Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Aborti un Svētā Komūnija
24.04.2009 pl. 13:18

Priesteris Oskars Jabloņskis OP

Apustuliskās signatūras Visaugstākā tribunāla (tā ir augstākā instance, uz kuru var atsaukties Baznīcas tiesu sistēmā, kas izskata lēmumus un lietas, ko noteikusi cita Baznīcas tiesa vai institūcija) priekšsēdētājs arhibīskaps Raimonds Burke apstiprināja, ka katoļticīgie, kuri publiski aizstāv abortu, nedrīkst pieņemt Sv. Komūniju.

Publiski – tas nozīmē, ka nostāja ir zināma vismaz diviem cilvēkiem, bet  to uzzināt var visi (vismaz teorētiski), piemēram, caur plašsaziņas līdzekļiem vai sarunām.

Arhibīskaps atgādināja, ka Romas katoļu Baznīcā nepastāv likums, ka ticīgajiem pienākas Sv. Komūnija. Komūnija ir Dieva mīlestības akts, kurā Kristus mums dāvā sevi caur savu Miesu un Asinīm. Katru reizi, kad dodamies saņemt Sv. Komūniju, mums jāapzinās savs necienīgums.

Komūnijas pieņemšana nāvīga grēka stāvoklī ir svētzādzība. Katehisms atgādina sv. Pāvila vārdus: „Kas necienīgi šo maizi ēdis vai dzers Kunga biķeri, tas noziegsies pret Kunga Miesu un Asinīm. Bet, lai cilvēks pats sevi pārbauda un tā lai ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera! Jo kas ēd un dzer necienīgi, tas, neizšķirdams Kunga Miesu, ēd un dzer sev tiesu. (1Kor 11,27-29) Tiem, kas apzinās, ka ir smagi grēkojuši, pirms iet pie Komūnijas, jāsaņem Gandarīšanas sakraments.” (KBK 1385)

Priesteri nedrīkst dalīt Komūniju tiem katoļticīgajiem, par kuriem publiski ir zināms, ka viņi atrodas jebkāda nāvīga grēka stāvoklī. Arhibīskaps Burke teica, ka tos, kuri publiski atbalsta abortus, ir jāpamāca, un viņi nedrīkst saņemt Komūniju, kamēr nemainīs savu nostāju. Komūnijas atteikšana ir „vispirms aiz rūpēm par šī cilvēka pestīšanu, atturot viņu no svētzādzības. Otrs, ne mazāk svarīgs, iemesls ir to cilvēku maldināšana, kas redz, ka Komūnija tiek sniegta politiķim, kas atbalsta abortus. Cilvēki var maldīgi padomāt, ka publiskā darbība, kuru veic šī persona, bet kuru visi atzīst par nopietnu grēku, būtībā nemaz nav tik nopietna, ja Baznīca tādai personai atļauj saņemt Sv. Komūniju.”

Jāpiebilst, ka saskaņā ar Baznīcas likumiem katoļticīgie, kuri tiešā veidā  ir saistīti ar abortu veikšanu (bez šo cilvēku līdzdalības aborts nenotiktu – viņi ir mudinājuši to veikt vai arī fiziski to veikuši), automātiski nonāk ekskomunikācijas (cilvēks ar savu rīcību sevi izslēdz no Baznīcas)  stāvoklī izdarītā nozieguma dēļ. (KBK 2272) Šis Baznīcas sods attiecas arī uz katoļticīgiem politiķiem un likumdevējiem, kas veicina abortus. Ekskomunikācija galvenokārt aizliedz piedalīšanos sakramentos un nedod iespēju tikt apglabātam katoļu ritā.