

Dziedināšanas Sokulkā

Sokulkas Svētā Antona baznīcā visas dienas garumā ir uzstādīts Vissvētākais Sakraments. Cilvēki var nākt pie Jēzus un Svētās Mises laikā, kā arī adorācijas laikā atdot Viņam visas savas sāpes, priekus, problēmas. Ja cilvēks savā sirdī sāks nojaukt visas barjeras un traucēkļus, kas bloķē Kristus visvarenās mīlestības darbību, tad Viņš varēs darboties cilvēka dzīvē un brīnumainā veidā dziedināt viņa garu un miesu. Sokulkas draudzes arhīvā atrodas vairākas liecības par brīnumainiem izdziedināšanas gadījumiem. Izvēlējos tikai dažus no tiem.

Uz Sokulku atbrauca kāda sieviete no Zviedrijas, kura bija slima ar vēzi un ļoti cieta. Lūgšanas Vissvētākā Sakramenta priekšā laikā viņa uzticēja Jēzum visas savas sāpes, rūpes un bailes. Gandarīšanas sakramentā viņa pilnībā iegremdējās Dieva Žēlsirdībā, nožēlojot visus savus grēkus. Viņa pasūtīja Svēto Misi savā nodomā, lai tiktu dziedināta, kuras laikā pilnībā atdeva sevi Dieva gādībai. Pēc Euharistijas viņa ilgi un karsti lūdzās Jēzus - Vissvētākā Sakramenta - priekšā. Dažu dienu laikā neciešamās sāpes pamazām sāka pāriet, līdz izzuda pavisam. Ārstu detalizēti  izmeklējumi apliecina, ka sieviete tikusi pilnībā dziedināta – no vēža slimības nebija palikušas nekādas pēdas.

 Ir arī kāds medicīniski dokumentēts gadījums par maza bērna Jēkaba Rapiera (Jakuba Rapiera) dziedināšanu, viņu bija skārusi ļoti nopietna slimība, tā saucamais Aspergera sindroms. Jēkaba vecmāmiņa pasūtija Svēto Misi par mazdēla dziedināšanu, kas tika celebrēta Sokulkā 2011. gada 29. jūlijā svētā Antona baznīcā. Neilgi pēc šīs Svētās Mises vecāki pamanījā, ka mazajam Jēkabam atkāpjas visi slimības sindromi. Ārstu izmeklēšana apstiprināja bērna pilnīgu izdziedināšanu.  Bērna vecākiem un vecmāmiņai  tas bija acīmredzams Euharistiskā Kristus dziedinošai s spēks.

Jēzus, kas ir klātesošs Euharistijā, veic brīnišķīgas lietas to cilvēku sirdīs, kas pilnībā atdodas Viņam, saraujot jebkādas saites ar grēku. Ja no savas sirds sākam noņemt visas blokādes, tad Kristus savas dziedinošās mīlestības spēkā vispirms veic pašu svarīgāko – garīgo dziedināšanu un, ja tā būs Viņa griba, tad dziedinās arī mūsu miesas kaites.  Sokulkas draudzes arhīvā atrodas arī dokumenti, kas apliecina, ka 2011. gada februārī tika izdziedināta 25 gadus jaunā Anna Jazureka no krūts vēža, kā arī par padsmitgadīgas skolnieces Justīnes Popovčakas (Justyny Popowczak) izdziedināšanu no aknu vēža. Ārsti vienbalsīgi atzīst, ka no medicīniskā viedokļa viņi nespēj izskaidrot šīs izdziedināšanas.

Jēzum, kurš ir ar mums Euharistijā, nav bezcerīgu situāciju. 2011. gada augustā netālu no Sokulkas atkritumu izgāztuvē notika traģisks nelaimes gadījums – tur strādājošais Jaceks Debko (Jacek Dębko) pakļuva zem atkrituma blietētāja. Viņa galvaskauss tika saspiests. Kad Jaceku aizveda uz slimnīcu, ārsti nedeva nekādas cerības izdzīvot. Priesteris Staņislavs Gņiedziejko (Stanisław Gniedziejko), sv. Antona baznīcas prāvests, aicināja visu ģimeni pilnībā uzticēties Kristum – pieiet pie grēksūdzes un savas sāpes atdot Jēzum, piedalīties Svētajā Misē un palikt lūgšanā Euharistiskā Jēzus priekšā. Jēzus mīlestības dziedinošā darbība bija tūlītēja – notika brīnums: pacients ar saspiestu galvu izveseļojās. Šīs neparastās dziedināšanas medicīniskā dokumentācija arī atrodas sv. Antona draudzes arhīvā Sokulkā. Tomēr vissvarīgākās ir garīgās dziedināšanas, kuras veic Euharistiskais Jēzus Sokulkas sv. Antona draudzē – tās ir cilvēku atgriešanās, atbrīvošanās no dažāda veida atkarībām, kā arī radikāla atteikšanās no dzīves grēkā.

Aicinājums atgriezties

Sokulkas Euharistiskais brīnums ir vēstījums mums visiem, lai mēs atcerētos, ka katrā baznīcā, kurā atrodas Vissvētākais Sakraments un tiek celebrēta Svētā Mise, Augšāmceltais Kristus, kurš ir klātesošs Euharistijā, vēlas mūs dziedināt gan garā, gan miesā un vadīt pa visvienkāršāko ceļu uz debesīm. Tātad ir jānāk pie Jēzus, jāpiedalās Svētās Mises upurī un jāadorē Viņš Vissvētākajā Sakramentā. „Ir skaisti uzkavēties ar Viņu,” raksta svētīgais Jānis Pāvils II, „un kā Viņa mīļotajam māceklim pieglaust galvu pie Viņa krūtīm (Sal. J 13,25), sajust Viņa Sirds bezgalīgās mīlestības pieskārienu. Ja jau mūsdienās kristietībai ir jāatšķiras vispirmām kārtām ar „lūgšanas mākslu”,  tad kā lai nesajūt atjaunotu nepieciešamību ilgāku laiku uzkavēties Kristus priekšā, kurš ir klātesošs Euharistijā, mīlestības pilnā stājā klusi adorējot vai garīgā sarunā?

Tikai tad Kristum būs pieejamas mūsu sirdis, lai dziedinātu mūsu dvēseli un miesu, kad mēs ar dziļu nožēlu un stipru apņemšanos laboties atzīsim visus savus grēkus Dieva Žēlsirdības sakramentā. Kad saņemsim no Kunga Jēzus visu grēku piedošanu, tad Euharistijas noslēpumā Viņš varēs ar Savu mīlestību mūs dziedināt. Svētās Komūnijas pieņemšana ir vispilnīgākā vienošanās ar Augšāmcelto Jēzu, kurš ilgojas dziedināt mūsu miesu un dvēseli. Šī vienotība tomēr nebūs iespējama, ja cilvēks atradīsies nāvīga grēka stāvoklī. Tāpēc Dievs mūs brīdina: „Lai cilvēks pats sevi pārbauda un tā lai ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera! Jo, kas ēd un dzer necienīgi, tas, neizšķirdams Kunga miesu, ēd un dzer sev tiesu. Tādēļ starp jums ir daudz neveselu un vāju, un daudzi aizmiguši.” (1Kor 11,28-30).

Svētīgais Jānis Pāvils II enciklikā par Euharistiju, citējot svēto Jāni Hrizostomu, sauc: “Arī es paceļu savu balsi un lūdzu, lai jūs netuvotos šim svētajam Galdam ar netīru un piesārņotu  sirdsapziņu, jo, lai arī tūkstošiem reižu pieskaramies Kristus Miesai, nekad to nevarēs nosaukt par komūniju, bet gan spriedumu, nemieru un soda palielināšanu.”  Katoliskās Baznīcas Katehisms saka: “Ja kāds apzinās  smaga grēka stāvokli, tad pirms Komūnijas pieņemšanas viņam vispirms ir jāpieņem Izlīgšanas sakraments.”

“Dievam viss ir iespējams.” (Mk 10,27) Es nesen satiku medicīnas doktoru, kurš man pastāstīja, kā viņš ārstē savus pacientus. Pirmās vizītes laikā pirms lēmuma pieņemšanas par ārstēšanu ar medikamentiem viņš pacientiem iesaka vispirms izveidot personiskas atiecības ar Dievu, piedot visiem visu, lai ne pret vienu nejustu aizvainojumu, pārtraukt jebkādus okultisma praktizēšanas veidus, bet vispirmām kārtām atbrīvoties no pretenzijām un aizvainojumu pret Dievu par to,  ka ir saslimis, un pateikties Dievam par šo pārbaudījumu, atdodot Viņam visas savas ciešanas un slimību. Tad viņš aicina pacientus aiziet pie grēksūdzes, atzīties Kristum visos savos grēkos, nožēlot, apņemties laboties un pieņemt Viņu Svētajā Komūnijā. Šis ārsts man uzrādīja ārsta dokumentāciju, kas liecināja par daudzu viņa pacientu neārstējamu slimību brīnumainu dziedināšanu, kad viņi bija sarāvuši saikni ar grēku un izlīguši ar Dievu, atbrīvojot savu sirdi no visām blokādēm, kas aizturēja Dieva mīlestības dziedinošo darbu,. Es redzēju šo cilvēku analīžu rezultātus, rentgena uzņēmumus pirms un pēc dziedināšanas, kuriem bijis vēzis pēdējā attīstības stadijā un tad pilnībā izzudis.

Es redzēju kāda pacienta medicīnisko dokumentāciju, kurā bija reģistrēts brīnumains fakts par vienas plaušas, kas pirms dažiem gadiem tika izgriezta, ataugšanu, bet kādam citam pacientam dokumentācijā bija ieraksts par smadzeņu daivas ataugšanu. Redzēju vēl daudz citu pārsteidzošu izdziedināšanas gadījumu, kurus zinātne nav spējīga izskaidrot.

Dievam nav neiespējamu lietu. Ir jāatceras, ka fiziskā dziedināšana ir tikai ārēja zīme tam, kas ir vissvarīgākais, un tā ir garīgā dziedināšana. Ja mēs atmetīsim un neieredzēsim katru grēku, visiem visu piedosim un atdosimies Žēlsirdīgajam Dievam Viņa pilnīgā pakļautībā, tad tiešām mēs tiksim garīgi dziedināti, atgriezīsimies uz pestīšanas ceļa. Tad Kristus varēs mūs dziedināt arī fiziski, tādā veidā dodot citiem zīmi un apstiprinājumu vissvarīgākajai garīgajai dziedināšanai, atbrīvošanai no grēka un sātana nebrīves. Dievs ne  visus izdziedina no fiziskām kaitēm, bet visus dziedina garīgi, ja mēs to Viņam atļaujam. Dažus cilvēkus Viņš aicina uz īpašu misiju – atstāj viņiem miesisko slimību, lai caur to viņi varētu vienoties ar Kristus ciešanām par vislielāko grēcinieku atgriešanos un pestīšanu. Kungs Jēzus par visiem nomira un augšāmcēlās, un visus apņem ar Savu bezgalīgo Žēlsirdību.. Vislielākajiem grēciniekiem ir vislielākās tiesības uz Viņa Žēlsirdību. Pestīti nebūs tie, kuri noraida un nepieņem Viņa Žēlsirdību. Ļaujoties Kristus dziedinošajai ārstēšanai, vispirms  gandarīšanas sakramentā ir jāatzīst visi savi grēki, bet pēc Svētās komūnijas pieņemšanas jāuztic Viņam visa sava dzīve, lai Jēzus kļūst par vienīgo Kungu un vislielāko dzīves mīlestību. Pēc tam ir radikāli jāizmaina savi grēcīgie paradumi un pieķeršanās. Šī mērķa dēļ  vajadzētu sev izstrādāt dienas plānu, kurā jāierāda pastāvīga vieta lūgšanai, darbam un atpūtai. Ja runājam par ikdienas lūgšanu, tad noteikti tai ir jāietver arī Rožukroņa daļa, Dieva Žēlsirdības Kronītis, kā arī Svēto Rakstu fragmentu lasīšana. Ja tas ir iespējams, es mudinu uz ikdienas Svēto Misi un Vissvētākā Sakramenta adorāciju. Pamatprincips, kuru noteikti vajadzētu ievērot, ir rūpes par to, lai vienmēr atrastos svētdarošās žēlastības stāvoklī, jo nāvīga grēka stāvoklis ir vistraģiskākā garīgā situācija, kurā var atrasties cilvēks. Tātad ir jābūt ļoti spēcīgai apņēmībai, lai pēc nāvīga grēka izdarīšanas nekavējoties ietu pie grēksūdzes.

Evaņģelizācijas žurnāls "Mīliet viens otru" 
Foto: Dajplusa.pl