Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Vēstījumi Tezé jauniešiem
30.12.2004 pl. 09:03

Avots: www.taize.fr

Pasaules vadošo garīdznieku un ANO ģenerālsekretāra novēlējumi gadskārtējās jauniešu tikšanās dalīnbiekiem Lisabonā.

Dārgie jaunieši, Pāvests labprāt caur lūgšanu pievienojas jums visiem, kas esat pulcējušies Lisabonā pēc Tezé kopienas iniciatīvas. Šo dienu laikā jums būs iespēja dzīvot tuvās attiecībās ar Kungu, gūt Baznīcas pieredzi kopā ar Portugāles kopienām, pateicoties par dāvanām, ko Kungs jums pasniedzis.

Lai būtu nelokāmi kristieši, jūs esat aicināti atgriezties pie ticības avotiem, lai atklātu Dieva noslēpuma dziļumu. Šīs zināšanas jums palīdzēs mīlēt Kristu, kalpot viņa Baznīcā un liecināt par viņu pasaulē, tur, kur esat sūtīti. Tāpat jauniešu starpā jūs gūstat vienotības pieredzi, kas ir garīgās dzīves un brālības pamats. Kad būsiet devušies mājupceļā, kļūstiet arvien vairāk miera un vienotības veidotāji! Pilsēta, kurā jūs atrodaties, Lisabona, ir atvērta pret pasauli. Kaut jūs arī spētu būt atvērti pret saviem brāļiem no atšķirīgām kultūrām, lai veidotu planētu par arvien brālīgāku sabiedrību!

Uzticot jūs Fatimas Dievmātes, Kristus Mātes un Baznīcas Mātes, aizbildniecībai, Svētais tēvs sirsnīgi dāvā jums, kā arī Tezé kopienai, cilvēkiem, kas ir organizējuši šo tikšanos, kristiešu kopienām un ģimenēm, kas jūs uzņems, savu apustulisko svētību. 

Pāvests Jānis Pāvils II

~~~

Dārgie draugi no Tezé un jaunieši no visas pasaules, arī šogad jūs esat ieradušies no visas Eiropas un citiem kontinentiem, lai svinētu mieru, harmoniju un saskaņu tautu starpā. Apvienoto Nāciju Organizācijas vārdā un pats savā vārdā es vēlos jums nosūtīt vissirsnīgākos sveicienus sakarā ar šo jauno posmu «uzticības svētceļojumā uz zemes».

Šajā laikā, kad valda neskaidrība par mūsu pasaules nākotni, tāda tikšanās kā jūsējā mums ir uzmundrinājums un cerības zīme. Miera, taisnīguma un solidaritātes ideāls, kas jūs apvieno, ir arī Apvienoto Nāciju darbības pamatā visā pasaulē. Dienu pēc dienas ANO rīkojas, lai vērstu šo ideālu realitātē. Lai tas izdotos, mums vairāk kā jebkad agrāk ir nepieciešama visu, jo īpaši jauniešu, enerģija un līdzdalība. Tāpēc es priecājos par jūsu apņēmības degsmi. Jūs parādāt, ka ir iespējama labāka pasaule. Kad atgriezīsieties mājās, paturiet prātā šīs savstarpējas dalīšanās dienas un turpiniet nest pasaulei savu cerības un paļāvības vēsti. Kopā mēs varam likt notikt pārmaiņām un visu labumam būvēt miera un labklājības nākotni.   

Visi mani izdošanās vēlējumi jūs pavada šajā divdesmit septītajā jūsu ikgadējo tikšanos reizē.

ANO ģenerālsekretārs Kofi Annan

~~~

No Konstantinopoles Baznīcas, šīs godājamās un krustāsistās ekumēniskās patriarhijas, mēs tēvišķi un sirsnīgi sveicinām jauniešus, cerības nesējus, kas pēc Tezé brāļu aicinājuma pulcējas Lisabonā, lai liecinātu par cerību, kas ir mūsos.

Par spīti tautību, kultūru un konfesiju atšķirībām jūs esat sapulcējušies, dodot priecīgo un gaismas pilno vēsti par pestīšanu Kristū, kura Dzimšanu šajās dienās svinam. Jūs esat ieradušies vienā balsī pavēstīt un darbos apliecināt, ka kristietībai vēl ir daudz kas sakāms pasaulei, ka tai ir jāatklāj dzīves būtība un jēga.

Kristus un Evaņģēlijs mūs aicina uz garīgu revolūciju, lai turpinātu apustuļu un praviešu darbu, lai ar savu dzīvi atklātu, ka Dievs patiesi ir nācis pie mums, ka viņš pieņēma cilvēcisko dabu un mūs ar savu žēlastību dievišķoja, kā to uzsver svētais Atanāzijs Lielais, lai izstarotu viņa klātbūtni kā mīlestības, labvēlības, pacietības un piedošanas klātbūtni.

Mīļie kristīgie Eiropas jaunieši, sirsnīgi apsveicot jūs par to svaigumu, kas piemīt jūsu mīlestībai uz Kristu, un lūdzot viņu bagātīgi piešķirt jums savu svētību Jaunā 2005. gada laikā, mēs Konstantinopoles Baznīcā paliekam dedzīgos aizlūgumos par jums pie Kunga Jēzus, kas iemiesojās un atpestīja pasauli.

Konstantinopoles patriarhs Bartolomejs

~~~

Es esmu laimīgs, ka ticība Kristum, Glābējam, mīt tik daudzos jauniešos – dažādu zemju, tautību, kultūru un pienākumu jauniešos – jūsu satikšanās laikā.

Šādas tikšanās ir būtiskas šodien, kad mēs diemžēl redzam rietumu sabiedrību arvien vairāk attālināmies no kristīgajām vērtībām. No tā izriet, ka daudzi, galvenokārt jaunieši, zaudē savus garīgos un morālos ceļvežus un nokļūst strupceļā.

Kā jaunie kristieši jūs pārstāvat Eiropas Baznīcas nākotni, un daudz kas ir no jums atkarīgs. Es jūs aicinu necensties būt tādiem «kā visi», pielāgojoties tādas dzīves stilam, kas orientēta vienīgi uz tiekšanos pēc materiālajiem labumiem un baudām. Bez bailēm lieciniet par Kungu, un lai jūsu pūles ir kristīgās cerības cienīgas. Esiet pasaules gaisma! (Mt 5,14) Atcerieties, ka cerībai un mīlestībai, bez kurām cilvēka dzīve zaudē savu jēgu, ir jābūt nesaraujami saistītām ar ticību.

Koks nevar dzīvot bez saknēm. Tāpat sabiedrība, kas aizmirst savus pirmsākumus, zaudē dzīvību. Un cilvēks, kas pazaudē saikni ar Radītāju, pats sevi novēl ciešanām. Cilvēka dvēsele pēc savas dabas meklē Dievu, lai viņā atrastu savas eksistences jēgu. Viens no nedalītās Baznīcas varoņiem, Augustīns no Hiponas, ir teicis: «Tu mūs radīji sev, un mūsu sirds ir nemierīga, kamēr tā neatdusas tevī.»

Es novēlu, lai jūsu tikšanās ir šo vārdu apstiprinājums un atgādina, ka kristietība ir bijusi, ir un būs Eiropas civilizācijas pamats. Es ticu, ka Eiropas jaunatne, Kristus mīlestības iedvesmota, būs līdz galam spējīga izmantot savus talantus, lai kalpotu Dievam un tuvākajam.

Maskavas patriarhs Aleksejs II

~~~

Tas ir ļoti liels prieks – un ļoti liels pamudinājums – zināt, ka desmitiem tūkstošu jauniešu no daudzām valstīm tiek gaidīti Lisabonā uz šī gada Eiropas tikšanos.

Miera, vienkāršības, vienotības tēmas, kuras jūs pārdomāsiet, ir mūsu ticības sirdī. Brīdī, kad Dievs jūs ved dziļāk lūgšanā, lai vienotība jūsu starpā nostiprinās un lai vienkāršība, kas ir pēc Kristus attēla, aug jūsu dzīvēs kā pie Dieva svētajiem. Un, kad atgriezīsieties mājās, lai Gara spēks, kas jūs atjauno, ļauj jums arvien palikt Dieva miera nesējiem mūsu tik nemierīgajā pasaulē.

Kenterbērijas arhibīskaps Rovans Viljamss