Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Latvijas Bīskapu konferences norādījumi attiecībā uz kapusvētku organizēšanu
09.06.2021 pl. 14:24
Ministru kabinets ar 2021. gada 1. jūnijā pieņēma grozījumus nosakot epidemioloģiskās drošība prasības dievkalpojumu norises vietās mirušo piemiņas dienās (kapusvētkos).

Ņemot vērā šo grozījumus Latvijas Bīskapu konference aicina ievērot šāds noteikumus:

Lai gan dievkalpojumi mirušo piemiņas dienās (kapusvētkos) tiek noturēti ārtelpas, lai nodrošinātu maksimālo piesardzību kapsētā un piegulošajā teritorijā stingri ir jāievēro vismaz divu metru distance un jālieto mutes un deguna aizsegi.

Distances neievērošana ir pieļaujama:

- starp personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā,

- starp vecākiem un viņu nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā,

- starp personām, kuras distancēšanās prasības nevar ievērot dienesta pienākumu dēļ.

Tāpat, atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem, ap ģimenes vai dzimtas kapavietām var pulcēties līdz 10 personām no divām mājsaimniecībām, ievērojot distanci (atstatus) no pārējām personām. 

Lai nodrošinātu mirušo piemiņas dienām veltīto dievkalpojumu apmeklētāju informēšanu par epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumiem, kas ir jāievēro dievkalpojuma norises vietā, draudzei sadarbībā ar kapsētas apsaimniekotāju visiem apmeklētājiem redzamā vietā novieto informāciju par epidemioloģiskās drošības un piesardzības prasībām, t. sk. distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu. Tāpat, lai izvairītos no drūzmēšanās, draudzei, kas notur mirušo piemiņas dienas dievkalpojumu, sadarbībā ar kapsētas apsaimniekotāju ir jānodrošina cilvēku plūsmas organizēšana un kontrole dievkalpojuma norises vietā.

Garīdzniekam un kalpojošajam personālam, kas ir iesaistīts dievkalpojuma noturēšanā, bet to nevada, mutes un deguna aizsegu lietošana ir obligāta visu dievkalpojuma laiku, savukārt garīdznieks, vadot dievkalpojumu savu amata pienākumu ietvaros, mutes un deguna aizsegu var nelietot.

Draudzei ir jāsadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģiskās drošības prasību nodrošināšanai.

Katedrāle.lv