Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Iznācis Katoļu Baznīcas katehisma īss izklāsts
28.06.2005 pl. 21:21

RadioVaticana.Org

Otrdien, 28.jūnijā Vatikāna pils Klementa zālē notika Katoļu Baznīcas katehisma īsa kopsavilkuma prezentācija.

Klātesošos uzrunāja pāvests Benedikts XVI.Viņš teica, ka kopš 1992.gada, kad iznāca Katoļu Baznīcas katehisms, ir bijusi jūtama nepieciešamība pēc tā sintēzes, kas sastāvētu no visiem ticības un katoļu morāles būtiskajiem elementiem un kas būtu formulēti vienkāršā un visiem saprotamā valodā.
 
Starptautiskā katehētu kongresa dalībnieki 2002.gada oktobrī izteica skaidru prasību pēc Katoļu Baznīcas katehisma īsa kopsavilkuma Dieva kalpam pāvestam Jānim Pāvilam II. 2003.gada februārī viņš deva rīkojumu sagatavot šādu dokumentu, atzīstot, ka tas var kalpot ne tikai universālās un vietējo Baznīcu labumam, bet arī visai mūsdienu pasaulei, kas ir izslāpusi pēc patiesības. Pēc diviem intensīva darba gadiem, šāds dokuments beidzot ir iznācis. Tā sagatavošanā piedalījās visi kardināli un Bīskapu konferenču prezidenti, kā arī priesteri, reliģiskie un laji.
 
Iepazīstinot ar Katoļu Baznīcas katehisma īso izklāstu, pāvests teica: „Šodien, svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos, kad ir pagājuši jau 40 gadi, kopš noslēdzās Vatikāna II ekumēniskais koncils, jūtu lielu prieku nodot šo dokumentu, ko esmu apstiprinājis, ne tikai visiem Baznīcas locekļiem, kas šeit ir pārstāvēti, bet arī katram labas gribas cilvēkam, kas vēlas izzināt neizmērojamās Jēzus Kristus pestījošā noslēpuma bagātības.”
 
Pāvests piebilda, ka runa ir nevis par jaunu katehismu, bet par tā kopsavilkumu, kas uzticīgi atspoguļo Katoļu Baznīcas katehismu, kurš savukārt, ir un paliek avots, no kura smelties, lai labāk saprastu jauno dokumentu, gan arī modelis, uz kuru raudzīties, lai rastu harmonisku un patiesu katoļu ticības un morāles ekspozīciju. Katoļu Baznīcas katehisms ir arī atbalsta punkts, veicot ticības sludināšanu un vietējo katehismu izstrādi. Katoļu Baznīcas katehisms saglabā neskartu visu savu autoritāti un nozīmi, bet tā sintēzē varēs rast pamudinājumu to labāk iepazīt, lai izmantotu Katoļu Baznīcas katehismu par ticības mācības pamatinstrumentu.
 
Pāvests turpināja: „Šis kopsavilkums ir Evaņģēlija atjaunota sludināšana mūsdienu apstākļos. Tas iepazīstina ar Baznīcas ticību Jēzum Kristum. Kopsavilkums iepazīstina ar Kristu, ar sava Tēva Vienpiedzimušo Dēlu, kā Dieva patiesības pilnīgu atklājēju un kā galēju pasaules Pestītāju; ar Kristu, ko Baznīca celebrē sakramentos kā Baznīcas dzīves avotu un atbalstu; ar Kristu, kas ir jāklausa un kura mācībai ir jāseko kā jaunas eksistences avotam žēlsirdībā un saskaņā; ar Kristu, kas kā Piemērs un Skolotājs ir jāatdarina lūgšanā Tēvam.”
 
Pāvests paskaidroja, ka šāda ticība dialoga formā ir atspoguļota Katoļu Baznīcas katehisma īsajā kopsavilkumā. Tādā veidā tiek piedāvāta saruna starp skolotāju un skolnieku – ar jautājumu un atbilžu sekvenci par ticības patiesībām.
 
Tekstā ir ievietoti arī attēli. Pāvests teica, ka šī izvēle ir izdarīta, lai ilustrētu kopsavilkuma doktrinālo saturu. Kā paskaidrots pašā dokumentā, „attēli sludina to pašu vēsti, ko Svētie Raksti nodod caur vārdu un palīdz pamodināt un uzturēt ticību”.
 
Pāvests piebilda, ka māksla vienmēr „runā” par dievišķo, par Dieva bezgalīgo skaistumu. „Arī sakrālās mākslas attēli, pateicoties to skaistumam, ir Evaņģēliskās vēsts sludinātāji un tie izsaka katoļticības patiesības, atspoguļojot vispilnīgāko harmoniju starp labo un skaisto, starp patiesību un skaistumu. Liecinot par kristīgās mākslas gadsimtiem ilgo tradīciju, attēli raisa cilvēkos – gan ticīgajos, gan arī neticīgajos, pārdomas par Pestīšanas noslēpuma neizsmeļamo valdzinājumu un piešķir aizvien jaunu impulsu cilvēka inkulturācijas dzīvajam procesam savā laikā.”
 
Katoļu Baznīcas katehisma īss kopsavilkums ir iznācis lielākajās pasaules valodās. Daļa dokumentā sastopamo lūgšanu ir rodamas arī latīņu valodā. Pāvests teica, ka šis fakts ļaus dažādu tautību cilvēkiem kopīgi lūgties dažādos tikšanās brīžos.
 
Benedikts XVI piebilda: „valodu un kultūru daudzveidībā latīņu valoda daudzus gadsimtus ir bijusi kristīgās kultūras instruments un pavadonis. Tā nodrošina ne vien mūsu sakņu turpinājumu, bet ir arī nozīmīgs palīgs ticības vienotības stiprināšanā starp Katoļu Baznīcas piederīgajiem.”
 
Katoļu Baznīcas katehisma īsā kopsavilkuma prezentācijas noslēgumā pāvests novēlēja, lai šis dokuments, ko Dievs dāvā Baznīcai trešajā gadu tūkstotī, rosina ar jaunu sparu veikt evaņģelizāciju un katehēzi, no kā ir atkarīga ne tikai Baznīcas ģeogrāfiskā un skaitliskā paplašināšanās, bet arī tās iekšējā izaugsme un atbilstība dievišķajam plānam.

RadioVaticana.Org