Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Sirdsapziņas audzināšana
14.02.2008 pl. 08:02

Jezuītu tēvs Jāzeps Augustīns

Tas tiesa, ka mana dzīve ir intensīva, dinamiska, reizēm man pat šķiet, ka šim dinamiskumam piemīt pārāk daudz entu­ziasma, bet es arvien atjaunoju savus spēkus, smeļot tos no pirmavota vai no dzī­vības avota, un dažreiz es rodu atpūtu lūgšanā... Var ieslēgties lūgšanā kā klostera cellē, lai pēc tam turpinātu ceļu jau ar svaigiem spēkiem un atjaunotu līdzsvaru.

Man šķiet, ka cilvēcisko spēku vislabā­ko daļu aprij bailes – cilvēki baidās, lai pārāk daudz no sevis neiedotu citiem. Kad pēc ļoti ilgas un nogurdinošas piepū­les, kas patiesībā nekad nebeidzas, mēs esam izlauzuši ceļu līdz pirmavo­tam, kuru es gribu saukt par Dievu, un kad parūpēsimies par to, lai šis ceļš pie Dieva paliek atvērts un ne ar ko neaizblo­ķēts, to, savukārt, varam panākt tikai ne­mitīgā „darbā ar sevi”, tad šajā avotā mēs aiz­vien atjaunojam spēkus, un mums vairs nav pamata baiļoties, ka izšķiežam pā­rāk daudz enerģijas.

(Etty Hillesum)


Lai mēs varētu nopietni un patiesi iz­vērtēt savu dzīvi un visu, kas tajā notiek, ir nepieciešama labi audzināta sirdsapziņa, jo tikai tad, balstoties uz Dievu un Viņa likumu, mēs varam atklāt objektīvu patie­sību savos iekšējos pārdzīvojumos un visā uzvedībā jebkurā dzīves jomā. Tā kā mēs esam ticīgi cilvēki, tad mums jāie­vēro Dieva likumi un morāles prasības visās dzīves situāci­jās un lietās.

Kas tad ir sirdsapziņa? Tas ir iekšējais „likums”, kuru cilvēks „nav sev devis pats, bet kuram jāpaklausa. Šo sirdsapziņas balsi, kas nemitīgi mudina viņu mīlēt, darīt labu un izvairīties no ļauna, attiecīgajā brīdī cilvēks dzird atskanam dziļi savā sirdī (..) Šis likums cilvēka sirdī ir Dieva ierak­stīts (..). Sirdsapziņa ir visnoslēpumai­nākā un svētākā vieta cilvēkā, svētnīca, kurā viņš ir vienatnē ar Dievu un var sa­dzirdēt Viņa balsi.” (Vatikāna II koncils, Gaudium et spes, 16)

Kar­dināls Džons Henrijs Ņūmens saka: „Sirdsap­ziņa ir mūsu gara likums, kurš tomēr ir pārāks par mūsu garu; šis likums izvirza mums noteikumus, norāda uz mū­su at­bildību un pienākumu, bažām un cerību. (..) Sirdsapziņa vēstī par To, kurš gan dabiskajā, gan pārdabiskajā pasau­lē uz­runā mūs cauri aizsegam, māca un vada mūs. Sirdsapziņa ir pati pirmā no visiem Kris­tus palīgiem.”

Šodien it īpaši svarīga ir skaidra un nepārprotama mācība par sirdsapziņu, jo mūsdienu civilizācija atrodas aizvien pieau­gošā ētiskā un morālā relatīvisma ietek­mē. Lai cilvēks spētu vadīties pēc sirds­apziņas, viņam jāzina, kas ir tās bū­tība, kādus pienākumus sirdsap­ziņa viņam uzliek, kā var audzināt un veidot sirdsap­ziņu un kādus kritērijus jāņem par pamatu, lai atšķirtu sirdsapziņas briedu­ma pakā­pes u.c. Gadījumā, ja cilvēks ig­norē sirdsapziņas audzināšanas nepie­ciešamību, viņa ticības pieredze kļūst aiz­vien pavir­šāka un seklāka. Tikai pateico­ties jūtīgai sirdsapziņai, cilvēks var „iegūt dzīves pār­liecību par Dieva eksistenci” (KBK, 46).

Mēs nevarēsim sasniegt harmoniskas un saticīgas attiecības savā starpā bez jūtīgas un labi audzinātas sirdsapziņas. Visvairāk tas attiecas uz to sfēru, kur cilvēkus saista savstarpēja atbildība: lau­lāto draugu un ģimenes cilvēku, kā arī draugu vidū vispār. Vai tad varam kādam uzticēties un ierādīt savā dzīvē svarīgu vietu tam, kas ir negodīgs un igno­rē savu sirdsapziņu? It īpaši mūsdienu situācijā ir svarīgi apzināties, ka atsevišķu cilvēku un ģimeņu attīstības priekšnotei­kums, kā arī atsevišķu tautu un visas cilvēces turp­mākais liktenis ir atkarīgs no taisnīgas, labi audzinātas cilvēku sirdsap­ziņas.


Sirdsapziņa un garīgā izzināšana

Sirdsapziņa, kas ir garīgās dzīves in­tegrālā sastāvdaļa, veidojas mūsos pakā­peniski un pamazām. „Cilvēkiem ir nepie­ciešama sirdsapziņas audzināšana, jo viņi ir pakļauti negatīvai ietekmei un, grēka kārdināti, tie var dot priekšroku pašu sprie­dumam un noliegt autoritatīvu mācību.” (KBK, 1783) Iekšējais morālais apjukums, nemākulība garīgās izzināšanas proce­sā un līdz ar to arī haoss izvēles nepiecie­šamības momentā rodas tieši tāpēc, ka trūkst jūtīgas un labi audzinātas sirdsap­ziņas. Ne tikai reliģiskajā ziņā, bet arī visās laicīgajās lietās izšķiroša loma ir labai un tīrai sirdsapziņai. „Jebkurai cilvē­ka rīcībai, arī laicīgajās lietās, ir jābūt pa­kļau­tai Dieva varai” (Lumen gentium, 36).

Te būtu vietā atcerēties sv.Augustīna pamudinājumu: „Arvien atgriezies pie sa­vas sirdsapziņas, iztaujā to! Ieskatieties sevī, brāļi, it visā, ko darāt; atcerieties, ka Dievs ir jūsu Liecinieks.” Pateicoties uzti­cīgai un dāsnai lūgšanai, kas balstās uz Dieva vārdu, mēs varam saklausīt „iekšē­jo balsi”, ar kuras palīdzību Dievs izvērtē mūsu domas un ilgas, izjūtas un rīcību. „Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs, un asāks par katru divasmeņu zobenu. Tas spiežas cauri, kamēr pāršķir dvēseli un garu, tāpat locekļus un smadzenes. Tas ir domu un sirdsapziņas tiesnesis. Un Viņa vaiga priekšā nav apslēpts neviens radījums, bet Viņa acīm viss ir kails un atklāts; mums jādod Viņam norēķins” (Ebr 4, 12-13). Ka­toļu Baznīcas Katehisms apliecina, ka „Dieva Vārds izgaismo mūsu soļus. Mums to dziļi jāpieņem ticībā un lūgšanā un jāīs­teno dzīvē. Tādā veidā notiek sirdsapzi­ņas audzināšana.” (KBK, 1802)

Sirdsapziņa jeb Dieva balss nebūt nav garantija, lai nodrošinātu Dieva „intere­ses” cilvēkā, gluži otrādi, tā ir garantija, kas nodrošina paša cilvēka „intereses” – lai viņa dzīve būtu sakārtota un viņš varētu kļūt laimīgs šeit virs zemes, kā arī mūžībā. Cilvēks, kurš rīkojas pret savu sirdsap­zi­ņu, iet uz destrukciju (sabrukumu), nereti kļū­dams par posta cēloni sev un arī citiem. Šī iemesla dēļ Katoliskās Baznīcas kate­hisms stingri ak­centē, ka „ikvienam ir sva­rīgi ieklausīties sevī, lai sadzirdētu savas sirdsapziņas balsi un sekotu tai. Šī tiek­šanās pēc iek­šējās sakoptības ir nepie­ciešama vēl jo vairāk tāpēc, ka savā dzīvē mēs bieži no­kļūstam situācijās, kurās esam neapdo­mīgi, neanalizējam savu rīcību un neie­skatāmies sevī”. (KBK, 1779)


Sirdsapziņa ir Dieva mīlestības balss

„Ikvienam ir pienākums ievērot šo liku­mu, kas atbalsojas sirdsapziņā un kas tiek izpildīts, ja mīlam Dievu un savu tu­vāko.” (KBK, 1706) Tātad sirdsapziņas balss nav kaut kādas bezpersoniskas „iekšējās instances” impulss, nedz arī „superego” reakcija, tā ir Personas balss – Dieva Tēva balss, kas ir Mīlestība. Viņš uzslavē savus bērnus, kad tie dara labu, bet brīdina un soda, kad tie dara ko ļaunu. Mēs varētu teikt, ka sirdsapziņas balss ir paša Dieva „pazemīgs lūgums”, lai cil­vēks paliktu uzticīgs Viņa mīlestībai. „Gudrs cilvēks, ieklausoties morāliskajā sirdsap­ziņā, var saklausīt runājam Dievu.” (KBK, 1777)

Dieva balss mūsu sirdī, sirdsapziņas balss ir žēlastība. Ja mēs atgādinām un uzsveram katra cilvēka pienākumu ieklau­sīties savā sirdsapziņā, tad mēs nedrīk­stam arī aizmirst, ka sirdsapziņa ir mūsu Radītāja mīlestības dāvana, kas ir do­māta radībai, apveltītai ar brīvu gribu un saprātu. „Sirdsapziņas balss” mūsos nav vienīgi „Dieva likuma” balss, pirmkārt un galvenokārt, tā ir mīloša Tēva balss, kas runā uz saviem bērniem. Dieva mīlestība vienmēr ir Dieva likuma pēdējais arguments. Ļoti daudziem cilvēkiem iekšējais šķērslis ir tas, ka viņi atdala Dieva likumu no Dieva mīlestības. Līdz ar to Dieva liku­mus un baušļus viņi uztver kā pavēli un aizliegumu, kas tiek cilvēkam uzspiesti, nerēķinoties ar viņa brīvību, viņa perso­nīgām vajadzībām un vēlmēm. Un bieži gadās arī tā, ka, apslāpējot savu sirds­apziņu, viņi bēg no Dieva mīlestības.

Pats svarīgākais ir tas, ka caur sirdsap­ziņas balsi atklājas Dieva mīlestība uz mums. Tā ir Dieva „pazemīgs lūgums”, lai mēs ar mīlestību atbildētu Viņa mī­lestībai. Dievs vēlas, lai Viņa mīlestība iedvesmotu visu mūsu dzīvi, tāpēc Viņa prasība ir tik kategoriska: Mīli Kungu, savu Dievu, no visas sirds un no visas dvēse­les, ar visu prātu un ar visu spēku (Mk 12, 30; sal. Atkārtotā likuma gr. 6, 5). Dieva balss ir aicinājums būt atbildīgam, savu­kārt, būt patiesi atbildīgam nozīmē atbildēt ar mīlestību uz Dieva mīlestību.

Ar savu paklausību Dievam mēs aplie­cinām savu mīlestību uz Viņu. Mūsu mī­lestība nāk no tīras sirds, labas sirdsap­ziņas un neliekuļotas ticības” (1 Tim 1, 5). Ķempenes Toms mudina uz tik lielu Die­va mīlestību un uzticību sirdsapziņas bal­sij, kas palīdzētu neatkāpties pat nāves priekšā: „Ja tev būtu tīra sirdsapziņa, tu pat no nāves nebītos. Ir labāk izvairīties no grēka nekā bēgt no nāves. Ja tu šodien vēl neesi sagatavojies, vai tad rīt būs daudz labāk?”

Ignorējot sirdsapziņu, kas ir Dieva balss mūsos, mēs ignorējam arī Dieva mīles­tību. Un ne tikai – mēs faktiski atraidām Dieva mīlestību, tas arī ir cēlonis stāvok­lim, kad mēs izjūtam tukšumu, bailes, dusmas un jēgas trūkumu. Mīlestības pret-stats ir bailes. Visur, kur cilvēkiem trūkst labas un taisnīgas sirdsapziņa, parādās bailes, dusmas un varmācība. Par cilvē­kiem, kas rīkojas vardarbīgi, mēdz teikt, ka viņiem ir „izkropļota sirdsapziņa” vai ka viņiem vispār „nav sirdsapziņas”. Cil­vēks bez sirdsapziņas apdraud pats sevi, savus tuvākos un arī sabiedrību. Kad cil­vēki bez sirdsapziņas ieņem augstus posteņus, tad viņi apdraud ne tikai savu valsti un tautu, bet arī visu cilvēci. Divdesmitais gadsimts pieredzēja totalitāras sistēmas, kas to ļoti uzskatāmi pierādīja.

Atgūt jūtīgu sirdsapziņu var tikai tad, kad cilvēks meklē izeju no savu baiļu un maldu stāvokļa, grib atrast patiesu jēgu savai dzīvei. Vēl ir nepieciešama atteikša­nās no jebkuras varmācības formas, no hedonisma un jebkuras citas morālās ne­kārtības izpausmes domās, kā arī visā uzvedībā un rīcībā. „Jo vairāk pārsvaru gūst taisna sirdsapziņa, jo vairāk atsevišķi cilvēki un cilvēku grupas atturas no akla lēmuma un cenšas sevi saskaņot ar ob­jektīvajām morāles normām.” (KBK, 1794)

Tulkoja māsa Irēna
Žurnāls "Katōļu Dzeive"