Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Svētās ģimenes galva, lūdz par mums!
11.03.2023 pl. 20:17

Līdz ar to, ka 19. marts, diena, kad Baznīcā svinam svētā Jāzepa svētkus, šogad iekrīt svētdienā, tie tiek pārcelti uz 20. martu. Arī novennas sākums Marijas laulātā drauga godam pārceļas par dienu un iesākas 11. martā.

Novenna ir deviņu dienu lūgšana, kas cieši saistīta ar neatlaidību un tiekšanos pēc pilnības. Vārds novenna ir cēlies no latīņu vārda "novem", kas nozīmē "deviņi". Deviņu dienu lūgšanas izcelsme ir meklējama Svētā Gara atnākšanas notikumā Vasarsvētkos. Tā bija pirmā novenna Baznīcas vēsturē, un šajā lūgšanā atklājas mācekļu vienprātība, paklausība un mīlestība uz Kristu.

Novenna var būt gan speciāli šim laikam izveidota lūgšana, gan ietvert tādas zināmas lūgšanas kā Rožukronis, litānija vai citas un kas atbilst katrai dienai deviņas dienas pēc kārtas.

Liepājas katoļu katedrālē, kuras debesu aizbildnis ir svētais Jāzeps, sākot ar 11. martu, Kristus audžutēva svētki tiks gaidīti ar ikdienas litāniju sv. Jāzepa godam pēc Sv. Misēm.

Atbilstošas lūgšanas var atrast grāmatiņā "Novennas".

Svētā Jāzepa litānija:

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!                                                                 
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums!  
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!  
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!  
 
Svētā Marija, lūdz par mums!                                                                            
Svētais Jāzep,   
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,  
Patriarhu gaisma, 
Dievmātes līgavainis,
Pestītāja aizbildnis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs, 
Dieva Dēla uzturētājs, 
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Kristus kalps,
Pestīšanas kalps,
Svētās ģimenes galva, 
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs, 
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs, 
Svētais Jāzep, gudrības piemērs, 
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,   
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,   
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,   
Pacietības spoguli, 
Nabadzības mīlētāj,   
Strādnieku priekšzīme,   
Mājas dzīves košums,   
Jaunavu sargs,   
Ģimenes atbalsts,
Palīgs grūtībās,   
Nelaimīgo iepriecinātājs,   
Slimnieku cerība,
Bēgļu aizbildnis,
Noskumušo aizbildnis,
Nabagu aizbildnis,   
Mirstošo gādnieks,   
Biedinājums ļauniem gariem,   
Svētās Baznīcas aizstāvis,   
 
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
 
V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.
 
Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.