Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu

Baznīca svin: Kunga Pasludināšanas svētki (25.marts)
24.03.2006 pl. 20:15

Priesteris Juris Škapars

Dienas lasījumi

Lai top slavēts Jēzus Kristus!
Šo īpašo svētku Svēto Rakstu lasījumi mums vēstī ne vien par Marijas doto atbildi eņģelim, bet arī par Jēzus izjūtām Iemiesošanās brīdī.

Varam atklāt skaistu līdzību starp Marijas izteiktajiem vārdiem un to, ko, ienākdams pasaulē, savam Tēvam saka Jēzus.

Vēstulē ebrejiem lasām, ka Jēzus saka: "Lūk, Es nāku, lai izpildītu Tavu gribu." Viņš atklājas kā Dieva Kalps, par kuru vēstīja senie pravieši. Arī Marija ir Dieva kalpone: "Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda."

Marijas brīvā un spontānā atbilde Dieva gribai piepilda viņas sirdi ar neredzēti lielu prieku, kas ir kā redzama zīme viņas mīlestībai uz Dievu.

No Evaņģēlija fragmenta saprotam, ka Marijas brīvība un gatavība pieņemt un atbildēt Dieva gribai balstās viņas ticībā. Marija ir pilnīgi atvērta Dieva Vārdam, Dieva visvarenībai, Dieva labvēlībai, Dieva plānam un Viņa apsolījumiem. Evaņģēlijā dzirdētie vārdi ir prieka pilni, tie ir vārdi, kas vēstī par Dieva varenajiem un brīnumainajiem darbiem visas cilvēces un katra cilvēka vēsturē. Un īpašā veidā — Marijas dzīvē: "Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi Dēlu… Viņš būs liels, un Viņu sauks par Visaugstā Dēlu."

Tie nav vārdi, kam viegli noticēt, tie ir neparasti apsolījumi. No Marijas šajā brīdī tiek prasīts, lai viņa, ne uz mirkli nešauboties par Dieva izrādīto labvēlību un Viņa visvarenību, notic šim savādajam Dieva apsolījumam, kas, cilvēcīgi domājot, šķiet pavisam neiespējams.

Un tad, kad pēc neilga brīža Marija tomēr vēlas precizēt dažas "detaļas" par to, kā tas ir iespējams ("jo es vīra nepazīstu"), atbilde ir vēl neparastāka: "Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas piedzims, tiks saukts par Dieva Dēlu." Gan Marijas dvēselei, gan miesai jābūt līdz galam atvērtām Dieva gaismai, Dieva mīlestībai, Dieva nodomam. Priekšnoteikums ir viņas pilnīgā paklausība Dieva gribai.

Mīļie brāļi un māsas Kristū, šī prasība attiecas uz mums visiem. Arī mēs nespēsim būt Dievam paklausīgi, gatavi katru brīdi pildīt Viņa gribu, ja mums pietrūks paļāvības pilnas un priecīgas ticības Dieva apsolījumiem. Marija ieticēja tam apsolītajam priekam, ko Dievs bija sagatavojis viņai un visiem cilvēkiem. Jēzus vēlas mūs pasargāt no neticības un dāvāt savu pilnību. Ja ticēsim Dieva apsolījumu spēkam, tāpat kā ieticēja Marija, tad arī mēs būsim spējīgi ar paļāvību un prieku sirdī katru savas dzīves dienu pieņemt Dieva gribu un paklausīt tai, kas uz mūžiem ir un paliks Mīlestības griba. 

Kunga Pasludināšanas svētkos lūgsim, lai Marijas sacītais "jā", kā arī viņas dzīves piemērs mūs nostiprina ticībā un paļāvībā uz Dievu.

Priesteris Juris Škapars, Rīga
"Mieram tuvu" 2006.g.marts