Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Theobalt semināri par tradicionālo Baznīcu lomu un atbildību migrācijas procesā
14.03.2005 pl. 23:11

Marika Zelča-Čerāne,
Theobalt kontaktpersona no Romas katoļu Baznīcas Latvijā

Theobalt (saīsinājums no ‘teoloģija Baltijas jūras reģionā’) ir starptautisks neformāls tīkls, kas apvieno kopskaitā divdesmit Baznīcas, kas pārstāv trīs galvenās kristīgās tradīcijas, proti, Romas katoļu, luterisko un  pareizticīgo, valstīs ap Baltijas jūru.

Šī tīkla izveide ir aizsākusies 1980. gadā. Tīkla mērķis ir stiprināt savstarpēju saprašanos un attiecības starp šīm Baznīcām, stiprināt demokrātiju un mieru un dot Baznīcu ieguldījumu reģiona sabiedriskās un kultūras dzīves attīstībā. Šis mērķis tiek īstenots ar dažāda veida neformālu kontaktu, tikšanos, konferenču, semināru organizēšanu, kā arī apmaiņas programmām starp draudzēm.

Šobrīd Theobalt ir uzsācis plašu starptautisku projektu “Personu brīva pārvietošanās – iespējas un izaicinājumi Eiropas Savienības integrācijas procesā Baltijas reģionā. Baznīcu loma un atbildība”. Nepieciešamība organizēt šādu projektu ir saistīta ar to, ka Baltijas jūras reģionā ir gan vecās ES dalībvalstis - Dānija, Somija, Vācija, Zviedrija, gan arī jaunās – Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija. Vietējo iedzīvotāju attieksme pret ES paplašināšanos un robežu atvēršanu saistās gan ar jaunām iespējām, gan ar bailēm un bažām – reālām vai tikai iedomātām. Baznīcu kopīgi uzsāktais projekts ir vērsts uz to, lai noskaidrotu,  kā jaunā situācija ietekmē cilvēkus vienotajā, bet dažādos ekonomiskos līmeņos esošajā Eiropā. Tā kā šī projekta iniciatīva nāk no Baznīcām, tad projekta gaitā tiks analizēta brīvu personu pārvietošanās tieši garīgo vērtību skatījumā un uzmanība tiks pievērsta tādām vērtībām kā solidaritāte, personas cieņa un gods. Projekts mēģinās noskaidrot, kā oficiālajos ES dokumentos deklarētās vērtības izpaužas paplašinātās Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvē. Projekts paredz arī apzināt, kādu ieguldījumu Baznīcas varētu dot vispārcilvēcisko vērtību uzturēšanai laikā, kad Eiropas Savienības robežas ir paplašinājušās un radušies gan jauni izaicinājumi un iespējas, gan samilzušas savlaicīgi nerisinātas problēmas, kas radījušas bailes, neuzticēšanos un aizdomīgumu.

Šī tēma dažādos aspektos ir nozīmīga visām Baznīcām, kas atrodas Baltijas jūras reģionā. Piemēram, Baltijas jūras dienvidu krastā aktuāla tēma ir par poļu tautības migrantiem Vācijā, kuri ir gatavi strādāt par salīdzinoši zemām algām un nelegāli, Skandināvijas valstīs -  Baltijas valstu un Krievijas sieviešu nelegāla tirdzniecība un izmantošana,  bet austrumu krastā – jautājums par vēsturisko patiesību kā pamatu patiesai integrācijai un izlīgumam starp dažādām tautām Baltijas valstīs. Pašlaik projekta ietvaros tiek organizēti reģionāli semināri un konferences vai nu nacionālā mērogā, vai arī kopīgi starp vairākām kaimiņu valstīm. 

Latvijā ir paredzēti trīs semināri par migrācijas problēmām Latvijā un Baznīcu lomu un atbildību šajā procesā. Viens seminārs jau ir noticis Latgalē - 4. un 5. martā Višķos, otrs notiks Kurzemē - 18. martā Saldū Svētā Gregora skolā, bet noslēguma seminārs notiks Rīgā 1. aprīlī. Projekta ietvaros paredzēts arī ekumenisks dievkalpojums Rīgā Doma baznīcā par dažādu tautu mierīgu sadzīvošanu un līdzāspastāvēšanu Latvijā.

Latvijā organizētajos semināros ir paredzēts nolasīt vairākus referātus par dažādiem migrācijas aspektiem un tos apspriest, piedaloties vietējiem iedzīvotājiem, lai tādā veidā izgaismotu konkrēto situāciju dažādos Latvijas reģionos un palīdzētu apzināt šo problēmu Latvijā kopumā. Ir paredzēts, ka semināros piedalīsies arī vairāku sabiedrisko un reliģisko organizāciju pārstāvji, valdības un vietējo pašvaldību amatpersonas un politiķi.

Semināros referātu par migrācijas teoloģiskajiem aspektiem lasīs Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskapa vietnieks mācītājs Pāvils Brūvers. Ar migrācijas sociālajiem aspektiem iepazīstinās Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Repatriācijas nodaļas vadītājs Juris Dombrovskis, ar migrācijas cilvēktiesību aspektiem – Valsts Cilvēktiesību biroja vadītājs Olafs Brūvers. Savukārt, vēsturnieks Ilmārs Mežs stāstīs par migrācijas vēsturiskajiem aspektiem, bet Eiropas Parlamenta deputāts Guntars Krasts par migrācijas politiskajiem aspektiem.

Vietējo semināru rezultāti tiks ņemti vērā starptautiskā un starpkonfesionālā gala konferencē Theobalt-VI, kas tradicionāli notiks Visbijā, kas atrodas Gotlandes salā  Baltijas jūras vidū, no 2005.gada 19. līdz 22. maijam. Paredzams, ka Theobalt-VI gala dokuments tiks tālāk virzīts iesniegšanai Eiropas Parlamentā. Šī konference būs turpinājums iepriekšējai  konferencei Theobalt-V, kas notika 2001. gada pavasarī, tās tēma bija “Baznīcas ap Baltijas jūru un to ieguldījums reģionā pārmaiņu laikā”.

Latvijā Theobalt projektu organizē Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca, Latvijas Pareizticīgo Baznīca un Latvijas Baptistu draudžu savienība sadarbībā ar Valsts Cilvēktiesību biroju un Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, kā arī Eiropas Baznīcu konferenci (Conference of European Churches). Eiropas Baznīcu konference apvieno 126 Baznīcas un 43 saistītas organizācijas no visas Eiropas. Šīs organizācijas locekle ir arī Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca. Romas katoļu Baznīca nav Eiropas Baznīcu konferences locekle, bet cieša sadarbība notiek starp Eiropas Baznīcu Konferenci un Eiropas Bīskapu konferenču padomi (Council of European Bishops’ Conferences), kura pārstāv katoļu bīskapus. Romas katoļu Baznīca šajā projekta posmā Latvijā piedalās novērotāja statusā.

Marika Zelča-Čerāne,
Theobalt kontaktpersona no Romas katoļu Baznīcas Latvijā.

  • Informācijai -
    Par Theobalt vairāk var uzzināt interneta mājas lapā www.theobalt.org. Pastāv arī līdzīgs neformāls jauniešu tīkls BIEN (Baltic Intercultural and Ecumenical Network), par ko tuvāk var uzzināt mājas lapā www.bienweb.org .
  • Seminārs Saldū -
    programma