Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Priesteris Sergejs Dominiks Ivanovs OP ieguvis doktora grādu teoloģijā
21.01.2020 pl. 08:09
Gadu mija dominikāņu tēvam Sergejam Dominikam Ivanovam no Liepājas sv. Dominika klostera izvērtās ļoti saspringta. 2019. gada 10. decembrī viņš kārtoja pēdējos eksāmenus un tika pielaists pie promocijas darba aizstāvēšanas, bet 2020. gada 9. janvārī aizstāvēja doktordarbu.

Disertāciju par tēmu „Reliģiskās idejas Jūlija Aleksandra Studenta (1898-1964) audzināšanas modelī”  t. Sergejs Dominiks rakstīja priestera profesora Jāņa Kazimira Pšibilovska (Jan Kazimierz Przybyłowski) vadībā Kardināla Stefana Višiņska Universitātē Varšavā (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Bibliski-pastorālo studiju kursu šinī universitātē viņš pabeidza neklātienē laika posmā no 2012. gada līdz 2016. gadam. Licenciāta grādu teoloģijā ar specializāciju pastorālteoloģijā ieguva 2015. gadā 15. jūnijā, savukārt doktora grāds šajā disciplīnā viņam piešķirts 2020. gada 20. janvārī. Promocijas darbu augsti novērtēja recenzenti, bīskaps profesors Antonijs Dlugošs (Antoni Długosz) un profesore Anna Fideljus (Anna Fidelius), kā arī vēl citi septiņi praktiskās teoloģijas eksperti.

Darbā t. Sergejs apraksta J. A. Studenta piedāvāto audzināšanas teoriju un iesaka viņa izveidoto audzināšanas modeli atzīt par starpkonfesionālo kristīgās audzināšanas modeļa paraugu. Vienlaikus darba autors aizstāv sekojošas tēzes:

Reliģiskās audzināšanas atzīšana pedagoģijā ir nepieciešama, lai nodrošinātu personības harmonisku attīstību; Vispārējo cilvēcisko vērtību izpratnes padziļināšana notiek, audzinot kristīgajās vērtībās, tas sekmē kristīgās identitātes apziņu; Reliģijas praktizēšanu nedrīkst ierobežot vienīgi līdz privātās reliģiozitātes izpausmēm, jo tā izriet no cilvēka reliģiski-sabiedriskās dabas.

Atgādinām, ka pr. Sergejs Dominiks Ivanovs nāk no Latgales, skolas gadi pavadīti Balvos, vidusskola pabeigta un profesija iegūta Jaunaglonas lauksaimniecības skolā. Aglonas draudzē konvertējies katoļticībā, vēlāk iestājies dominikāņu jeb sprediķotāju ordenī. Klostera un intelektuālo formāciju saņēma dominikāņu klosteros Polijā: Poznaņā tika ievadīts klosterdzīvē, Varšavā studēja filozofiju (beigu darba tēma „Mīlestība un griba Rolo Meja (Rollo May) un Morisa Nedonseļa (Maurice Nédoncelle) atziņās”, Krakovā ieguva maģistra grādu teoloģijā ar specializāciju katehētikā un pedagoga kvalifikāciju (maģistra darba tēma „Sv. Urzulas Leduhovskas audzināšanas apustulāts”. Pastorālās kalpošanas pieredzi ir ieguvis klosteros Igaunijā, Lietuvā un Latvijā veicot garīdznieka un katehēta pienākumus. LPU RARZI lektors un katehēzes centra līdzstrādnieks no 2007.līdz 2017. gadam. 

Novēlam t. Sergejam sekmīgu kalpošanu Latvijas draudzēs un augstskolās.

Liepājas sv. Dominika klostera priekšnieks t. Pijus Eglinas OP