Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Skolotāju seminārs Liepājas katoļu pamatskolā
01.04.2005 pl. 22:42

Sagatavoja Iveta Kalniņa

Liepājas Katoļu pamatskolā š.g. 30.martā norisinājās Liepājas pilsētas skolu direktoru vietnieku mācību darbā pieredzes seminārs.

Seminārs sākās ar iepazīšanos ar abām skolas ēkām, jo skola 11 darbības gados ir ļoti izaugusi: ir izveidoti jauni kabineti, skolas 1. stāvs pielāgots skolēniem ar kustību traucējumiem. Pirmajā skolas pastāvēšanas gadā skolā mācījās 12 skolēni un tos izglītoja 4 pedagogi, šogad skolā jau mācās 107 skolēni un tos izglīto 18 pedagogi.

Liepājas pilsētas skolu direktoru vietniekus mācību darbā ar ierašanos Liepājas Katoļu pamatskolā sveica Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu draudzes bīskaps Vilhelms Lapelis. 

Skolas prezentāciju vadīja skolas direktora vietniece mācību darbā Iveta Kalniņa un vietniece audzināšanas darbā Dina Vičiule.

Ar katru gadu skolas iespējas kļūst arvien plašākas. Kā būtiskākās tika minētas:

 • Kristīgo vērtību iedzīvināšana skolas ikdienā.
 • Skolēnu skaits klasē nepārsniedz 16.
 • Individuāls darbs ar skolēniem.
 • Labvēlīga skolas psiholoģiskā vide.
 • Skolā var mācīties bērni arī ar īpašām vajadzībām, bērni invalīdi.
 • Cieša sadarbība ar vecākiem.


Semināra tālākā gaitā skolas mācību pārzine Iveta Kalniņa dalījās pieredzē par:

 1. mācību stundu izvērtēšanas principiem un rezultātu apkopojumu,
 2. mācību sasniegumu uzskaites datu bāzes veidošanu,
 3. skolēnu izpēti,
 4. un sistēmu darbā ar bērniem ar speciālajām vajadzībām.

Tika uzsvērts, ka pats svarīgākais skolas darbā ir saskatīt katra skolēna individuālo izaugsmi. Skolotāju uzdevums ir panākt, lai katrs skolēns mācītos maksimāli atbilstoši savām spējām un varēšanai.

Semināra noslēgumā par aktualitātēm  izglītības jomā ziņoja Liepājas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste skolu jautājumos Maija Bergmane un priekšnieces vietniece ped. jautājumos Alda Ķestere.


LIEPĀJAS KATOĻU PAMATSKOLA PIEDĀVĀ APGŪT:

 • Vispārējās pamatizglītības programmu.
 • Skolā, papildus pamatizglītības programmai, skolēniem ir iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības:
  • Koris – 1.-9.kl.
  • 1.-4. kl. skolēniem - Programma bērnu attīstībai, kurā ir iekļautas angļu valodas, datorzinību, pirkstiņdarbu, vingrošanas nodarbības un Bībeles studija.
  • 4.un 5. kl. skolēniem - krievu valoda.
  • 8. klasei - vācu valoda.
 • interešu izglītības ietvaros piedāvā mācīties:
  • Franču valodu,
  • Apmeklēt interkrosa nodarbības,
  • Ģitārspēli,
  • Ansambli.

Sagatavoja Iveta Kalniņa

~ ~ ~