Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

8 lietas, ko Vatikāna II koncils saka par Vissvētāko Jaunavu Mariju
21.10.2022 pl. 15:24
Gandrīz pirms 60 gadiem Vatikāna II koncils atzina vairākus Vissvētākās Jaunavas Marijas titulus. Taču tas galveno uzmanību vērsa uz vienu konkrētu – “Māte”.

11. oktobrī Katoliskā Baznīca atzīmēja Vatikāna II koncila atklāšanas sešdesmito gadadienu. Lai gan Koncils pievērsās daudziem jautājumiem, tā mērķis bija stādīt priekšā Baznīcu mūsdienu pasaulei. Bīskapi no visas pasaules sapulcējās Sv. Pētera bazilikā Romā uz šo notikumu, kas sastāvēja no četrām apspriežu sesijām no 1962. līdz 1965. gadam.

Vienā no galvenajiem Koncila izstrādātajiem dokumentiem ir nodaļa, kas veltīta Jaunavai Marijai. Dogmatisko konstitūciju par Baznīcu “Lumen gentium” pāvests Pāvils VI izsludināja 1964. gada 21. novembrī. Tās dienas uzrunā pāvests apstiprināja Jaunavas Marijas titulu “Baznīcas Māte” un nodēvēja šo nodaļu par konstitūcijas "Lumen gentium" "virsotni".

 “Jo šī ir pirmā reize - un tas piepilda mūsu sirdis ar dziļām emocijām -, kad Ekumeniskais koncils ir iesniedzis tik plašu katoļu mācības sintēzi par Vissvētākās Jaunavas Marijas vietu Kristus un Baznīcas noslēpumā,” viņš sacīja.

Lūk, astoņas lietas, ko Koncils pasaka par Mariju.

'Īstā Dieva Māte'

Dogmatiskā konstitūcija "Lumen Gentium" apraksta Jaunavas Marijas intīmi tuvās attiecības ar Svētās Trīsvienības visām trīs personām.

“Jo Jaunava Marija, kas, pieņemot to, ko eņģelis viņai pasludināja, pieņēma Dieva Vārdu gan savā sirdī, gan miesā un dāvāja pasaulei Dzīvību, tiek atzīta un godināta kā Dieva un Pestītāja īstā Māte,” lasāms “Lumen gentium”.

“Īpaši cēlā veidā atpirkta sava Dēla nopelnu dēļ un vienota ar Viņu ciešām un nesaraujamām saitēm, Marija saņem šo neizmērojami lielo uzdevumu un cieņu būt Dieva Dēla Dzemdētājai un tāpēc Tēva mīļotajai meitai un Svētā Gara templim.”

Baznīcas Māte

Dokumentā uzsvērts, ka, lai gan Marija pārspēj visas radības debesīs un uz zemes, viņa tajā pašā laikā ir “vienota ar visiem cilvēkiem, kam nepieciešama pestīšana”. “[..] katoliskā Baznīca, Svētā Gara apgaismota, pret Vissvētāko Jaunavu Mariju izturas ar bērnu goddevību kā pret vismīļāko Māti,” teikts dokumentā.

Dalībniece "Pestīšanas ekonomijā"

Jaunavai Marijai ir svarīga loma cilvēces pestīšanā, apliecina Vatikāna II koncils.

“[..] ar viņu, izcilāko Sionas meitu, pēc ilgajām apsolījuma gaidām laiks piepildās un iesākas jaunā pestīšanas ekonomija, kad Dieva Dēls no viņas pieņēma cilvēcisko dabu, lai ar savas miesas noslēpumiem atbrīvotu cilvēku no grēka,” saka “Lumen gentium”.

Jaunā Ieva

Dokumentā Jaunavas Marijas paklausība tiek pretstatīta Ievas nepaklausībai Ēdenes dārzā.

“Taču žēlsirdības Tēvs pirms sava Dēla iemiesošanās vēlējās saņemt izraudzītās Mātes piekrišanu, lai tieši tāpat, kā sieviete reiz bija veicinājusi nāvi, tā sieviete arī sekmētu dzīvības došanu,” dokumentā uzsvērts.

'Kunga kalpone'

Jaunava Marija ar savu “jā” būt par Dieva māti kļuva par aktīvu dalībnieci [Dieva darbā], norādīja Koncils.

“Tā Marija, Ādama meita, dodot piekrišanu Dieva vārdam, kļuva Jēzus Māte un, ar visu sirdi pieņemdama dievišķo pestīšanas gribu un būdama brīva no jebkāda grēka, kā Kunga kalpone sevi pilnīgi veltīja savam Dēlam un Viņa darbam, lai ar visvarenā Dieva žēlastību sava Dēla vadībā un kopā ar Viņu kalpotu pestīšanas noslēpumam,” dogmatiskajā konstitūcijā lasām. “Tāpēc Baznīcas tēvi pamatoti uzskatīja, ka Marija nebija tikai pasīvs instruments Dieva rokās, bet gan ar savu labprātīgo ticību un paklausību ir līdzdarbojusies cilvēku pestīšanā.”

'Pasaules karaliene'

Dokumentā Marija tiek atzīta arī par karalieni.

“Visbeidzot, kad bezvainīgā Jaunava, ko Dievs bija pasargājis no jebkāda pirmgrēka traipa, bija beigusi šīszemes gaitas, viņa ar miesu un dvēseli tika uzņemta Debesu godībā, un Kungs viņu paaugstināja par pasaules Karalieni, lai viņa vēl pilnīgāk līdzinātos savam Dēlam, kungu Kungam, kas ir uzvarējis grēku un nāvi,” dokumentā deklarēts.

'Tikumu paraugs'

Marija, kā dokumentā teikts, ir “tikumu paraugs”.

“Dievbijīgi kavējoties pie viņas domās un kontemplējot viņu cilvēktapušā Vārda gaismā, Baznīca ar godbijību arvien vairāk iedziļinās iemiesošanās noslēpumā – noslēpumā, par kuru nav lielāka, – un arvien vairāk līdzinās savam Līgavainim,” tajā teikts. “Jo Marija, būdama dziļi iesaistīta pestīšanas vēsturē, noteiktā veidā sevī apvieno un atspoguļo svarīgākās ticības patiesības. Tāpēc tad, kad viņu piemin sludinot un viņu godina, Marija ticīgos aicina pie sava Dēla un Viņa upura, kā arī pie Tēva mīlestības.”

'Cerības un mierinājuma zīme'

Dokumenta noslēgumā teikts par Mariju, ka “šeit, virs zemes, tā mirdz svētceļojošajai Dieva tautai kā drošas cerības un mierinājuma zīme līdz pat Kunga atnākšanas dienai”.

Viņa pastāvīgi iestājas par cilvēci, piebilsts.

“Visu to cilvēku neatlaidīgajām lūgšanām, kuri tic Kristum, jāpaceļas pie Dieva Mātes un cilvēku Mātes, lai viņa, kas ar savām lūgšanām atbalstījusi Baznīcu tās pirmsākumos, arī tagad, Debesīs paaugstināta pār visiem svētlaimīgajiem un eņģeļiem, visu svēto sadraudzībā aizlūdz savu Dēlu, līdz visas tautu saimes – gan tās, kuras rotā kristieša vārds, gan tās, kas vēl nepazīst savu Pestītāju, – mierā un saticībā tiks laimīgi sapulcinātas vienā Dieva tautā Vissvētās un nedalāmās Trīsvienības godam.”

Catholicnewsagency.com