Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Svētrunas

Darīt labu jebkurā situācijā
23.09.2019 pl. 12:21
Apustuliskā nuncija Baltijas valstīs Petara Antuna Rajiča sprediķis Svētajā Misē, kas bija veltīta pirmajai gadadienai kopš pāvests Francisks apmeklēja Latviju. Dievkalpojums notika 22. septembrī Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē.

Dārgie brāļi un māsas Kristū!
Kopš esmu nozīmēts par apustulisko nunciju Latvijā un citās Baltijas valstīs, šī ir pirmā reize, kad ierodos pie jums šeit, Rīgā, lai svinētu Svēto Misi Svētā Jēkaba katedrālē. Es pateicos Dievam par iespēju būt šeit kopā ar jums un vadīt šīs svētdienas Euharistiju, ko vēlos upurēt par jums un visām Baznīcas Latvijā vajadzībām. Lai gan es vēl neesmu oficiāli uzsācis savu diplomātisko misiju Latvijā, jo vēl neesmu iesniedzis prezidentam akreditācijas vēstules, es nāku pie jums kā Svētā tēva ieceltais pārstāvis šajā lokālajā Baznīcā.

Vēlos sirsnīgi sveikt savus brāļus, arhibīskapus un bīskapus, kuri piedalās šajā Svētajā Misē, vispirms Rīgas arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču un palīgbīskapu Andri Kravali. Sirsnīgi sveicu Viņa Ekselenci Viktoru Stulpinu, Liepājas bīskapu un Bīskapu Konferences prezidentu. (Īpašu sveicienu sūtu Viņa Eminencei cienījamajam kardinālam Jānim Pujatam, Rīgas arhibīskapam emeritam) un visiem pārējiem klātesošajiem bīskapiem. Sirsnīgi sveicu arī visus šīs vietējās Baznīcas priesterus, konsekrētās personas, dažādu kongregāciju, institūtu un kustību pārstāvjus. Jums visiem, dārgie brāļi un māsas Kristū, es saku: mūsu Kunga Jēzus Kristus miers lai vienmēr ir ar jums!

Vispirms vēlos jums nodot sirsnīgus sveicienus no Svētā tēva un jums apliecināt viņa tuvību un pastorālās rūpes. Kad šī gada jūnijā Romā tikos ar pāvestu, viņš man personīgi teica, ka joprojām atceras savu pastorālo vizīti Baltijas valstīs 2018. gadā un uzsvēra, ka tās ir labas tautas, kuras pagātnē ir daudz cietušas. Pagājušā gada pastorālās vizītes garā Svētais tēvs vēlas, lai šī vietējā Baznīca Latvijā turpinātu vērst savu sirdi uz Dievu, un būtu drosmīga labos darbos, īpaši pret sabiedrības nabadzīgajiem un trūkumcietējiem, lai visi mūsos varētu atpazīt patiesus Kristus mācekļus un sekotājus. Tāpēc, dārgie brāļi un māsas, vēlos atkārtot svētā apustuļa Pāvila vārdus: mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva Tēva mīlestība un Svētā Gara kopība lai ir ar jums visiem (2 Kor.1:13).

Saņēmis ziņu, ka tikšu nominēts par apustulisko nunciju Baltijā, es nekavējoties sāku lūgt par jums visiem. Es lūdzu, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība pastāvīgi stiprinātu jūsu ģimenes un katru no jums. Kā tie, kas tic Kungam, esam iepazinuši Dieva Tēva mīlestību, kurš atklājās Jēzū Kristū, kas mūs atdzīvina, piešķir jēgu mūsu eksistencei un mudina mūs mīlēt citus tāpat, kā Dievs mūs mīl. Kā katoļi mēs visi esam aicināti būt par šīs mīlestības lieciniekiem, iedvesmojoties un esot Svētā Gara kopībā. Un tas atklājas mūsu mīlestībā uz vienu, svētu, katolisku un apustulisku Baznīcu; uzticīgi ievērojot tās gadsimtiem ilgo Maģistēriju, kā arī pāvesta, kurš būdams Romas bīskaps ir Kristus vikārs uz zemes un svētā Pētera pēctecis, mācību un lēmumus.

Atcerieties, ko pirms gada pāvests jums teica tieši šajā katedrālē: "Nepadodieties mazdūšībai un skumjām, nezaudējiet lēnprātību un vēl jo mazāk — cerību!" Šī iemesla dēļ pāvests, bīskapi un patiesībā visi priesteri un konsekrētās personas ir aicināti sludināt pestīšanas Labo Vēsti - Jēzus Kristus evaņģēliju, kas ir Dieva vārds, kas dod dzīvību, dara mūs laimīgus, iedvesmo un mudina darīt labu un izvairīties no ļaunā mūsu personiskajam, sabiedrības un visas pasaules, kurā dzīvojam, labumam.

Mēs dzīvojam pasaulē, kas nav pilnīga, dzīvojam grēka un ļaunuma seku jūgā. Diemžēl mēs neesam imūni pret sabiedrībā valdošā ļaunuma izpausmēm, un viegli varam nonākt apkārtējās vides un tās mentalitātes postošajā ietekmē. Dažreiz varam justies kā tas negodīgais pārvaldnieks, uz kuru Jēzus atsaucas šodienas evaņģēlijā, kuram jādod norēķins par savu pārvaldīšanu. Kad esam grūtībās un mums ir vajadzīga palīdzība, ir labi, ja varam paļauties uz draugiem. Neskatoties uz Evaņģēlijā minētā pārvaldnieka negodīgumu, Jēzus liek viņu par paraugu cilvēkam, kurš prot iegūt draugus arī ar savu negodīgi nopelnīto bagātību. Būtībā, pēc Jēzus teiktā, draugi ir svarīgāki par naudu, un tieši viņi ir veiksmīgas dzīves mēraukla.

Mēs visi esam tikai pārvaldnieki. Neesam saimnieki pat pār savu dzīvību: tā tiek saņemta no citiem un tiek nodota citiem. Diemžēl mēs bieži esam neuzticīgi pārvaldnieki, jo izkaisām no Dieva saņemtās dāvanas un Viņa talantus. Taču mums visiem ir norādīts ceļš uz izpirkšanu, un tas ir - darīt labu jebkurā situācijā. Dāvana nabagam, pat ja to ir devis zaglis, “sedz daudzus grēkus” (1 Pt 4:8). Labais vienmēr ir labs, jo tas jebkurā gadījumā ir labs. Jēzus akcentē šo domu: pat ja esi izdarījis ļaunu, izdzēs ļauno ar labo. Tevis dēļ kāds ir raudājis? Tagad sagādā kādam prieku! Esi kādu aplaupījis? Tagad kaut ko uzdāvini! Esi melojis? Tagad esi godīgs un saki patiesību! Dievam ir viena stratēģija: aizstāt ļauno ar labo, pat ar to, kas ir kalpojis ļauna darīšanai – ar negodīgi iegūtu bagātību. Tas tāpēc, ka labais ir nozīmīgāks. Labu graudu vārpa ir vairāk vērta nekā visas nezāles. Mēs nevaram kalpot Dievam un mamonai. Mamona ir elkdievju nauda, izsmiets evaņģēlijs, "nabagi, kas tiek pārdoti par sandaļu pāri" (Am 8: 6).

Kā kristieši un Jēzus sekotāji, esam aicināti būt godīgi nevis negodīgi, mīlēt patiesību un taisnīgumu un praktizēt to dzīvē, būt gaismas nevis tumsas bērni, būt par zemes sāli, kas piešķir garšu dzīvei, nevis neizteiksmīgi un nevienam nevajadzīgi indivīdi. Tāpēc kļūstiet viens otram par draugiem ar to mazumiņu, kas jums ir, un saglabājiet draudzību ar Dievu un ar brāļiem.

Nemitīgi lūgsim Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību, lai mūsos nostiprinātos ticības dāvana viņas Dēlam Jēzum, lai mums būtu nesatricināma cerība uz Dieva apsolījumu piepildīšanos un patiesa un darbīga mīlestība pret visiem. Tāpēc lūdzieties, brāļi un māsas, viens par otru, par saviem ganiem, bīskapiem, priesteriem un visām konsekrētajām personām, kas jums sludina Dieva vārdu. Lūdziet jaunus aicinājumus vietējā Baznīcā un visā pasaulē, lai vienmēr būtu jauni strādnieki un pestīšanas Labās Vēsts sludinātāji Latvijā un pasaulē. Lūdziet par visām vietējās Baznīcas un savu ģimeņu vajadzībām un neaizmirstiet vienmēr lūgties Svētā tēva nodomos, lai tiktu uzturēta stipra mīlestības saite starp vietējo Baznīcu Latvijā un Pētera Sēdekli Romā. Neaizmirstiet lūgties arī par manu turpmāko misiju - būt pāvesta pārstāvim jūsu valstī. Lai Dievs apžēlojas par mums visiem un dāvā mums dalību mūžīgajā dzīvē. Āmen!