Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Svētā Jāzepa litānija papildināta ar septiņām jaunām invokācijām
01.05.2021 pl. 14:00

Dievišķā kulta un Sakramentu disciplīnas kongregācija adresētā vēstulē Bīskapu konferenču prezidentiem, informē par dažām jaunām invokācijām Svētā Jāzepa litānijā.

Vēstulē, kuru parakstījuši arhibīskaps sekretārs Artūrs Rošē (Arthur Roche), sekretāra vietnieks priesteris Korrado Madžoni (Corrado Maggioni), S.M.M., teikts: 

"Svinot 150. gadadienu kopš sv.Jāzeps tika pasludināts par Vispārējās Baznīcas aizbildni, Svētais tēvs, pāvests Francisks, publicēja Apustulisko vēstuli "Patris corde" ar mērķi "pavairot mūsu mīlestība pret šo diženo svēto, lai iedrošinātu mūs lūgt viņa aizbildniecību un atdarināt viņa tikumus un dedzību".

Ņemot to vērā, šķita pareizi atjaunināt Litāniju Svētā Jāzepa godam, kuru 1909. gadā apstiprināja Apustuliskais Krēsls (sk. Apostolicae Sedis 1 [1909] 290-292), integrējot septiņus jaunas invokācijas ņemot vērā pāvestu izteikumus, kuri pārdomāja dažādus šī Vispārējās Baznīcas aizbildņa personas aspektus.

Tie ir šādi:

"Custos Redemptoris" - Pestītāja aizbildnis (sal. Svētais Jānis Pāvils II, Ap. Pamud. “Custos Redemptoris”);

"Serve Christi" - Kristus kalps (sal. Sv. Pāvils VI, Homīlija  19.marts.1966.gads , citēta “Custos Redemptoris” n. 8 un “Patris corde” n. 1);

"Minister salutis" - Pestīšana kalps (Sv.Jānis  Hrizostoms, citēts  . “Custos Redemptoris”, n. 8);

"Fulcimen in difficultatibus" - Palīgs grūtībās (sal. pāvests Francisks, Ap. Vēst.. “Patris corde”, prologs);

"Patrone exsulum, afflictorum, pauperum" - Bēgļu, noskumušo, nabagu aizbildnis (“Patris corde”, n. 5).

Jaunās invokācijas tika stādītas priekšā pāvestam Franciskam, kurš apstiprināja to iekļaušanu svētā Jāzepa litānijā, kuru varat atrasts šai vēstulei pievienotajā tekstā. Bīskapu konferences ir atbildīgas par Litānijas tulkošanu un publicēšanu valodās, kas ir to kompetences ietvaros; šiem tulkojumiem nav nepieciešams Apustuliskais Krēsla apstiprinājums.

Saskaņā ar viņu pastorālo gudrību Bīskapu konferences var ieviest arī citas invokācijas, ņemot vērā kā svētais Jāzeps tiek
godināts viņu valstīs. Šādi papildinājumi un to izvietojums litānijā  būtu jāveic, saglabājot tās literāro žanru.
Ar prieku paziņoju šos jaunos norādījumus un to pielietojumu, kā arī izmantoju iespēju apliecināt jums savu cieņu."

*    *    *

Svētā Jāzepa litānija ar septiņām jaunām invokācijām

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!                                                                 
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums!  
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!  
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!  
 
Svētā Marija, lūdz par mums!                                                                            
Svētais Jāzep,   
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,  
Patriarhu gaisma, 
Dievmātes līgavainis,
Pestītāja aizbildnis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs, 
Dieva Dēla uzturētājs, 
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Kristus kalps,
Pestīšanas kalps,
Svētās ģimenes galva, 
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs, 
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs, 
Svētais Jāzep, gudrības piemērs, 
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,   
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,   
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,   
Pacietības spoguli, 
Nabadzības mīlētāj,   
Strādnieku priekšzīme,   
Mājas dzīves košums,   
Jaunavu sargs,   
Ģimenes atbalsts,
Palīgs grūtībās,   
Nelaimīgo iepriecinātājs,   
Slimnieku cerība,
Bēgļu aizbildnis,
Noskumušo aizbildnis,
Nabagu aizbildnis,   
Mirstošo gādnieks,   
Biedinājums ļauniem gariem,   
Svētās Baznīcas aizstāvis,   
 
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
 
V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.
 
Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.