Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Pelnu trešdiena: Gandarīšanas liturģija arī mājas apstākļos
16.02.2021 pl. 08:03
Četrdesmit dienu liturģiskais sagatavošanās laiks Lieldienām – Kristus augšāmcelšanās svētkiem – iesākas ar Pelnu trešdienu, 17. februāri, kas savu nosaukumu ieguvusi no gandarīšašanas rita, kura laikā uz cilvēku galvām tiek kaisīti pelni.

Lielā gavēņa pirmās dienas liturģija ir saistīta ar pirmbaznīcā bīskapa svinēto ritu pār gandarītājiem. Kristieši, kuri bija smagi grēkojuši, Lielā gavēņa sākumā ieģērbās gandarītāja tērpā, tad bīskaps uz viņu galvām kaisīja pelnus un, palūdzies gandarīšanas psalmus, izveda viņus no dievnama. Tādā veidā gandarītāji tika izslēgti no Euharistiskās kopības, un viņiem bija pienākums publiski gandarīt un laboties, praktizējot gavēni, lūgšanu un žēlsirdības darbus. Tikai Lielajā ceturtdienā bīskaps viņiem pasludināja grēku piedošanu un sniedza miera skūpstu, tos ievadot atpakaļ ticīgo kopienā.

Ar laiku Baznīca atviegloja šos publiskās gandarīšanas nosacījumus. Viduslaikos ticīgie sāka labprātīgi uzņemties gandarīšanu, un dievkalpojuma laikā ļāva kaisīt pelnus uz galvām. Šī tradīcija Baznīcā ir saglabājusies līdz mūsdienām.

Pelnu trešdienā Euharistijas laikā pēc sprediķa tiek svētīti un kaisīti pelni uz ticīgo galvām. Tā ir ārēja zīme publiskās gandarīšanas uzsākšanai, kas atbilst grieķu valodas vārdam metanoia – cilvēka iekšējā pārveidošanās.

Ne visi ticīgie, ņemot vērā šobrīd valdošo neskaidro situāciju, varēs piedalīties draudzes liturģijā, tādēļ klātesošie varēs paņemt svētītos pelnus uz mājām. Pelnu trešdienas vakarā savā mājas Baznīcā – ģimenē – būtu vēlams uzsākt šo četrdesmit dienu sagatavošanās laiku Kristus augšāmcelšanās svētkiem.

Mājās var veikt šādas gandarīšanas liturģijas darbības

Uz galda uzklāj baltu galdautu. Pa vidu novieto krustu un priekšā Svētos Rakstus. Blakus krustam divas degošas sveces. Uz galda jābūt kādam nelielam trauciņam ar atnestajiem no baznīcas svētītajiem pelniem.

Visu var iesākt ar kādu gavēņa laika dziesmu no lūgšanu grāmatas. Visiem stāvot kājās, ģimenes galva (tēvs vai māte) iesāk lūgšanu:

Tēvs vai māte: Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.

Visi: Amen.

T.: Šodien kristieši visā pasaulē iesāk četrdesmit dienu sagatavošanās laiku Kristus augšāmcelšanās svētkiem – Lieldienām. Dara to no pašiem Baznīcas pirmsākumiem, sekojot Kristum, kurš četrdesmit dienas pavadīja tuksnesī, pirms uzsāka savu publisko darbību.

Šodien baznīcās priesteri svētī pelnus, kurus iegūst no iepriekšējā gadā Pūpolu svētdienā svētītajiem pūpoliem. Tie bija triumfa un godības simbols. “Hosanna” ļoti ātri apklusa, līdzīgi ātri paiet arī mūsu šīszemes dzīve. Pilnīgu un nebeidzamu godību sasniegsim tikai tad, kad patiesi atgriezīsimies pie Dieva un novērsīsimies no ļaunā un grēka.

Kristus ikvienu aicina uz gandarīšanu. Gandarīšana nav nekas cits kā mūsu iekšēja pārveidošanās. Gandarīšanas garā mūsu ģimenes lokā vēlēsimies izdzīvot Lielā gavēņa laiku. Atsaucoties Kristus aicinājumam uz gandarīšanu, ļausim tagad uzbērt sev pelnus uz galvas un lūgsim, lai Dievs dāvā mums patiesu gandarīšanas garu un pievelk vēl tuvāk pie Sevis.

Visi lūdzas klusumā. Tad ģimenes galva turpina lūgšanu

T.: Kungs Jēzu, kas, uzsākot savu publisko darbību, apmeties tuksnesī, aicini cilvēkus uz gandarīšanu un pestīšanu.

Aizejot no Nazaretes mājas un no Savas vismīļās Mātes, Tu vēlējies piedzīvot vientulību, nogurumu, badu.

Kungs, neļauj mums steigties pie izsīkušiem avotiem. Nepieļaij, ka laicīgo labumu izmantošana darītu mūsu sirdis nocietinātas pret nabagu, slimo, bāreņu un to daudzo mūsu brāļu un māsu asarām, kuriem vēl aizvien trūkst kaut vai minimālas iztikas, kuri nevar kā ģimene sapulcēties zem viena jumta.

Ļauj Kungs, Tavu apustuļu un mācekļu pēctečiem un visiem tiem, kas sauc sevi par kristiešiem, steigt evaņģelizācijas darbā caur lūgšanu, ciešanu pārvarēšanu un Tavas gribas pildīšanu.

Vēlamies nākt pie Tevis, lai atzītos grēkos un attīrītu dvēseles tā, ka, uzveicot kārdinājumus un grūtības šajā gandarīšanas un gavēņa laikā, Augšāmcelšanās rītā sadzirdētu savās sirdīs debesu Tēva balsi, kurš mūs atzīs par Saviem bērniem. Mēs Tevi lūdzam, kas ar Tēvu un Svēto Garu dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

Pēc tam visi apsēžas un klausās kādu no Svēto Rakstu fragmentiem. Ja tiek lasīts evaņģēlija fragments, tad stāv kājās.

T.: Lasījums no svētā apustuļa Pāvila Otrās vēstules korintiešiem (2 Kor 5,20–6, 3).

Pēc fragmenta nolasīšanas saka: Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

V. Pateicība Dievam.

Vai:

T.: Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 1,12–15).

Pēc fragmenta nolasīšanas saka: Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

V. Slava Kristum.

Pēc tam ģimenes galva (vai tas, kurš bija baznīcā un jau ir saņēmis pelnu kaisīšanu uz galvas) ņem svētītos pelnus un, pārējiem stāvot kājās, kaisa tos uz galvas teikdams:

“Atgriezieties no grēkiem un ticiet Evaņģēlijam.”

Turpinājumā seko aizlūgumi, kurus var izteikt ģimenes locekļi, visiem pievienojoties:

“Kungs, apžēlojies par savu tautu.”

Var izmantot sekojošus aizlūgumus.

T.: Piesauksim Dievu, mūsu Debesu Tēvu, kurš nevēlas grēcinieka nāvi, bet gaida viņa atgriešanos

V.: Kungs, apžēlojies par savu tautu.

1. Dievs, Tevi apvaino grēks, bet iepriecina gandarīšana, uzklausi mūsu saucienu pēc žēlsirdības un piedod visus mūsu grēkus.

V.: Kungs, apžēlojies par savu tautu.

2. Uzklausi mirstošo vaidus, Savā žēlsirdībā apmeklē un stiprini viņus.

V.: Kungs, apžēlojies par savu tautu.

3. Lai  bēgļi piedzīvo Tavu mīlestību, lai atgūst savu zemi un savā laikā nonāk Debesu Tēvijā.

V.: Kungs, apžēlojies par savu tautu.

4. Lai grēcinieki pieņemtu Kunga žēlsirdīgo aicinājumu atgriezties un izlīgtu ar Viņu un Baznīcu.

V.: Kungs, apžēlojies par savu tautu.

5. Atpestī mūsu vecākus, brāļus un māsas, radiniekus, draugus un kaimiņus, lai visi pilnībā varam baudīt Tava Dēla dāvāto pestīšanu.

Tēvs mūsu

T.: Kungs Jēzu Kristu, Tu esi par mūsu grēkiem krustā piekalts upuris: pieņem arī mūsu katra vēlmi atgriezties kā visas mūsu ģimenes vakara upuri, kuru Tev saliekam vienotībā ar visiem brāļiem ticībā, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.

V.: Amen.

Pēc tam ģimenes galva izsaka svētības vārdus, pats sevi un kopā ar viņu visi klātesošie, apzīmē sevi ar krusta zīmi.

T.: Lai caur gandarīšanu mūs visus aizved uz mūžīgo dzīvi un svētī † Dievs Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.

V.: Amen.

Noslēgumā var nodziedāt kādu gavēņa laika dziesmu.

Bīskaps Viktors Stulpins
Foto: Pixabay.com/ginigeo_photography