Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Katedrāle.LV  Autortiesības

Autortiesības uz interneta portālu Katedrāle.lv un tajā atrodamajiem materiāliem (ja nav norādīts citādi) pieder Romas katoļu Baznīcas Liepājas diecēzei (Kurzemes bīskapijai), kas ir saskaņā ar Latvijas valsts likumdošanu reģistrēta reliģiska organizācija.

Portāls Katedrāle.lv ir oficiāls šīs organizācijas elektroniskais masu saziņas līdzeklis. Portāla darbību kontrolē redakcijas uzraudzības padome.

Ar šī portāla  starpniecību Kurzemes bīskapija vēlas sniegt autentisku Romas katoļu Baznīcas mācību un viedokli par dažādām mūsu dzīves norisēm sabiedrībā.

Katedrāle.lv veidotāji rūpējas, lai sniegtā informācija būtu precīza, tomēr, ņemot vērā, ka daļa no publicētās informācijas tiek piegādāta, pateicoties sadarbībai ar citiem informācijas avotiem, Katedrāle.lv negarantē informācijas precizitāti un neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanas iespējamajām sekām.

Iesūtot un publicējot informāciju portāla Katedrāle.lv lapās, jūs nododat Katedrāle.lv tiesības uz šīs informācijas publicēšanu, pārpublicēšanu, izplatīšanu, savukārt portāla Katedrāle.lv pienākums ir pasniegt iesūtīto informāciju, pievienojot tai autora vārdu, ja tāds ir uzrādīts. Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no Katedrāle.lv par iesūtītās informācijas izmantošanu, jo portāls Katedrāle.lv ir bezpeļņas projekts.

Katedrāle.lv ievietotās informācijas pārpublicēšana bez atbilstošām atsaucēm ir aizliegta. Publiskajā e-vidē (internets, vēstkopas (mailinglists), forumi utml.) informāciju drīkst pārpublicēt atsaucoties uz portālu, kā arī attiecīgi trešās personas resursā atrodajamam pārpublicējumam tiek pievienota atgriezeniska, skaidri saskatāma un darboties spējīga saite (link) uz oriģinālavotu.

Gadījumā, ja publikācija, kas atrodama portālā Katedrāle.lv, ir tulkojums no kāda cittautu resursa (mūsu sadarbības partnera), lūgums norādīt abus avotus - gan pirmavotu, gan portālu Katedrāle.lv kā tulkotāju.

Ja trešā persona neietilpst augstākminētajā komunikācijas līdzekļu jomā (ja esat radio, TV, drukātās preses u.c. mediju pārstāvji), lūgums sazināties ar redakciju par tālāko vienošanos. Ir iespējama auglīga sadarbība.

Katedrāle.lv publicētos attēlus drīkst kopēt, reproducēt, pārpublicēt, uzglabāt, arhivēt, pārsūtīt bez saskaņošanas ar portāla redakciju un bez atlīdzības izmaksas. Pārpublicējot fotoattēlu, obligāti pie tā jānorāda atsauci uz avotu Katedrāle.lv (internetā links).

Aizliegts izmantot Katedrāle.lv publicētās fotogrāfijas komerciālos nolūkos bez saskaņošanas ar redakciju. E-pasts  . Paldies par sapratni!