Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Benedikta XVI katehēze par Lielā gavēņa nozīmi (video)
09.03.2011 pl. 20:26

Aicinu jūs ņemt ļoti nopietni vērā šo gavēņa laiku, dzīvot to ticības garā un piedzīvot patiesu atgriešanos – sacīja Benedikts XVI Pelnu trešdienas vispārējā audiencē.

Katehēzes mācībā viņš pievērsās Lielā gavēņa tēmai. Pāvests skaidroja šī laika nozīmi un norādīja uz tā trīs raksturīgajiem aspektiem. Pasvītroja, ka esam aicināti no jauna atklāt savas Kristības žēlastību, caur kuru kļuvām par Dieva bērniem.

Raugoties no kristīgā viedokļa, katru savas dzīves mirkli varam uzskatīt par pestīšanai labvēlīgu laiku. Tomēr gavēnis tam ir īpašs. Tas mūs sagatavo Kunga Augšāmcelšanās svētku svinēšanai. Svētajos Rakstos daudzviet izskan aicinājums atgriezties. Benedikts XVI norādīja, ka šī gada Lielā gavēņa svētdienu lasījumi ir „spoža katehēze”, kas palīdz atklāt Kristības sakramenta žēlastības nozīmi. Tie mūs aicina atjaunot savu uzticību Kungam, pārstāt balstīties tikai uz saviem cilvēciskajiem spēkiem un pilnībā atdot sevi Dieva rokās.

Iesākot Lielo gavēni, Pelnu trešdienas liturģijas laikā uz ticīgo galvām tiek kaisīti pelni. Šis simbols mums atgādina, ka esam radība, atkarīgi no Dieva, grēcinieki, kuriem vajadzīga Dieva mīlestība. Vienlaikus tas ir aicinājums uz gandarīšanu un atgriešanos, lai, ik dienas nesot krustu, sekotu Kungam un kopā ar viņu panāktu dzīvības un mīlestības uzvaru – skaidroja pāvests. Viņš pasvītroja, ka gavēnis ir garīgs ceļojums un tā mērķis ir Lieldienas. Šajā laikā mēs pavadām Jēzu uz Jeruzalemi – Viņa ciešanu, nāves un augšāmcelšanās vietu. Svētais tēvs norādīja, ka šajā ceļā akcents liekams nevis tik daudz uz normu ievērošanu, kā uz pašu Kristus personu. Esam aicināti Viņu satikt, pieņemt un sekot Viņam. „Ja kāds grib man sekot, lai aizliedz pats sevi, ņem ik dienas savu krustu un seko man” – lasām sv. Lūkasa evaņģēlijā. Lai kopā ar Jēzu iemantotu augšāmcelšanās prieku, panāktu dzīvības, mīlestības un labā uzvaru, arī mums ik dienas jāņem savu krustu, skaidroja pāvests.

Benedikts XVI pasvītroja, ka tikai Dievs var izmainīt cilvēka sirdi. Tāpēc nepieciešams iet Jēzus skolā – īpaši gavēņa laikā ņemt dalību liturģijā. Svēto noslēpumu svinēšana nav tikai pagātnes notikumu atcere. Svētie Raksti bieži vien lieto vārdu „šodien”. Tas ir atslēgas vārds. Šodien Dievs atklāj savu likumu, šodien mums tiek ļauts izvēlēties starp labo un ļauno, šodien Dieva valstība ir mūsu vidū, šodien ir labvēlīgs laiks. Tāpēc dalības ņemšana liturģijā ir būtiski saistīta ar visu mūsu dzīvi. Mēs vienojamies ar Kristu, ieejam Viņa nāves un augšāmcelšanās noslēpumā, lai iemantotu dzīvību. Norādot uz Lielā gavēņa svētdienām paredzēto Svēto Rakstu lasījumiem, pāvests atgādināja, ka šis laiks ir cieši saistīts ar kristību. Kristības sakraments mūs atbrīvo no grēka un ļaunuma varas un dara mūs par Dieva bērniem.

Šis četrdesmit dienu ilgais liturģiskais periods saistās ar gavēni, žēlsirdības darbiem un lūgšanu – skaidroja Benedikts XVI. Atturēšanās no ēdieniem vai citām lietām ir ārējā zīme mūsu centieniem atmest ļaunumu un dzīvot saskaņā ar kristības aicinājumu. Savukārt žēlsirdība ir tā, kas svētdara gavēni, kas piešķir visam jēgu. Runājot sv. Augustīna vārdiem, pāvests norādīja, ka gavēnis un žēlsirdības darbi ir „divi lūgšanas spārni”. Tie palīdz lūdzējam vieglāk sasniegt Dievu. Gavēņa laiks ir īpašs lūgšanas, meditācijas un klusuma laiks. Baznīca zina, ka, tā kā esam vāji, mums ir grūti ievērot klusumu, lai nostātos Dieva priekšā. Mums ir grūti apzināties, ka mēs kā radības esam visā atkarīgi no Dieva, un kā grēciniekiem vajadzīga Viņa mīlestība. Tāpēc Lielā gavēņa laikā tā mūs aicina uz neatlaidīgāku un intensīvāku lūgšanu, kā arī biežāku un ilgāku Dieva Vārda meditāciju.

Audiences dalībniekus un visus ticīgos pāvests mudināja vērīgāk ieklausīties Kristus aicinājumā sekot Viņam, būt šajā ziņā izlēmīgākiem un dzīvot saskaņā ar kristības aicinājumu. Atbrīvojušies no vecā cilvēka un ietērpušies Kristū, varēsim cienīgi sagaidīt Lieldienas un priecāties par Viņa augšāmcelšanos. Uzrunājot poļu svētceļniekus, Benedikts XVI atgādināja, ka sekošana Kristum pa mīlestības ceļu ir saistīta ar upuriem. Tomēr esam aicināti to darīt. Lielais gavēnis ir īpaši labvēlīgs laiks savas saiknes ar Kristu nostiprināšanai.

Radiovaticana.org
Foto: Ekrānšāviņš


Video:
 Lielā Gavēņa sākumā pāvests saņem pelna krusta zīmi uz pieres