Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Dievkalpojumi bez ierobežojumiem, ja visi dalībnieki vakcinēti vai Covid-19 pārslimojuši
23.07.2021 pl. 17:21
Laikā, kad Latvijā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 saslimstības rādītājs ir virs 20, bet nepārsniedz 120 inficētos uz 100 000 iedzīvotājiem, Tieslietu ministrija ziņo par drošības pasākumu ievērošanu reliģiskās darbības veikšanas vietās.

Šādā situācijā reliģiskās darbības veikšanas vietās (t.sk. dievkalpojumu, ko notur garīgais un kalpojošais personāls savu pienākumu ietvaros, laikā) jānodrošina vismaz desmit kvadrātmetru platība uz vienu apmeklētāju, pie ieejas labi redzamā vietā ir jāizvieto paziņojumi un informācija (arī angļu valodā un pēc vajadzībām citā apmeklētājiem saprotamā svešvalodā) par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu un tā kontroli (personālam jāseko līdzi), piesardzības pasākumiem, cilvēku veselības stāvokli, kā arī obligātu mutes un deguna aizsegu (turpmāk – sejas masku) lietošanu iekštelpās.

Izņēmums obligāti nodrošināmas platības ierobežojumam ir tikai gadījumos, ja visi klātesošie ir imunizēti (saņēmuši vakcīnu vai izslimojuši Covid-19) un uzrādīts sadarbspējīgs sertifikāts. Savukārt, noturot dievkalpojumu ārā (ārtelpās), arī ir nodrošināmas reliģiskās darbības veikšanas vietām noteiktās prasības un to uzraudzība atkarībā no izvēlētā drošas darbības režīma. Apmeklētāji var nelietot sejas maskas un, ievērojot drošu distanci un novēršot drūzmēšanos, arī vienam apmeklētājam nodrošināmās platības prasības nav obligātas.

Izņēmumi no visiem ierobežojumiem ir tai organizētai reliģiskās darbības veikšanai (pasākumam), uz kuru var attiecināt drošu epidemioloģisko režīmu (Pasākums uzskatāms par epidemioloģiski drošu, ja pilnīgi visi klātesošie atrodas no citiem norobežotā vietā un ir pārbaudīti sadarbspējīgi Covid-19 infekcijas pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāti), jo imunizētām personām nav pulcēšanās ierobežojumu. Ja kāds no apmeklētājiem ir jaunāks par 12 gadiem un bez kāda no sertifikātiem, tad pasākums ir uzskatāms par daļēji drošu, līdz ar ko visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro distancēšanās nosacījumi un iekštelpās jālieto sejas maskas. Sejas maskas drīkst nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam. Ja pasākums notiek ārtelpās, tad sejas maskas nav jālieto.

Attiecībā uz organizētajiem pasākumiem (t.sk. organizēto reliģisko darbību) informējam, ka tiem ir jānodrošina norobežoto vietu/teritoriju, gan apmeklētāju statusu pārbaudi, gan apmeklētāju skaita kontroli. Ja kaut viens apmeklētājs ir bez sadarbspējīga sertifikāta (epidemioloģiski nedrošs pasākums), tad pulcēties iekštelpās, lietojot maskas un ievērojot distancēšanās prasības, var tikai līdz 20 cilvēkiem, ārtelpās – līdz 50 cilvēkiem, ievērojot drošo distanci, un sejas maskas ārtelpās var nelietot. Ja visiem apmeklētājiem ir vismaz kāds no sadarbspējīgiem sertifikātiem (epidemioloģiski daļēji drošs pasākums), tad pieļaujamā pulcēšanās iekštelpās līdz 500 cilvēkiem un ārtelpās – līdz 1000. Savukārt, ja visi klātesošie ir imunizēti (epidemioloģiski drošs pasākums), tad ierobežojumu nav.

Kora dziedāšanai iekštelpās ir piemērojami vēl aizvien šādi nosacījumi: dziedāšana bez maskām tiek pieļauta tikai tad, ja visi dziedātāji ir imunizēti un atrodas vai nu atsevišķā noslēgtā vai norobežotā zonā no pārējiem (piem., apmeklētājiem), bet epidemioloģiski daļēji drošā režīmā klātesošie pasākuma dalībnieki lieto sejas maskas. Izņēmums ir drošais režīms, kad visi klātesošie ir imunizēti (tad ir bez ierobežojumiem). Ārtelpās dziedātājiem nav atsevišķas prasības ārpus tām, kas noteiktas jebkuram atbilstošas epidemioloģiskas drošības pasākumam.

Svētdienas skolu nodarbības atkal drīkst rīkot klātienē, ja mācības nav iespējams veikt attālināti, un ja tiek nodrošinātas prasības, kas ir izvirzītas vispārējās izglītības skolēnu papildu mācību pasākumiem. Tātad mācības iekštelpās var organizēt epidemioloģiski drošā vai epidemioloģiski daļēji drošā režīmā. Proti, epidemioloģiski daļēji drošā režīmā drīkst vadīt nodarbības ne vairāk kā 10 izglītojamiem grupā, lietojot sejas maskas (sejas maskas drīkst nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam), ievērojot 2 m distanci (papildus arī regulāri vēdinot telpu ik pēc 45 minūtēm vismaz 15 minūtes). Izglītojamo testēšanu neveic, ja izglītojamo skaits grupā nepārsniedz 5 izglītojamos. Covid-19 testu neveic arī imunizētās personas. Mācības ārtelpās var organizēt līdz 20 izglītojamiem grupā ar 2 m distanci un bez maskām. Izņēmums ir epidemioloģiski drošais režīms, kad visi ir imunizēti, jo tad nav ierobežojumu.

Bēres un kristības tiek organizētas atsevišķi noslēgtā telpā vai teritorijā organizētām grupām. Ja pilnīgi visi ir imunizēti, gan telpās, gan āra pasākumā visiem dalībniekiem tiek atcelti epidemioloģiskās drošības ierobežojumi, jo pasākums norit epidemioloģiski drošā režīmā. Savukārt, ja kāds no apmeklētājiem ir jaunāks par 12 gadiem un nav vakcinēts vai pārslimojis Covid-19, tad pasākums ir uzskatāms par daļēji drošu, līdz ar ko visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro distancēšanās nosacījumi un iekštelpās jālieto sejas maskas. Pārējos gadījumos bērēs un kristību ceremoniju noturēšanā iekštelpās ir nedrošais režīms, tādēļ jālieto sejas maskas, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam, vienlaikus pulcējoties līdz 20 cilvēkiem, bet ārtelpās atļauts pulcēties līdz 50 cilvēkiem, neskaitot personas, kas tieši saistītas ar ceremonijas nodrošināšanu.

Laulību ceremonijas tiek organizētas atsevišķi noslēgtā telpā vai teritorijā organizētām grupām un ir paredzēti šādi norises varianti:
1) visi ir imunizēti (epidemioloģiski drošs pasākums) – bez ierobežojumiem;
2) ja visi dalībnieki ir vismaz negatīvi testēti (epidemioloģiski daļēji drošs pasākums) – iekštelpās var pulcēties ne vairāk kā 500 personas (ar maskām), bet ārtelpās – ne vairāk kā 1000 personas, nodrošinot distancēšanos un novēršot drūzmēšanos;
3) ja kādam dalībniekam ir nezināms statuss (epidemioloģiski nedrošs pasākums) – iekštelpās var pulcēties ne vairāk kā 20 personas (ar maskām), bet ārtelpās – ne vairāk kā 50 personas, neskaitot pasākumā iesaistītos darbiniekus, kā arī novēršot platības uz katru personu.

Mirušo piemiņas dienu (kapusvētku) dievkalpojumos ir jāievēro vismaz 2 m distance starp dažādām mājsaimniecībām, ārtelpās ap ģimenes kapavietām pulcēties var līdz 50 cilvēki, iekštelpās lieto maskas un pulcējas līdz 20 cilvēkiem.

Lai nodrošinātu apmeklētāju informēšanu par epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumiem, kas ir jāievēro norises vietā, reliģiskās organizācijas sadarbībā ar kapsētas apsaimniekotāju visiem apmeklētājiem redzamā vietā novieto informāciju par epidemioloģiskās drošības un piesardzības prasībām, kā arī sadarbībā ar attiecīgās teritorijas apsaimniekotāju veic cilvēku plūsmas kontroli dievkalpojuma norises vietā.

Ikviens joprojām ir aicināts īpaši izvērtēt riskus pirms apmeklēt publiskās vietas, t.sk. dievkalpojumus. Visas draudzes un pasākumu apmeklētāji ir aicināti ievērot aktuālās epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasības un atbildīgi izturēties pret tām, turpinot ievērot maksimālu piesardzību.

Īpašas rūpes un uzmanību aicinām pievērst riska grupās esošiem tuviniekiem (seniori, bērni, pacienti ar onkoloģiskām slimībām un citām hroniskām slimībām, kuras pazemina organisma imunitāti un spēju pretoties Covid-19) īpaši gadījumos, ja šie cilvēki nav vakcinēti, izvērtējot arī alternatīvas viņu klātienes dalībai pasākumā, aizstājot klātbūtnes iespaidu, piemēram, ar videozvaniem no norises vietas vai atsevišķu sanākšanu mājsaimniecības ietvaros, lai riska grupās esošie pasākumus pavadītu pēc iespējas drošāk.

Atgādinām reliģisko organizāciju pienākumos sadarboties ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģiskās drošības prasību nodrošināšanai, kā arī darbību norisē patstāvīgi parūpēties par lietoto priekšmetu un virsmu dezinfekciju.

Papildus vēršam Jūsu uzmanību, ka visām izmaiņām attiecībā uz epidemioloģiskās drošības prasībām ir iespējams sekot līdzi Valsts kancelejas apkopojumos par pasākumu norises prasībām, kā arī aicinām visas draudzes publiski informēt draudzes locekļus par jauniem ierobežojumiem un nepieciešamību ievērot epidemioloģiskās drošības prasības, nodrošinot maksimālu piesardzību, savukārt jebkādu pretrunu, šaubu vai neatrunātos gadījumos priekšroku dot piesardzības principam. Savukārt informatīvais atbalsts pieejams arī pa tālruni 8345.

Tieslietu ministrija