Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Vēstījumi

"Viņa žēlastība paliek no paaudzes uz paaudzi" (Lk 1:50)
10.07.2023 pl. 11:16
Viņa Svētības pāvesta Franciska vēstījums trešajai Pasaules vecvecāku un vecāku gadagājuma cilvēku dienai, kas tiks atzīmēta 23. jūlijā.

Dārgie brāļi un māsas!

"Viņa žēlastība paliek no paaudzes uz paaudzi" (Lk 1:50). Šī ir Trešās pasaules vecvecāku un vecāka gadagājuma cilvēku dienas tēma, un tā ved mūs atpakaļ uz priecīgo tikšanos starp jauno Mariju un viņas radinieci, sirmgalvi Elizabeti (sal. Lk 1, 39-56). Svētā Gara piepildīta, Elizabete uzrunāja Dieva Māti ar vārdiem, kas arī pēc tūkstošiem gadu turpinās atbalsoties mūs ikdienas lūgšanā: "Svētīga tu esi starp sievietēm un svētīgs tavas miesas auglis" (42. p.). Svētais Gars, kas pirms tam bija nolaidies pār Mariju, pamudināja viņu atbildēt ar Magnificat, kurā viņa pasludināja, ka Kunga žēlastība pāriet no paaudzes uz paaudzi. Tas pats Gars svētī un pavada katru auglīgu tikšanos starp dažādām paaudzēm: starp vecvecākiem un mazbērniem, starp jauniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Dievs vēlas, lai jaunieši, tāpat kā Marija Elizabeti, iepriecinātu vecākā gadagājuma cilvēku sirdis un smeltos gudrību no viņu pieredzes. Un, pats galvenais, Kungs vēlas, lai mēs neatstātu vecākus cilvēkus un neizstumtu viņus dzīves nomalēs, kā tas mūsdienās traģiski notiek pārāk bieži.

Šogad Pasaules vecvecāku un vecāka gadagājuma cilvēku diena tiek atzīmēta tuvu Pasaules Jauniešu dienām. Abi svētki mums atgādina par "steigu" (sal. 39. p.), ar kādu Marija devās apciemot Elizabeti. Šādā veidā tās aicina mūs pārdomāt saikni, kas vieno jaunos un vecāka gadagājuma cilvēkus. Kungs tic, ka jaunieši caur savām attiecībām ar vecāka gadagājuma cilvēkiem sapratīs, ka viņi ir aicināti kopt atmiņu un apzināties skaistumu, ko sniedz piederība daudz lielākai vēsturei. Draudzība ar vecāka gadagājuma cilvēkiem var palīdzēt jauniešiem ieraudzīt dzīvi ne tikai tagadnē un saprast, ka ne viss ir atkarīgs no viņiem un viņu spējām. Vecāka gadagājuma cilvēkiem jauna cilvēka klātbūtne viņu dzīvē var dot cerību, ka viņu pieredze netiks pazaudēta un ka viņu sapņi var rast piepildījumu. Marijas vizīte pie Elizabetes un viņu kopīgā apziņa, ka Kunga žēlastība paliek no paaudzes uz paaudzi, mums atgādina, ka vieni paši mēs nevaram virzīties uz priekšu, vēl jo mazāk glābt sevi, un ka Dieva klātbūtne un darbība vienmēr ir daļa no kaut kā lielāka, no tautas vēstures. Pati Marija to sacīja Magnificat, priecājoties par Dievu, kurš, būdams uzticīgs Ābrahāmam dotajam apsolījumam, ir darījis jaunus un negaidītus brīnumus (sal. 5.-55. p.).

Lai labāk novērtētu Dieva rīcības veidu, atcerēsimies, ka mūsu dzīve ir domāta pilnvērtīgai dzīvei un ka mūsu lielākās cerības un sapņi netiek sasniegti uzreiz, bet gan izaugsmes un nobriešanas procesā, dialogā un attiecībās ar citiem. Tie, kas koncentrējas tikai uz šeit un tagad, uz naudu un īpašumu, uz to, lai "viss būtu tagad", ir akli pret to, kā darbojas Dievs. Viņa mīlošais plāns aptver pagātni, tagadni un nākotni; tas aptver un savieno visas paaudzes. Tas ir lielāks par mums, tomēr ietver katru no mums un aicina mūs katru brīdi turpināt virzīties uz priekšu. Jauniešiem tas nozīmē būt gataviem atbrīvoties no pārejošās tagadnes, kurā mūs var iesprostot virtuālā realitāte, neļaujot mums darīt ko produktīvu. Vecāka gadagājuma cilvēkiem tas nozīmē neapstāties pie fizisko spēku zuduma un ar nožēlu domāt par neizmantotajām iespējām. Skatīsimies uz priekšu! Un ļaujiet sevi veidot Dieva žēlastībai, kas no paaudzes uz paaudzi atbrīvo mūs no inerces un no kavēšanās pagātnē!

Tikšanās laikā starp Mariju un Elizabeti, starp jaunu un vecāka gadagājuma cilvēku, Dievs mums norāda uz nākotni, ko Viņš atklāj mūsu priekšā. Patiesi, Marijas apmeklējums un Elizabetes apsveikums mums atver acis uz pestīšanas rītausmu: viņu apskāvienos Dieva žēlastība klusi ielaužas cilvēces vēsturē pārpilnā priekā. Es aicinu ikvienu pārdomāt šo tikšanos, kā momentuzņēmumu iztēloties šo apskāvienu starp jauno Dieva Māti un svētā Jāņa Kristītāja sirmgalvi māti, un ierāmēt to savās domās un sirdīs kā starojošu ikonu.

Tālāk es aicinu jūs veikt konkrētu žestu, kas ietvertu vecvecākus un vecāka gadagājuma cilvēkus. Neatstāsim viņus novārtā. Viņu klātbūtne ģimenēs un kopienās ir vērtīga, jo tā mums atgādina, ka mums ir kopīgs mantojums un ka esam daļa no tautas, kas ir apņēmusies saglabāt savas saknes. No vecāka gadagājuma cilvēkiem mēs esam saņēmuši dāvanu - piederību Dieva svētai tautai. Baznīcai, kā arī sabiedrībai viņi ir vajadzīgi, jo viņi uztic tagadnei pagātni, kas ir  nepieciešama  nākotnes veidošanai. Godināsim viņus, neatņemot ne sev viņu sabiedrību, ne arī viņiem mūsu. Lai mēs nekad nepieļaujam, ka vecāka gadagājuma cilvēki tiek atstumti!

Pasaules vecvecāku un vecāka gadagājuma cilvēku diena ir paredzēta kā maza, bet vērtīga cerības zīme viņiem un visai Baznīcai.

Es vēlreiz aicinu visus - diecēzes, draudzes, apvienības un kopienas - svinēt šo dienu un padarīt to par prieka pilnu un atjaunotu tikšanos starp jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Jūs, jaunieši, kas gatavojaties satikties Lisabonā vai svinēt Pasaules Jauniešu dienu savās valstīs, es vēlētos lūgt: pirms dodaties ceļā, apciemojiet savus vecvecākus vai kādu vecāka gadagājuma cilvēku, kurš dzīvo viens! Viņu lūgšanas jūs pasargās, un jūs savā sirdī nesīsiet šīs tikšanās svētību. Es lūdzu jūs, vecāka gadagājuma cilvēkus, pavadīt ar savām lūgšanām jauniešus, kas gatavojas svinēt Pasaules Jauniešu dienas. Šie jaunieši ir Dieva atbilde uz jūsu lūgšanām, visa, ko jūs esat sējuši, augļi, zīme, ka Dievs neatstāj savu tautu, bet vienmēr atjauno to ar Svētā Gara radošumu.

Dārgie vecvecāki, dārgie vecāka gadagājuma brāļi un māsas, lai Marijas un Elizabetes apskāviena svētība nāk pār jums un piepilda jūsu sirdis ar mieru. Ar lielu mīlestību dodu jums savu svētību. Un es lūdzu jūs lūgties par mani.

Roma, Svētā Jāņa Laterāna bazilika,
2023. gada 31. maijs,
Vissvētākās Jaunavas Marijas Apmeklēšanas svētki


Lūgšana trešajai Pasaules vecvecāku un vecāka gadagājuma cilvēku dienai

Jaunava Marija, ticības un cerības Māte, piemērs šai vienaldzības nomāktajai cilvēcei, dari mani tikpat labprātīgu kā Tu pieņemt Dieva gribu, slavēt un cildināt Viņa žēlsirdību.

Marija, stiprinājuma Māte, Tu, kas pazīsti manu sirdi, neļauj man kļūt neapmierinātam.

Es ar pārliecību nododu savu dzīvi Tavās rokās.

Dziedini manas brūces.

Lai Tavs maigums mani pavada ceļā.

Tava klātbūtne, mīlestības Māte, lai dod man piedzīvot iepriecinājumu redzot vienotu manu ģimenei.

Palīdzi man dodot Dieva maigumu un mīlestību mazbērniem un jauniešiem, lai līdz ar manām lūgšanām par viņiem, es varētu lūgties kopā ar viņiem.

Marija, lai Svēta Gara dāvana aizlūdz par mani: atbalsti manu vājumu; iedves manā sirdī mierinājumu, lai es varētu atstāt ticības pēdas jauniešu vidū, liecinot par dzīves skaistumu, zinot, ka dzīvei ir robeža un ka aiz tās mani gaida Tēva apskāviens. Amen.


Pilnas atlaidas

Apustuliskais Penitenciārijs ir izsludinājis dekrētu, ar kuru piešķir pilnas atlaidas par godu Pasaules vecvecāku un vecāka gadagājuma cilvēku dienai.

Vecvecāki un vecāka gadagājuma cilvēki atlaidas var iemantot, izpildot parastos nosacījumus: grēksūdze, sv. Komūnija, lūgšana pāvesta nodomā un atteikšanās pat no vismazākā grēka kā arī apmeklējot kādu no Sv. Misēm, kas tiek svinētas par godu šai dienai.

Ņemot vērā, kas daži vecvecāki vai vecāka gadagājuma cilvēki veselības apsvērumu dēļ nevar personīgi apmeklēt Misi, tad atlaidas tiek piešķirtas arī tiem, kas piedalās tajā ar televīzijas, radio vai interneta starpniecību (tuvākajā iespējamajā laikā izpildot parastos nosacījumus).

Atlaidas tiek piešķirtas arī visiem, kas šajā dienā veic “žēlsirdības darbu, apmeklējot kādu vecu cilvēku” (arī izpildot parasto atlaidu iemantošanas nosacījumus).

Foto: Unsplash.com//JORGE LOPEZ