Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
Forums
 Saraksts/Par un ap kristietību/Laulības derīguma kritēriji
 
Aiko_Saule
pievienojies: 05.06.2005
Komentāri: 181
Laulības derīguma kritēriji
02.06.2010 01:55
Katoļu baznīcas Vēstnesī Nr. 9 (393) - 2010. gada 8. maijā ir raksts ar nosaukumu "Tēma: Kāpēc izjūk katoļu ģiemenes ?".

Rakstā tiek uzdots jautājums.
Kā ir ar laulībām, kurās nav ievēroti šie Kanoniskajās tiesībās minētie laulības derīguma kritēriji, bet cilvēki tomēr dzīvo kopā ? Vai šo cilvēku laulības pēc būtības, Dieva priekšā ir derīgas ?

No šejienes saprotams, ka derīgas Dieva priekšā ir tās laulības, kuras atbilst Kanoniskajās tiesībās minētajiem laulības kritērijiem.
Jautājums ir - kur var iepazīties ar Kanoniskajām tiesībām Latviešu valodā ?
Angļu valodā ir tā saucamais Code of Canon Law
http://www.vatican.va/archive/ENG1104/__PC.HTM
Aiko_Saule
pievienojies: 05.06.2005
Komentāri: 181
Re: Laulības derīguma kritēriji
02.06.2010 05:07
III. Piekrišana doties laulībā

Laulību derību noslēdz vīrs un sieva, kas ir kristīti un brīvi, lai noslēgtu laulību, un kas savu piekrišanu izsaka labprātīgi. "Būt brīvam" nozīmē:
- neviens nav piespiests;
- nepastāv nekādi šķēršļi, raugoties no dabiskā vai Baznīcas likuma viedokļa.

Baznīca uzskata par nepieciešamu elementu laulāto savstarpēji izteikto piekrišanu, kas "īsteno laulību". [141] Ja nav piekrišanas, nav laulības.

Piekrišana laulībai ir "cilvēcisks akts, ar kuru laulātie dāvā sevi viens otram un saņem viens otru". [142] "Es ņemu tevi par laulāto sievu..."; "Es ņemu tevi par laulāto vīru...". [143] Šī piekrišana, kas savstarpēji saista laulātos, rod savu piepildījumu tad, kad abi kļūst "viena miesa". [144]

1628
Piekrišanai ir jābūt ikviena laulības slēdzēja gribas aktam, kas brīvs no jebkādas piespiešanas vai nopietnas ārējas iebaidīšanas. [145] Nekāda cilvēciska vara nevar aizvietot šo piekrišanu. [146] Ja nav šīs brīvības, laulība nav spēkā esoša.

1629
Šī iemesla dēļ (vai citu iemeslu dēļ, kas laulību dara nederīgu vai nenotikušu [147] ), Baznīca pēc tam, kad apstākļus izskatījis kompetents Baznīcas tribunāls, var izsludināt "laulības nederīgumu", proti, ka šī laulība nekad nav pastāvējusi. Šajā gadījumā laulības slēdzēji ir brīvi precēties, tomēr respektējot dabiskos pienākumus, kurus nosaka iepriekšējā kopdzīve. [148]


Tātad Laulība ir derīga Dieva priekšā, ja ir nepiespiesta piekrišana un šai piekrišanai ir jābūt ikvienas laulības slēdzēja gribas aktam.
Šeit rodas jautājums – Kas ir gribas akts ?

“Act of the will” is really nothing else than a perceptible (uztverams) manifestation (izpausme) of complex operations of the human psyche (dvēsele), of which a small portion only is opened for our observation while the large part of it remains hidden and active in influencing our decisions.

Gribas akts ir nekas cits kā uztveramas sarežģītas cilvēka dvēseles darbības izpausmes, no kurām tikai maza daļa ir mums atklātas aplūkošanai, kamēr liela daļa no tām ir noslēptas un aktīvi ietekmē mūsu lēmumus.

Liela daļa no sarežģītajām dvēseles darbībām, kuras nav aplūkojamas ietekmē mūsu lēmumus. Jautājums ir par to vai cilvēka gars – pats ir iepazinis sevi un savā dvēselē notiekošās darbības. Protams – ikvienam ir jāpazīst sevi – lai varētu savas darbības kontrolēt un dishaotizēt – lai veidotos kaut kāda stabila sistēma. Precīzāk uzskatu sistēma – būtnes garam, kuru pēc tam sasinhronizēt ar baznīcas atklāsmi, kas noved pie komūnijas ar baznīcu un Kristu un JHVH.
Komūnija ar Kristu un savā starpā – ir sakraments, kas ir kā noslēpums un mistika – tie, kas to neizprot – ka Jēzus un locekļi ir Viens JHVH – tāpat kā Kristus un Tēvs ir viens JHVH. Tātad Sieva ir viens ar Vīru un abi kopā viens ar draudzi un kopā ar draudzi ir viens ar Tēvu un Dēlu un visiem svētajiem un eņģeļiem un mirušajiem - visi ir viens JHVH. Šī ir svētā komūnija – kurā ir aicināts ikviens piedzīvot JHVH tādu kāds JHVH ir.
Šeit it īpaši redzams, ka dvēseles sarežģītie procesi – kurus daudzi cilvēki nesaprot, bet kuri nosaka lēmumus ir no paša JHVH – jo JHVH cilvēku tādu ir radījis ar visiem sarežģītajiem dvēseles procesiem, kurus ietekmēt nevar ar prāta vai gribēšanas palīdzību – tie ņem virsroku un nāk no „dvēseles dziļumiem” un bieži vien ir ļoti patiesi īstenībā.
Pieņemtie lēmumi saskaņā ar nekontrolējamām dvēseles darbībām – ir tāda cilvēka lēmumi, kurš nav iepazinis savu dvēseli un garu – sevi pašu. Tātad šie nekontrolējamie dvēseles procesi – ir cieši saistīti ar būtnes – cilvēks garu. Ja gars izmanto savu prātu – tad ir iespējams nekontrolējamās dvēseles darbības sākt kontrolēt – saskaņā ar likumiem un Baznīcas atklāsmi, ja neizmanto gars savu prātu un nespēj saprast šīs nekontrolējamās izpausmes – kuras ir instinkts un zemapziņa – tad tāda ir instinktīva būtne – jeb zemapziņaina būtne – bet kas izmanto prātu un apziņu, tāda būtne ir saprātīga un apzinīga – saskaņā ar baznīcas atklāsmi un īstenībā iekš JHVH. Apzinoties sevi iespējams vairāk iepazīt un saprast sevi un savas instinktīvās un zemapziņainās tieksmes, kuras cenšas ietekmēt gara lēmumus. „Pamodies” gars sevi apzinās un pazīst un pazīst un saprot savu instinktu un zemapziņu – kas spēcīgi ietekmē lēmumu pieņemšanu. Līdz ar to – būtnei kļūstot saprātīgai – tai ir iespējams sākt dzīvot pēc likumiem, kurus arī ir atzinusi otra būtne. Atzīstot JHVH – baušļus – Baznīcu un tās kanonus – iespējama kopēja likumu bāze – abu būtņu prātiem, kas var pārņemt varu savā realitātē pār savu instingtu un zemapziņu un dzīvot saskaņā ar prātu un apziņu un likumiem – baušļiem un kanoniem.
Tā kā JHVH ir nemainīgs – un sev uzticīgs – tad kanoni nemainās – un tas ienes stabilitāti laulāto attiecībās.
RaitisL
pievienojies: 17.07.2007
Komentāri: 90
Re: Laulības derīguma kritēriji
02.06.2010 19:33
Šis ir labs! Paldies tev, Aiko Saule!
Aiko_Saule
pievienojies: 05.06.2005
Komentāri: 181
Re: Laulības derīguma kritēriji
03.06.2010 04:41
Šīs nekontrolējamās dvēseles darbības - kuras definēju kā instinktu ir bieži ļoti patiesas un ja gars nepazīst Baznīcas atklāsmi, tad viņš var izvēlēties savā realitātē sekot - savam patiesajam instinktam.
Piemērs no dzīves:
Ja vīrietis, kurš iet pa ceļu un ierauga skaistu precētu sievieti - un viņam instinkts, kurš ir ļoti patiess - rosina pieņemt lēmumu ar viņu pārgulēt, ir bez Baznīcas atklāsmes, kas satur JHVH baušļus - un dotajā gadījumā sesto bausli. Tev nebūs laulību pārkāpt. Dotajā gadījumā - garam gribēsies sev nemelot un sekot patiesākajam - kas garam ir viņa realitātē, bet ja būtnes garam būs prāts un apziņa, ar kuru būs apzinājies un sapratis baznīcas atklāsmi un baušļus un kanonus un katehismu - tad tāds gars sekos labākajam no patiesā, kas ir baznīcas atklāsme. Tātad - Baznīcas atklāsme ir svarīgāka - nekā patiesais instinkts, tiem, kuri patiešām grib sekot kaut kam patiesam savā realitātē. Protams - patiess ir instinkts - bet svarīgāka ir Baznīcas atklāsme.
Protams - ja būtne pakļausies instinkta gribai - tad būtne iegūs īslaicīgu baudu - ja baznīcas atklāsmei - tad stabilu ilglaicīgu normālu - gara stāvokli.
Kas ir baznīcas atklāsme:
Baznīcai ir atklāsme par JHVH - kurā mēs rosāmies un dzīvojam un esam.
Baznīcai ir atklāsme kā pareizi dzīvot normālu dzīvi uz planētas Zeme - baušļi, kanoni, katehismi + rituāls+tradīcija.
Protams katrai būtnei ir sava atklāsme, kurā arī ir sava uzskatu sistēma, likumi - kas ir līdzīgi kā baušļi, kanoni un rituāli utt. Tas nozīmē - ka būtne, kura nav kristīta - dzīvo ar savu personīgo reliģiju un savu personīgo atklāsmi.
Cilvēce iegūs harmoniju - ja visi pāries dzīvot vienā reliģijā - tad nebūs deķīti jāvelk katram uz savu pusi - bet to vilks tā - lai visiem būtu normāla dzīve uz planētas Zeme Saules sistēmā.
Aiko_Saule
pievienojies: 05.06.2005
Komentāri: 181
Re: Laulības derīguma kritēriji
03.06.2010 17:36
Kanons 1108.1 angļu valodā.
Canon 1108.1 Only those marriages are valid which are contracted in the presence of the local Ordinary or parish priest or of the priest or deacon delegated by either of them, who, in the presence of two witnesses, assists, in accordance however with the rules set out in the following canons, and without prejudice to the exceptions mentioned in cann. 144, 1112.1, 1116 and 1127.2-3.

Kanona 1108.1 izskaidrojums angļu valodā.
When a Catholic enters marriage, the Church ordinarily recognizes the union as valid only if the canonical form of marriage is observed in its celebration.

Aiko_Saules burtisks tulkojums latviešu vaodā.
Kad katolis dodas laulībās, baznīca parasti atpazīst savienību par derīgu ja tikai laulību kanoniskā svinēšanas forma ir novērojama.

Citiem vārdiem:
Tātad – laulība tiek atzīta par derīgu tikai tad, ja tā tiek svinēta saskaņā ar kanonisko svinēšanas formu.

No šejienes secinājums.
Ja būtne nezinot kanonus un iedodas laulībā saskaņā ar tikai ar savu izpratni – tad tāda laulība ir abšaubāma Īstenībā.
Aiko_Saule
pievienojies: 05.06.2005
Komentāri: 181
Re: Laulības derīguma kritēriji
03.06.2010 17:44
Tulkojuma kļūdu labojums:
Tātad – laulība tiek atzīta par derīgu tikai tad, ja laulību kanoniskā forma svinēšanā ir novērojama ,nevis ja tā tiek svinēta saskaņā ar kanonisko svinēšanas formu.
Aiko_Saule
pievienojies: 05.06.2005
Komentāri: 181
Re: Laulības derīguma kritēriji
03.06.2010 17:50
Tātad laulības stabilitāti nodrošina - Svētie raksti, Baznīcas tradīcija, Kanoni un Baznīcas katehisms ko dod pats JHVH kā dāvanu par brīvu.
 
 Saraksts/Par un ap kristietību/Laulības derīguma kritēriji